Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

Anunt concurs funcţii publice

Primaria Viseu de Sus Nr.13213/22.12.2014 A N U N Ţ În conformitate cu prevederile art. 65 alin.1şi 2 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primaria orasului Viseu de Sus, cu sediul în Viseu de Sus, str. 22Decembrie nr. 19, jud. Maramures, organizează în perioada 26-28 ianuarie 2015, concurs/ examen de recrutare, pentru următoarele funcţiie publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului : Compartimentul Juridic: - un post funcție publică vacantă de Consilier juridic, clasa I, asistent, S; Compartimentul Relații publice, Secretariat, Arhivă, Registratură: - un post funcție publică vacantă de Consilier, clasa I, asistent, S; În cadrul Biroului S.P.C.L.E.P. și Stare civilă: - un post funcție publică vacantă de Inspector, clasa I, asistent, S; În cadrul Serviciului Poliția locală: Compartimentul Ordine, liniște publică și paza bunurilor: - un post funcție publică vacantă de Polițist local, clasa III, superior, M; - un post funcție publică vacantă de Polițist local, clasa I, asistent, S; Compartimentul Circulația pe drumurile publice: - un post funcție publică vacantă de Polițist local, clasa III, asistent, M; Compartimentul Disciplina în construcții și afișajul stradal: - un post funcție publică vacantă de Polițist local, clasa I, debutant, S; Concursul/examenul se desfășoară după cum urmează: - -proba scrisă în data de 26.01.2015, ora 10,00 - -interviul în data de 28.01.2015, ora 10,00. Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei oraşului Vișeu de Sus și va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008: 1) Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008. 2) Copia actului de identitate. 3) Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări. 4) Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013. 5) Cazierul judiciar. 6) Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate. 7) Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică. 8) Curriculum vitae. 9) Copia certificatului de naștere. 10) Copia livretului militar, dacă este cazul. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice. Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire. Condiţiile de participare la concurs/examen şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei oraşului Vișeu de Sus. Condiţiile specifice de participare sunt: a)pentru fucțiile din clasa I se cer studii universitare de licenta absolvite cu diploma, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta; Pentru funcția publică de execuție vacantă de consilier juridic se cer studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta – Facultate de Drept în profilul Științe Juridice. b) pentru fucțiile din clasa a III-a se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale, finalizate cu diploma de bacalaureat. Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie se stabilesc astfel: a) un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a III-a; b) 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional principal; c) 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior. Viseu de Sus, 22.12.2014 PRIMAR, VASILE COMAN ANEXA LA ANUNT Bibliografii pentru concursul/examenul de recrutare organizat în data de 26-28 ianuarie 2015 Compartimentul juridic - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în 2007; - O.U.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare; - Legea nr.134/2010 privind Codul de procedura civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare Compartimentul Relații publice, Secretariat, Arhivă, Registratură: - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în 2007; - Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare. - Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică. În cadrul Biroului S.P.C.L.E.P. și Stare civilă: -Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare; -Legea nr 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -Legea nr.119/1996, republicată, cu privire la datele de stare civilă; -H.G. nr.64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă; În cadrul Serviciului Poliţia locală - Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; - Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată în 2007; - Legea nr. 155/2010 privind Poliţia locală - H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale Viseu de Sus, 22.12.2014 PRIMAR, VASILE COMAN
Copyright © Primăria Vişeu de Sus