Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

ANUNȚ CONCURS: în cadrul Proiectului "EDU@1000 Şanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borşa și Vişeu de Sus"

ROMÂNIA
MARAMUREŞ
PRIMĂRIA VIŞEU DE SUS
STR. 22 DECEMBRIE NR.19
TEL.: 0262/352880
FAXș 0262/352990
NR. 17214 / 20.11.2019

ANUNȚ

Primaria oraşului Vişeu de Sus Organizează concurs în perioada 09.12.2019 -11.12.2019 la sediul Primăriei oraşului Vişeu de Sus str. 22 Decembrie nr.19, pentru ocuparea a 1 funcţii contractuale în cadrul Proiectului ”EDU@1000 Şanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borşa si Vişeu de Sus“ pe durata determinată de 20 luni, dupa cum urmează:
 • 1 post - Profesor in invatamantul gimnazial - Instructor IT
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
 1. dosarelor de înscriere în perioada 20.11.2019-25.11.2019;
 2. proba scrisă va avea loc în data de 09.12.20109 ora 10.00;
 3. interviul va avea loc în data de 11.12.2019 ora 10.00.
 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiții generale de participare la concurs

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 1. are cetaţenia romană,cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinănd Spatiului Economic European şi domiciliul în Romania;
 2. cunoaste limba romană, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementara de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicaleeliberate de medical de families au de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si,dupa caz de vechime sau alte conditii specific potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
 
Conditii specifice de participare la concurs, conform proiectului

1 post – Profesor in invatamantul gimnazial - Instructor IT

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă,respective studii superioare de lunga durată,absolvite cu diplomă de licenţă
 2. experienţă profesională cuprinsă între < 5ani;
 3. Specialitate/calificare:informatică, utilizare PC.
 
Dosarele de concurs vor contine urmatoarele documente:
 1. Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii sau a institutiei publice organizatoare.
 2. Copia actului de identitate, copia certificatului de naștere,certificat de casatorie sau orice alt document care atesta identitatea,potivit legii dupa caz.
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor su raport revisal.
 5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penalecare sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.Candidatul declarat admis la selectia dosarelor, care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale,are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la adata desfasurarii primei probe a concursului.
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 7. Curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.
Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.


BIBLIOGRAFIE

 1. legea nr. 477/2004,privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 2. Manualul beneficiarului POCU;
 3. Cererea de Finantare(Sectiunile selectate)
 4. Fisa postului din cadrul proiectului
 

Principalele atributii prevazute in fisele de post sunt:

Expert şcoală de după şcoală- profesori în învaţămîntul primar / gimnazial

6.1. Programul “scoală de după şcoală”pentru 240 copii selectionaţi in GT pe durata a 5 semestre scolare in functie de planul educational individualiyat intocmit in care vor fi identificate nevoi educationale pe acest domeniu.
 • Subactivitatea se realizeaza pe durata a 5 semestre scolare, cu realizarea materialelor necesare,programa/curricula,instrumentele educationale etc.La activitatea de tip scoala de dupa scoala vor participa 240 elevi dintre 6-16 ani din unitatilede invatamantpartenere/associate in functie de nevoileidentificate si stabilite in planul educational individualizat (in special cei cu rezultate scolare slabe).
 • Se vor organiza 20 de grupe de copii pentru afterschool,a cate maxim 12 elevi,de fiecare grupa ocupandu-seun cadru didactic(expert scoala de dupa scoala). Grupele vor fi organizate in functie de nivelul de educatie si timpul de ajutor necesar,aspect cuprinse in planul educational individualizat.Programulafterschool va dura zilnic 3 ore,plus 1 ora alocala hranei si deplasarii acsa,astfel incat impreuna cu programul de scoala,sa nu depaseasca 8 ore de program zilnic,considerand important sa aiba suficienttimp liber pentru relaxare si miscare.
 • Actiuni realizate in cadrul programului afterschool/scoala de dupa scoala:
  1. asugurarea de asistenta psihopedagogica pentru recuperarea decalajelor in invatare;
  2. activitati de support pentru efectuarea temelor;
  3. activitati remediale,recuperare si remediere pentru elevii cu dificultati de invatate.
 • Aceasta actiune este implementata de cadrele didactice „scoala de dupa scola”din echipa de implementare.
 • In baza prezentelor zilnice coordonatorul subactivitatii se va asigura ca toti copii din GT prezentiprimesc hrana, se va realize comanda zilnica cu numarul portii (pt efiencizarea costurilor),fiind semnatun process verbal de predare/primire intocmit zilnic cu furnizorul.
 
Afişat în data de 20.11.2019

PRIMAR
VASILE COMAN
Copyright © Primăria Vişeu de Sus