Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

ANUNȚ CONCURS: pentru ocuparea a 1 funcţii contractuale vacante pe perioadă nedeterminată – compartimentul Relații publice, secretariat, arhivă, registratură

ROMÂNIA
MARAMUREŞ
PRIMĂRIA VIŞEU DE SUS
STR. 22 DECEMBRIE NR.19
TEL 0262/352880
FAX 0262/352990
NR. 17292 / 22.11.2019

ANUNȚ

Primaria oraşului Vişeu de Sus Organizează concurs în perioada 16.12.2019 -18.12.2019 la sediul Primăriei oraşului Vişeu de Sus str. 22 Decembrie nr. 19, pentru ocuparea a 1 funcţii contractuale vacante pe perioada nedeterminata, dupa cum urmează:
 • 1 post - Consilier (Arhivar), S, gradul II – compartimentul Relații publice, secretariat, arhiva, registratură din cadrul aparatului de specialitate al primarului;
 
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
 1. dosarelor de înscriere în perioada 22.11.2019-05.12.2019;
 2. proba scrisă va avea loc în data de 16.12.20109 ora 10.00;
 3. interviul va avea loc în data de 18.12.2019 ora 10.00.
 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.
Condiții generale de participare la concurs

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului- cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;
 1. are cetaţenia romană, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinănd Spatiului Economic European şi domiciliul în Romania;
 2. cunoaste limba romană, scris si vorbit;
 3. are varsta minima reglementara de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata pe baza adeverintei medicaleeliberate de medical de families au de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studii si,dupa caz de vechime sau alte conditii specific potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.
 
Conditii specifice de participare la concurs

1 post – Consilier (Arhivar), S, gradul II – compartimentul Relații publice, secretariat, arhiva, registratură din cadrul aparatului de specialitate al primarului;

 1. studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 2. certificat de absolvire specializare arhivar;
 3. vechime în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor minim 5 ani;
 4. cunoștințe de operare calculator - Word, Excel, Power Point, Internet;
 5. abilităţi de comunicare;
 6. capacitate de lucru în echipă;
 7. cunoştinţe de limba engleză.
 
Dosarele de concurs vor contine urmatoarele documente:

 1. Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii sau a institutiei publice organizatoare.
 2. Copia actului de identitate, copia certificatului de naștere, certificat de casatorie sau orice alt document care atesta identitatea,potivit legii dupa caz.
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor su raport revisal.
 5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penalecare sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza. Candidatul declarat admis la selectia dosarelor,care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale,are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la adata desfasurarii primei probe a concursului.
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 7. Curriculum vitae.
 
Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.


BIBLIOGRAFIE

de concurs pentru ocuparea funcţiei de Consiler (Arhivar ), gradul II în cadrul compartimentului Relații publice, secretariat, arhivă, registratură


 1. Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 Partea VI, Titlul III, privind Codul Administrativ,
 2. Legea nr. 16/1996 privind Arhivele Naţionale republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
 1. selecţia dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă prin care se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 3. interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor.
 
Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Afişat în data de
22.11.2019

PRIMAR
VASILE COMAN
Copyright © Primăria Vişeu de Sus