Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

Concurs / examen de recrutare, pentru mai multe funcţii publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului - Primăria orașului Vișeu de Sus

Primăria Viseu de Sus
Nr. 9674 / 09.08.2017

ANUNŢ

În conformitate cu prevederile art. 57 alin1- alin5 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, Primaria orasului Viseu de Sus, cu sediul în Viseu de Sus, str. 22 Decembrie nr. 19, jud. Maramures, organizează în perioada 20-22 septembrie 2017, concurs / examen de recrutare, pentru următoarele funcţiie publice de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al primarului :
 • 1 post - Inspector, clasa I,S, grad profesional debutant – Compartiment,achiziţii publice,contracte,
 • 1 post – Consilier, clasa I,S, grad profesional asistent - Compartiment,achiziţii publice, contracte;
 • 1 post – Consilier, clasa I,S, grad profesional asistent – Compartimentul proiecte;
 • 1 post - Inspector, clasa I,S, grad profesional, debutant – Compartimentul proiecte,
 • 1 post - Inspector, clasa I,S, grad profesional superior – Compartimentul executari silite,
 • 1 post - Inspector, clasa I,S, grad profesional principal – Compartimentul executari silite,
 • 1 post – politist local, clasa I,S, gradul profesional debutant – Compartiment ordine, liniste publica si paza bunurilor;
 • 1 post – politist local, clasa I,S gradul profesional debutant – Compartiment circulatia pe drumurile publice
 • 1 post – politist local, clasa I,S gradul profesional debutant – Compartiment disciplina in constructii si afisajul stradal,
 • 1 post – Consilier, clasa I,S, grad profesional asistent - Biroul agricol,
 • 1 post – Consilier, clasa I,S, grad debutant - Biroul agricol,
 • 1 post – Consilier juridic, clasa I,S, grad profesional asistent - Compartimentul juridic,
 • 1 post – Consilier juridic, clasa I,S, grad profesional debutant - Compartimentul juridic,
 • 1 post – Consilier, clasa I,S, grad debutant - Compartimentul relatii publice, secretariat, arhiva, registratura,
 • 1 post - Inspector, clasa I,S, grad profesional debutant – Compartimentul Resurse umane, salarizare.

Concursul / examenul se desfășoară după cum urmează:
 • proba scrisă în data de 20.09.2017, ora 10,00
 • interviul în data de 22.09.2017, ora 10,00.

Dosarele de înscriere la concurs/examen se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării în Monitorul Oficial, partea a III-a, la sediul Primăriei oraşului Vișeu de Sus și va cuprinde următoarele documente, conform prevederilor art. 49 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, modificată şi completată de H.G. nr. 1173/2008:
 1. Formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 a Hotărârii Guvernului nr. 611/2008.
 2. Copia actului de identitate.
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice eliberată conform formatului standard prevăzut în Anexa la Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 192/2013.
 5. Cazierul judiciar.
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 7. Declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.
 8. Curriculum vitae.
 9. Copia certificatului de naștere.
 10. Copia livretului militar, dacă este cazul.
 11. Permis de conducere pentru posturile din cadrul politiei locale.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Condiţiile de participare la concurs / examen şi bibliografia stabilită se afişează la sediul Primăriei oraşului Vișeu de Sus.


Conditii de participare la concurs:
 1. Conditii generale:cele prevazute la art.54 din Legea 188/1999 (r2) privind statutul functionarilor publici;
 2. Condiţiile specifice de participare sunt:
  1. Pentru functiile din clasa I prevazute in cadrul urmatoarelor compartimente Achiziții publice, contracte, compartimentului Proiecte, Serviciului Poliția locală si a biroului Agricol, se cer studii universitare absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta;
  2. Pentru functiile din clasa I prevazute in cadrul urmatoarelor compartimente Executari silite, Resurse umane, salarizare se cer studii universitare ecomomice sau juridice absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
  3. Pentru functiile din clasa I prevazute in cadrul compartimentului Juridic se cer studii universitare juridice absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta.
  4. Pentru functiile din clasa I prevazute in cadrul compartimentului Relații publice, Secretariat, Arhivă, Registratură se cer studii universitare administrative, economice sau juridice absolvite cu diploma de licenta, respectiv studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de licenta sau echivalenta

Conditiile minime de vechime in specialitatea studiilor necesare participarii la concursul de recrutare organizat pentru ocuparea functiilor publice de executie se stabilesc astfel:
 1. un an in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa I, 8 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a II-a sau 6 luni pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional asistent din clasa a III-a;
 2. 5 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional principal;
 3. 9 ani in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei publice, pentru ocuparea functiilor publice de executie de grad profesional superior.


Viseu de Sus, 16.08.2017

PRIMAR,
VASILE COMAN


ANEXA LA ANUNT

Bibliografie:

În cadrul compartimentului Juridic:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • Legea 554/2004 Legea contenciosului administrativ cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 215/2001 Administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 134/2010 privind codul de procedura civila (r2), cu modificările şi completările ulterioare;

Compartimentul Relații publice, Secretariat, Arhivă, Registratură:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare.
 • Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparenţa decizională în administraţia publică
 • Legea 215/2001 Administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În cadrul Serviciului Poliția locală:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 155/2010 privind Poliţia locală
 • H.G. nr.1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale
 • O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

În cadrul compartimentului Achiziții publice, contracte:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 98/2016 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 390 din 23 mai 2016;
 • Legea 99/2016 privind achizitiile sectoriale, publicată în Monitorul Oficial nr. 391 din 23 mai 2016;
 • H.G. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contratului de achizitie publica/acordului – cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, publicată în Monitorul Oficial nr.423 din 6 iunie 2016;
 • Legea 101/2016 Lege privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.393 din 23 mai 2016;

În cadrul compartimentului Proiecte:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioar
 • Legea nr 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;
 • H.G. nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007, cu modificări ulterioare;
 • H.G. nr. 523/2013 pentru completarea Hotararii Guvernului nr. 759/2007, privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, publicată în Monitorul Oficial nr. 480 din 1 august 2013;

În cadrul biroului Agricol:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioar
 • Legea nr 7/2004 privind Codul de conduita a funcționarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Ordonanta de Guvern nr. 28/2008, privind registrul agricol, modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 734/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 • Legea 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare
 • OUG nr. 34/2013 - organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare
 • HG 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.
 • Legea 165/2013 privind masuiri pentru finalizarea procesului de restituire,in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;

În cadrul biroului Executari silite:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată (r1);
 • Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 215/2001 Administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare;

În cadrul compartimentului Resurse umane, salarizare:
 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată (r1);
 • H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare
 • Legea 215/2001 Administratia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • HG nr.286/2001 aprobarea Regulamentului Cadru,privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar polatit din fonduri publice.


Data: 16.08.2017

PRIMAR,
VASILE COMAN
Copyright © Primăria Vişeu de Sus