Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

Anunt concurs funcţii contractuale

Primaria Viseu de Sus Nr. 57/06.01.2015 A N U N Ţ În conformitate cu prevederile H.G. nr. 286/2010 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual plătit din fonduri publice, aprobat prin dispoziția primarului nr.682/2012, Primaria cu sediul în Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr. 19, jud. Maramures, organizează în perioada 28-30 ianuarie 2015, concurs/examen de recrutare, pentru următoarele funcţii contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului : Compartimentul Achiziții publice, Contracte -un post funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate(inginer constructor), debutant, S. -un post funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate(economist), debutant, S. Condiţiile specifice de participare sunt: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în inginerie, respectiv stiințe economice. -cunoştinţe de operare pe calculator ( word şi excel )– nivel mediu. -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum – ani. Compartimentul Proiecte -un post funcție contractuală de execuție de Expert(topograf), debutant, S. -un post funcție contractuală de execuție de Expert(inginer constructor), debutant, S. -un post funcție contractuală de execuție de Expert(economist), debutant, S. Condiţiile specifice de participare sunt: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în topografie, inginerie, respectiv stiințe economice. -cunoştinţe de operare pe calculator ( word şi excel )– nivel mediu. -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum – ani. -un post funcție contractuală de execuție de Expert, gradul II, S Condiţiile specifice de participare sunt: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în stiințe economice. -cunoştinţe de operare pe calculator ( word şi excel )– nivel mediu. -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 1 an. -trei posturi funcții contractuale de execuție de Referent, gradul II, M Condiţiile specifice de participare sunt: - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat în profil real sau uman. -cunoştinţe de operare pe calculator ( word şi excel )– nivel mediu. -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 1 an. Posturile din cadrul Compartimentului proiecte sunt scoae la concurs pe perioada de implementare a proiectelor (perioadă determinată). Compartimentul Resurse Umane Salarizare -un post funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul II,S. Condiţiile specifice de participare sunt: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice. -cunoştinţe de operare pe calculator ( word şi excel )– nivel mediu. -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 1 an. Biroul executări silite -un post funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul II, S. Condiţiile specifice de participare sunt: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în inginerie. -cunoştinţe de operare pe calculator ( word şi excel )– nivel mediu. -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 1 an. Biroul UAT, Cadastru și autorizări, Administrativ - un post funcție contractuală de execuție de Muncitor, treapta profesională II. Condiţiile specifice de participare sunt: - școală profesională absolvită cu diplomă sau certificat de calificare -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: minimum 6 ani. - un post funcție contractuală de execuție de îngrijitor curățenie. Condiţiile specifice de participare sunt: - școală generală sau profesională absolvită cu diplomă . -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției: - ani. Biroul Agricol - un post funcție contractuală de execuție agent agricol, debutant, M. Condiţiile specifice de participare sunt: - studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat, în profil agricol sau economic. -cunoştinţe de operare pe calculator ( word şi excel )– nivel mediu. -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum -ani. -un post funcție contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul II,S. Condiţiile specifice de participare sunt: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în profil economic. -cunoştinţe de operare pe calculator ( word şi excel )– nivel mediu. -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 1an. Compartimentul Relaţii publice, Secretariat,Arhivă și Registratură -un post funcție contractuală de execuție de consilier, gradul II, S. -un post funcție contractuală de execuție de consilier(arhivar), gradul II, S. Condiţiile specifice de participare sunt: - studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în științe economice, respectiv Istorie și cursuri arhivist. -cunoştinţe de operare pe calculator ( word şi excel )– nivel mediu. -vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei: minimum 1an. Concursul/examenul se organizează la sediul Primăriei, în oraşul Viseu de Sus, strada 22 Decembrie nr.19, jud.Maramureş după cum urmează: -proba scrisă în ziua de 28.01.2015, ora 9,00 -interviul în ziua de 30.01.2015, ora 09,00 Pot participa la concursul pentru ocuparea unui post vacant persoanele care îndeplinesc următoarele condiții generale: a)are cetatenia romana, cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania; b)cunoaste limba romana, scris si vorbit; c)are varsta minima reglementata de prevederile legale; d)are capacitate deplina de exercitiu; e)are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitatile sanitare abilitate; f)indeplineste conditiile de studii si, dupa caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs; g)nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii, contra statului ori contra autoritatii, de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea. Conditiile specifice referitoare la studiile necesare pentru ocuparea posturilor vacante care necesita studii superioare ori studii superioare de scurta durata se stabilesc in conformitate cu nomenclatoarele domeniilor si specializarilor din invatamantul universitar de lunga durata si scurta durata, respectiv nomenclatoarele domeniilor de studii universitare de licenta si specializarilor si programelor de studii din cadrul acestora. Dosarele de înscriere la examen, se vor depune la sediul Primăriei oraşului Viseu de Sus,în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului şi trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art. 6 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual plătit din fonduri publice, aprobat prin dispoziția primarului nr.682/2012, respectiv: a)cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare; b)copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz; c)copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari, copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice; d)copia carnetului de munca, conforma cu originalul, sau, dupa caz, o adeverinta care sa ateste vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor; e)cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza; f)adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate; g)curriculum vitae; h)alte documente relevante pentru desfasurarea concursului. (2) Adeverinta care atesta starea de sanatate contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii. (3) In cazul documentului prevazut la alin. (1) lit. e), candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale, are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai tarziu pana la data desfasurarii primei probe a concursului. (4) Actele prevazute la alin. 1 lit. b), c) si h) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea. Bibliografia stabilita pentru examenul de recrutare este afisată împreună cu anuntul de sustinere a examenului, la avizierul institutiei. Viseu de Sus, 06.01.2015 PRIMAR, VASILE COMAN ANEXĂ LA ANUNŢ Bibliografii pentru examenul de recrutare organizat în data de 28-30 ianuarie 2015: Compartimentul Achiziții publice, Contracte - Legea nr. 477/2004 lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; - O.U.G.nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare; - H.G. nr.925/2006 privind aprobarea normelor de aplicare referitoare la atribuirea contractelor de achizitii publice, cu modificările şi completările ulterioare; Compartiment Poiecte - Ghidul Fondurilor Europene - Legea nr. 50/1991, republicata, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare - Legea nr. 10/1995, privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare - Legea nr. 477/2004 lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; - Legea nr. 82/1991, (r4) a contabilitatii, cu modificarile si completarile ulterioare Compartimentul Resurse Umane Salarizare - Legea nr. 477/2004 lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; - Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; - Legea nr.284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice; - OUG nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014 precum și alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice - Noțiuni de salarizare, întocmire state de plată. Biroul executări silite - Legea nr. 477/2004 lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - H.G. nr.44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; - O.G. nr.92/2003, privind Codul de procedură fiscală, republicată; Biroul UAT, Cadastru și autorizări, Administrativ - Legea nr. 477/2004 lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; - Legea nr.53/2003- Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; Biroul Agricol - Legea nr. 477/2004 lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; - H.G. nr.661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - O.G. nr.28/2008 privind inscrierea datelor in Registrul agricol , republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; - H.G. nr.890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor, republicata, cu modificările şi completările ulterioare; Compartimentul Relaţii publice, Secretariat,Arhivă și Registratură - Legea nr. 477/2004 lege privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și instituțiile publice; - Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. - Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. Vișeu de Sus, 06.01.2015 PRIMAR, VASILE COMAN
Mai multe informaţii din categoria Anunţuri / comunicate de presă ORDONANȚA MILITARĂ nr. 2 din 21.03.2020, privind măsuri de prevenire a răspândire a COVID-19 »
Copyright © Primăria Vişeu de Sus