Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

ANUNȚ DE CONCURS: pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Vișeu de Sus: 1 post Arhitect Sef, S - Serviciul UAT Cadastru si autorizari, Administrativ

NR. 16062 / 30.12.2020

ANUNȚ DE CONCURS

Având în vedere prevederile Legii nr. 203/ 2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 55/ 2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 , precum și prevederile art.16, art.20 alin.(1) lit. (c) și art. 22 alin.(1) din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, Primăria orașului Vișeu de Sus organizează concurs de recrutare, care va avea loc în perioada 02 - 08 februarie 2021, pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Vișeu de Sus:
1 post Arhitect Sef, S – Serviciul UAT Cadastru si autorizari, Administrativ;

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptămână.

Pentru participarea la concursul de recrutare candidații trebuie să depună un dosar care, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008, va cuprinde următoarele documente:
 1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013.
 5. Cazierul judiciar.
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 8. Curriculum vitae.
 9. Copia certificatului de naștere.

Conditii de participare la concurs:
 1. Conditii generale:cele prevazute la art.465 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta 57/ 2019 privind Codul Administrativ;
 2. Condiţiile specifice de participare sunt:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă de arhitect diplomat, urbanist diplomat, arhitect sau urbanist ori de inginer urbanist şi inginer în domeniul construcţiilor sau inginerie civilă absolvent de master sau studii postuniversitare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului, absolvent al cursurilor de formare profesională continuă de specialitate în domeniul amenajării teritoriului, urbanismului şi autorizării construcţiilor, organizate conform art. 36 alin. (10), la nivelul oraşelor, potrivit art. 36 indice1 lit. c) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
  • atestat de Registrul Urbaniştilor din România;
  • studii universitare de master în domeniul administraţiei publice, management sau în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice sau cu diplomă echivalentă, conform prevederilor art. 153 alin.(2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice: minimum 5 ani.

Atributiile specifice fiecarei functii sunt cele mentionate in fisa postului functiei respective - anexa la anuntul de concurs.


BIBLIOGRAFIE

În cadrul Serviciul UAT Cadastru si autorizari, Administrativ
 • Constitutia Romaniei ( republicată în anul 2003);
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Ordinul nr. 839/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
 • Legea nr. 10/ 1995 privind calitatea in constructii;
 • Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismului;
 • Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul si de elborare si atctualizare a documentatiilor de urbanism.
 • HG 273/ 1994 pentru aprobarea Regulamentului privind receptia constructiilor si H.G. nr. 343/2017;
 • HG 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism;
 • Legea nr. 153 din 5 iulie 2011 privind masuri de crestrere a calitatii arhitectural- ambientale a cladirilor;
 • HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al documentatiilor tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finatate din fonduri publice;
 • Legea 7/1996 a cadastrului si a publicitaitii imobiliare.
 • Legea 202/2002 privind egalitatea de sanse si de tratament intre femei si barbati;
 • Legea 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de desciminare;

Probele stabilite pentru concurs:
Depunerea dosarelor se face la Registratura Primariei orasului Viseu de Sus, str. 22 Decembrie, nr. 19, Vișeu de Sus, în perioada 31.12.2020 - 19.01.2020;

Probă scrisă: 02.02.2021, ora 12,00, la sediul Primăriei Vișeu de Sus;
Probă interviu: 08.02.2021, ora 12,00, la sediul Primăriei Vișeu de Sus;
Proba interviului va fi sustinuta doar de catre candidatii declarati admisi la proba scrisa.

Calendarul concursului
 • 31.12.2020 – publicare anunt concurs;
 • 31.12.2020 pana la data de 19.01.2020 – depunerea dosarelor de concurs la Registratura Primariei orasului Viseu de Sus;
 • 20.01.2021 pana la data de 25.01.2020 - verificarea dosarelor de concurs;
 • 26.01.2021 afisarea rezultatelor selectiei dosarelor;
 • 26-28. 01. 2021 – formularea constestatiilor de catre candidatii respinsi;
 • 29.01.2021 afisarea listelor dosarelor finale a candidatilor;
 • 02.02.2021 – proba scrisa de verificare a cunostintelor;
 • 05.02.2021 - afisare rezultate la proba scrisa;
 • 05-06.02.2021 – formulare contestatii proba scrisa;
 • 07.02.2021 - afisare rezultate dupa contestatii proba scrisa;
 • 08.02.2021- proba interviu;afisare rezultate interviu;
 • 08-09.02.20201 - formulare contestatii proba interviu;
 • 10.02.2021 - afisare rezultate finale proba interviu;
 • 11.02.2020 - afisarea rezultatelor finale concurs.

Persoana contact
Zagrean Oana , inspector Resurse Umane, Primaria Viseu de Sus;
Nr. telefon: 0749 056 484
Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
Fax: 0262 352 990

Primar
VASILE COMAN

Intocmit,
Inspector RU
Oana Zagrean

Documente ataşate

Copyright © Primăria Vişeu de Sus