Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

ANUNȚ DE CONCURS: pentru ocuparea mai multor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Vișeu de Sus şi din cadrul serviciilor publice locale

NR. 16062 / 30.12.2020

ANUNȚ DE CONCURS

Având în vedere prevederile Legii nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, ale Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, modificata si republicata si prevederile HG nr. 286/2019, Primăria orașului Vișeu de Sus organizează concurs pentru angajare in functii contractuale, care va avea loc în perioada 02 - 08 februarie 2021, pentru ocuparea următoarelor funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Vișeu de Sus si din cadrul serviciilor publice locale:
I.
5 posturi – expert, S, gradul debutant – Compartimentul Proiecte;
1 posturi – expert , S, treapta II – Compartimentul Proiecte;
1 post – expert, S, treapta I – Compartimentul Proiecte;
1 post – consilier topograf, S, II – Serviciul UAT Cadastru si autorizari;
1 post – inspector de specialitate (inginer constructor), S, II – Serviciul UAT Cadastru si autorizari;
1 post – administrator, S/M, I – Serviciul UAT Cadastru si autorizari;
1 post – ingrijitor, M/G, – Serviciul UAT Cadastru si autorizari;
1 post – agent agricol , debutant, M – Biroul Agricol;
1 post – consilier topograf , debutant, S – Biroul Agricol;
1 post – Sef serviciu transport public local, II, S - Serviciul transport public local.

II. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

III. Pentru participarea la concurs candidații trebuie să depună un dosar care va cuprinde următoarele documente:
 1. Cerere de înscriere in care vor fi mentionate datele personale , datelele contact ( CNP, adresa, email, telefon ) , functia pentru care solicita inscrierea;
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei pentru care candideaza;
 5. Cazierul judiciar.
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 8. Curriculum vitae.
 9. Copia certificatului de naștere.
 10. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal necesare procedurii de desfasurare a concursului.

IV. Conditii generale: cele prevazute la art. 3 din Anexa la H.G. 286/2011;

V. Condiţiile specifice de participare sunt:
 1. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului compartiment: Compartimentul proiecte/ Expert debutant, se cer studii superioare geodezie, topografie sau studii superioare de scurta durata geodezie, topografie absolvite cu diploma de licenta,
 2. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului compartiment: Compartimentul proiecte/ Expert debutant, se cer studii superioare geodezie, topografie sau studii superioare de scurta durata geodezie, topografie absolvite cu diploma de licenta,
 3. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului compartiment: Compartimentul proiecte/ Expert debutant, se cer studii superioare economice absolvite cu diploma de licenta,
 4. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului compartiment: Compartimentul proiecte/ Expert debutant, se cer studii superioare ecocomice absolvite cu diploma de licenta;
 5. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului compartiment: Compartimentul proiecte/ Expert debutant, se cer studii superioare tehnice - constructii civile si industriale absolvite cu diploma de licenta;
 6. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului compartiment: Compartimentul proiecte/ Expert Treapta II, se cer studii superioare tehnice - instalatii pentru constructii absolvite cu diploma de licenta;
 7. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului compartiment: Compartimentul proiecte/ Expert Treapta I, se cer studii superioare – studii europene, absolvite cu diploma de licenta;
 8. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului serviciu: Serviciul UAT cadastru si autorizari/ Inspector de speciliatate, II, se cer studii superioare tehnice absolvite cu diploma de licenta,
 9. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului serviciu: Serviciul UAT cadastru si autorizari/ Consilier topograf, II, se cer studii superioare geodezie , topografie sau studii superioare de scurta durata geodezie, topografie absolvite cu diploma de licenta,
 10. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului serviciu: Serviciul UAT cadastru si autorizari/ Inspector de specilitate ( inginer constructor), II, se cer studii superioare tehnice - constructii civile si industriale absolvite cu diploma de licenta;
 11. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului serviciu: Serviciul UAT cadastru si autorizari/ Administrator, I, se cer studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat , respectiv studii superioare absolvite cu diploma de licenta;
 12. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului serviciu: Serviciul UAT cadastru si autorizari/ Ingrijitor, se cer studii medii, generale;
 13. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului birou: Biroul Agricol / agent agricol, debutant, se cer studii liceale absolvite cu diploma de bacalaureat;
 14. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului birou: Biroul Agricol , Debutant, se cer studii superioare geodezie, topografie sau studii superioare de scurta durata geodezie, topografie absolvite cu diploma de licenta,
 15. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului serviciu: Serviciul transport public local / Sef serviciu, II, se cer studii superioare tehnice, juridice, economice absolvite cu diploma de licenta;

VI. Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul pentru ocuparea functiilor contractuale de executie se stabilesc astfel:
 1. debutant - nu necesita vechime in specialitate;
 2. treapta II: vechime minim 6 luni in specialitate;
 3. treapta I: vechime minim 3 ani si 6 luni in specialitate;
 4. treapta IA: vechime minim 6 ani si 6 luni in specialitate.

Atributiile specifice fiecarei functii sunt cele mentionate in fisa postului functiei respective - anexa la anuntul de concurs.


BIBLIOGRAFIE

 1. Pentru functiile prevazute la Cap. V lit. a,b,i si n:
  • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
  • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
  • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
  • Legea 53/2003 privind Codul Muncii;
  • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;
  • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
  • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elborare si atctualizare a documentatiilor de urbanism;
  • Legea 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare;
  • Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte funciară;
 2. Pentru functiile prevazute la Cap. V lit. c, d:
  • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
  • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
  • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
  • Legea 53/2003 privind Codul Muncii;
  • Legea nr. 273/ 2006 privind finante publice locale;
  • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, titlul IX și titlul X;
  • Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, titlul I, titlul II, titlul III – cap. II – cap.VII, titlul V și titlul VII;
  • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;
  • H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007, cu modificări ulterioare;
  • H.G. nr. 523/2013 pentru completarea H. G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, publicată în Monitorul Oficial nr. 480 din 1 august 2013;
 3. Pentru functiile prevazute la Cap. V lit. e,f ,h si j:
  • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
  • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
  • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
  • Legea 53/2003 privind Codul Muncii;
  • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
  • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
  • Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii;
  • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
  • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elborare si atctualizare a documentatiilor de urbanism.
  • HG 273/ 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor si H.G. nr. 343/2017;
  • HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
  • Legea nr. 153 din 5 iulie 2011 privind masuri de crestrere a calitatii arhitectural- ambientale a cladirilor;
  • HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finatate din fonduri publice;
 4. Pentru functiile prevazute la Cap. V lit. g:
  • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
  • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
  • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
  • Legea 53/2003 privind Codul Muncii;
  • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
  • Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.393 din 23 mai 2016;
  • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;
 5. Pentru functiile prevazute la Cap. V lit. k:
  • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
  • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
  • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
  • Legea 53/2003 privind Codul Muncii;
  • H.G. 548/1999 privind aprobarea normelor tehnice pt. intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public al comunelor, oraselor, municipiilor, judetelor.
 6. Pentru functiile prevazute la Cap. V lit. m:
  • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
  • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
  • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
  • Legea 53/2003 privind Codul Muncii;
  • O.G. nr. 28/2008, privind registrul agricol, modificările şi completările ulterioare;
 7. Pentru functiile prevazute la Cap. V lit. o:
  • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
  • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
  • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
  • Legea 53/2003 privind Codul Muncii;
  • O. G. nr. 27/2011privind transporturile rutiere;
  • Legea nr. 265 din 7 noiembrie 2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră;
  • Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 serviciilor de transport public local;
 8. Pentru functiile prevazute la Cap. V lit. l:
  • Legea nr. 319/2006, cap. IV si cap.V, privind securitatea si sanatatea in munca;

Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
 1. selecţia dosarelor de înscriere;
 2. proba scrisă prin care se testează cunoştinţele teoretice necesare ocupării postului pentru care se organizează concursul;
 3. interviul în cadrul căruia se testează abilităţile, aptitudinile şi motivaţia candidaţilor. Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Depunerea dosarelor se face la Registratura Primariei orasului Viseu de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 19, Vișeu de Sus, în perioada 31.12.2020 - 19.01.2020;

Probă scrisă: 02.02.2021, ora 15,00, la sediul Primăriei Vișeu de Sus;
Probă interviu: 08.02.2021, ora 15,00, la sediul Primăriei Vișeu de Sus;
Proba interviului va fi sustinuta doar de catre candidatii declarati admisi la proba scrisa.

Calendarul concursului
 • 31.12.2020 – publicare anunt concurs;
 • 31.12.2020 pana la data de 19.01.2020 – depunerea dosarelor de concurs la Registratura Primariei orasului Viseu de Sus;
 • 20.01.2021 pana la data de 25.01.2020 - verificarea dosarelor de concurs;
 • 26.01.2021 afisarea rezultatelor selectiei dosarelor;
 • 26-28. 01. 2021 – formularea constestatiilor de catre candidatii respinsi;
 • 29.01.2021 afisarea listelor dosarelor finale a candidatilor;
 • 02.02.2021 – proba scrisa de verificare a cunostintelor;
 • 05.02.2021 - afisare rezultate la proba scrisa;
 • 05-06.02.2021 – formulare contestatii proba scrisa;
 • 07.02.2021 - afisare rezultate dupa contestatii proba scrisa;
 • 08.02.2021- proba interviu;afisare rezultate interviu;
 • 08-09.02.20201 - formulare contestatii proba interviu;
 • 10.02.2021 - afisare rezultate finale proba interviu;
 • 11.02.2020 - afisarea rezultatelor finale consurs

Persoana contact
Zagrean Oana, inspector Resurse Umane, Primaria Viseu de Sus;
Nr. telefon: 0749 056 484
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Fax: 0262 352 990

Primar
VASILE COMAN

Intocmit,
Inspector RU
Oana Zagrean
Copyright © Primăria Vişeu de Sus