Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

ANUNȚ DE CONCURS: pentru ocuparea mai multor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Vișeu de Sus

NR. 16062 / 30.12.2020

ANUNȚ DE CONCURS

Având în vedere prevederile Legii nr. 203/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și prevederile art.16, art.20 alin.(1) lit.(c) și art. 22 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Vișeu de Sus organizează concurs de recrutare, care va avea loc în perioada 02 - 08 februarie 2021, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Vișeu de Sus:
1 post – Consilier, S, grad profesional asistent - Compartiment,achiziţii publice,contracte;
1 post – Inspector, S, grad profesional debutant - Compartiment,achiziţii publice,contracte;
1 post - Inspector, S, grad profesional, debutant – Compartimentul proiecte,
1 post - Inspector, S, grad profesional asistent – Biroul Buget,Finante, Contabilitate,
1 post - Inspector, S, grad profesional, debutant – Biroul Executari Silite,
1 post – politist local, S, gradul profesional debutant – Serviciul Politie Locala, Circulatie si drumuri publice;
1 post – politist local,S, gradul profesional debutant – Serviciul Politie Locala, Compartimentul ordine, Liniste publica si Paza Bunurilor;
1 post - politist local, M, grad profesional debutant- Serviciul Politie Locala, Compartimentul ordine, Liniste publica si Paza Bunurilor;
1 post – politist local, S, gradul profesional superior – Serviciul Politie Locala, Compartiment Disciplina in Constructii si Afisajul Stradal;
1 post – Consilier juridic, S, grad profesional asistent- Compartimentul juridic;
1 post – Consilier, S, grad profesional superior- Serviciul Situatii de urgenta;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Pentru participarea la concursul de recrutare candidații trebuie să depună un dosar care, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008, va cuprinde următoarele documente:
 1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013.
 5. Cazierul judiciar.
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 8. Curriculum vitae.
 9. Copia certificatului de naștere.
 10. Permis de conducere pentru posturile din cadrul politiei locale.

Conditii de participare la concurs:
 1. Conditii generale sunt cele prevazute la art.465 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta 57/ 2019 privind Codul Administrativ;
 2. Condiţiile specifice de participare sunt:
  1. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului compartiment: Compartimentul Achiziții publice, contracte se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, economice, administrative sau studii europene;
  2. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului compartiment: Compartimentul proiecte se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  3. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului birou: Biroul, buget, finanțe, contabilitate se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe economice;
  4. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului birou: Biroul Executari Silite se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice sau economice;
  5. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului serviciu: Serviciu Politie Locala
   • 1 post – politist local, S, gradul profesional debutant, Circulatie si drumuri publice se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, economice, administrative, inginerești sau studii europene;
   • 1 post – politist local, S, gradul profesional debutant –, Compartimentul ordine, Liniste publica si Paza Bunurilor se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, economice, administrative, inginerești sau studii europene;
   • 1 post - politist local, M, grad profesional debutant- Compartimentul ordine , Liniste publica si Paza Bunurilor se cer studii liceale, respectiv studii medii liceale finalizate cu diploma de bacalaureat;
   • 1 post – politist local, S, gradul profesional superior,, Compartiment Disciplina in Constructii si Afisajul Stradal se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, economice, administrative, inginerești sau studii europene;
  6. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului compartiment: Compartimentul Juridic se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice;
  7. Pentru functiile prevazute in cadrul urmatorului serviciu: Serviciul Situatii de Urgenta, se cer studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în științe juridice, administrative sau inginerești

Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie se stabilesc astfel:
 1. 1 an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent;
 2. 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional principal;
 3. 7 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior.

Atributiile specifice fiecarei functii sunt cele mentionate in fisa postului functiei respective - anexa la anuntul de concurs.


BIBLIOGRAFIE

În cadrul compartimentului Juridic:
 • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
 • Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 134/2010 privind Codul de procedura civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În cadrul Serviciului Poliția locală:
 • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
 • Legea nr. 155/2010 privind Poliţia locală;
 • H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

În cadrul compartimentului Achiziții publice, contracte:
 • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016;
 • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016;
 • H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contratului de achizitie publica/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.423 din 6 iunie 2016;
 • Legea 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.393 din 23 mai 2016;

În cadrul compartimentului Proiecte:
 • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.393 din 23 mai 2016;
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;
 • H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007, cu modificări ulterioare;
 • H.G. nr. 523/2013 pentru completarea H. G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, publicată în Monitorul Oficial nr. 480 din 1 august 2013;

În cadrul biroului Executari silite
 • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
 • O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, titlul I, titlul II, titlul III – cap. II – cap.VII, titlul V și titlul VII;
 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, titlul IX și titlul X;
 • Legea 134/2010 privind Codul de procedura civilă, cu modificările şi completările ulterioare, Cartea a V-a. Despre executarea silită;

În cadrul Biroului Buget, finanțe, contabilitate
 • Constitutia Romaniei (republicată în anul 2003);
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
 • Legea nr. 273/ 2006 privind finante publice locale;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, titlul IX și titlul X;

În cadrul Serviciului Situații de Urgență
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;
 • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea 307/2006 privind apararea impotriva incediilor, republicată cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H. G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea regulamentului – cadru privind structura organizatorica , atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrrelor operative pentru situatii de urgenta, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Probele stabilite pentru concurs:
Depunerea dosarelor se face la Registratura Primariei orasului Viseu de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 19, Vișeu de Sus, în perioada 31.12.2020 - 19.01.2020;

Probă scrisă: 02.02.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Vișeu de Sus;
Probă interviu: 08.02.2021, ora 10,00, la sediul Primăriei Vișeu de Sus;
Proba interviului va fi sustinuta doar de catre candidatii declarati admisi la proba scrisa.

Calendarul concursului
 • 31.12.2020 – publicare anunt concurs;
 • 31.12.2020 pana la data de 19.01.2020 – depunerea dosarelor de concurs la Registratura Primariei orasului Viseu de Sus;
 • 20.01.2021 pana la data de 25.01.2020 - verificarea dosarelor de concurs;
 • 26.01.2021 afisarea rezultatelor selectiei dosarelor;
 • 26-28. 01. 2021 – formularea constestatiilor de catre candidatii respinsi;
 • 29.01.2021 afisarea listelor dosarelor finale a candidatilor;
 • 02.02.2021 – proba scrisa de verificare a cunostintelor;
 • 05.02.2021 - afisare rezultate la proba scrisa;
 • 05-06.02.2021 – formulare contestatii proba scrisa;
 • 07.02.2021 - afisare rezultate dupa contestatii proba scrisa;
 • 08.02.2021- proba interviu;afisare rezultate interviu;
 • 08-09.02.20201 - formulare contestatii proba interviu;
 • 10.02.2021 - afisare rezultate finale proba interviu;
 • 11.02.2020 - afisarea rezultatelor finale de concurs.

Persoana contact
Zagrean Oana, inspector Resurse Umane, Primaria Viseu de Sus;
Nr. telefon: 0749 056 484
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Fax: 0262 352 990

Primar
VASILE COMAN

Intocmit,
Inspector RU
Oana Zagrean
Copyright © Primăria Vişeu de Sus