Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

Concurs pentru ocuparea a 2 funcţii contractuale în cadrul Proiectului "EDU@1000 Şanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borşa si Vişeu de Sus"

ROMÂNIA
MARAMUREŞ
PRIMĂRIA VIŞEU DE SUS
STR. 22 DECEMBRIE NR.19
TEL.: 0262/352.880
FAX: 0262/352.990
NR. 5838/02.05.2018


ANUNȚ

Primaria oraşului Vişeu de Sus

Organizează concurs în perioada 21.05.2018-22.05.2018 la sediul Primăriei oraşului Vişeu de Sus str. 22 Decembrie nr.19, pentru ocuparea a 2 funcţii contractuale în cadrul Proiectului ”EDU@1000 Şanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borşa si Vişeu de Sus“ pe durata determinată de 36 luni ,dupa cum urmează:

 • 1 post - Coordonator măsuri educaţionale
 • 1 post - Expert Grup Ţinta
Concursul constă în 3 etape succesive, după cum urmează:
 1. selecţia dosarelor de înscriere în perioada 08.05.2018-14.05.2018 ora 10.00;
 2. proba scrisă va avea loc în data de 21.05.2018 ora 10.00;
 3. interviul va avea loc în data de 22.05.2018 ora 10.00.

Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa precedentă.

Condiții generale de participare la concurs

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art.3 din HG nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
 1. are cetaţenia romană,cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinănd Spatiului Economic European şi domiciliul în Romania;
 2. cunoaste limba romană, scris si vorbit;
 3. are vârsta minima reglementara de prevederile legale;
 4. are capacitate deplina de exercitiu;
 5. are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza,atestata pe baza adeverintei medicaleeliberate de medical de families au de unitatile sanitare abilitate;
 6. indeplineste conditiile de studiisi, dupa caz de vechime sau alte conditii specific potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnata definitive pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii,contra statului ori contra autoritatii,de serviciu sau in legatura cu serviciul,care impiedica infaptuirea justitiei,de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie,care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei,cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditii specifice de participare la concurs, conform proiectului

1 post - Coordonator masuri educationale
 1. studii medii sau postliceale
 2. experienta profesionala cuprinsa intre 5-10 ani;
 3. timp partial-durata timpului de lucru fiind de 10 ore/sapatamana;

1 post - Expert Grup Tinta
 1. studii universitare de licenta absolvite cu diploma,respective studii superioare de lunga durata,absolvite cu diploma de licenta

Dosarele de concurs vor contine urmatoarele documente:
 1. Cerere de inscriere la concurs adresata conducatorului unitatii sau a institutiei publice organizatoare.
 2. Copia actului de identitate, copia certificatului de naștere,certificat de casatorie sau orice alt document care atesta identitatea,potivit legii dupa caz.
 3. Copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări.
 4. Copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor su raport revisal.
 5. Cazierul judiciar sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penalecare sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza.Candidatul declarat admis la selectia dosarelor,care a depus la inscriere o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale,are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar,cel mai tarziu pana la adata desfasurarii primei probe a concursului.
 6. Adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.
 7. Curriculum vitae.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii Publice.

Copiile de pe actele necesare înscrierii se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.


BIBLIOGRAFIE

 1. Legea nr.477/2004,privind Codul de conduita al personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;
 2. Manualul beneficiarului POCU;
 3. Cererea de Finantare (Sectiunile selectate)

Principalele atributii prevazute in fisele de post sunt:
 1. Coordonator masuri educationale
  • Furnizeaza sprijin material in vederea participarii tuturor copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT (300 copii) sub forma de imbracaminte/incaltaminte, produse de igiena in functie de participarea copiilor si a parintilor/tutorilor la programele stabilite in planul educational individualizat si schema personalizata de sprijin;
  • Participa la campania continua de informare si constientizare a nediscriminarii, valorilor incluziunii sociale la nivelul elevilor, parintilor/ tutorilor si cadrelor didactice in scolile partenere/asociate;
  • Participa la inregistrarea a 600 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora si si realizarea planului educational individualizat si a schemei personalizate de sprijin pentru parinti;
  • Furnizeaza consiliere, mediere si mentorat atat celor 600 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentru asig mentinerii in scoala si GT, respectarea planului edu individualizat si a schemei personaliz de sprijin, inclusiv in ceea ce priveste pregatirea si adaptarea copiilor la sistemul edu sau preg acestora pentru intrarea intr-un alt ciclu scolar;
  • Participa la realizarea de tabere pe perioada vacantei de vara cu durata de o saptamana adresate elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT;
  • Furnizeaza sprijin material pentru frecventarea scolii, in functie de participarea copiilor din GT si a parintilor/tutorilor la programele stabilite in planul educational individualizat si schema personalizata de sprijin;
  • Identifica, recruteaza si inscrie 50 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatul obligatoriu, cu evaluarea si realizarea planului educational individualizat si a schemei personalizate de sprijin, in cazul minorilor;
  • Îndeplinește alte activități conexe postului, solicitate de managerul de proiect.
 2. Expert GT:
  • Furnizeaza sprijin material in vederea participarii tuturor copiilor cu varsta intre 2 si 5 ani din GT (300 copii) sub forma de imbracaminte/incaltaminte, produse de igiena in functie de participarea copiilor si a parintilor/tutorilor la programele stabilite in planul educational individualizat si schema personalizata de sprijin (aferent activitatii 3.2)
  • Participa la campania continua de informare si constientizare a nediscriminarii, valorilor incluziunii sociale la nivelul elevilor, parintilor/ tutorilor si cadrelor didactice in scolile partenere/asociate (aferent activitatii 4.1)
  • Participa la inregistrarea a 600 de copii cu varsta intre 6 si 16 ani in GT cu evaluarea complexa a acestora si si realizarea planului educational individualizat si a schemei personalizate de sprijin pentru parinti (aferent activitatii 4.2)
  • Furnizeaza consiliere, mediere si mentorat atat celor 600 de copii cat si la parintii/tutorii lor, pentru asig mentinerii in scoala si GT, respectarea planului edu individualizat si a schemei personaliz de sprijin, inclusiv in ceea ce priveste pregatirea si adaptarea copiilor la sistemul edu sau preg acestora pentru intrarea intr-un alt ciclu scolar (aferent activitatii 4.3)
  • Participa la realizarea de tabere pe perioada vacantei de vara cu durata de o saptamana adresate elevilor cu varsta intre 6 si 16 ani din GT (aferent activitatii 5.4)
  • Furnizeaza sprijin material pentru frecventarea scolii, in functie de participarea copiilor din GT si a parintilor/tutorilor la programele stabilite in planul educational individualizat si schema personalizata de sprijin (aferent activitatii 7.1)
  • Identifica, recruteaza si inscrie 50 de tineri si adulti care nu au finalizat invatamanatul obligatoriu, cu evaluarea si realizarea planului educational individualizat si a schemei personalizate de sprijin, in cazul minorilor (aferent activitatii 8.1)
  • Îndeplinește alte activități conexe postului, solicitate de managerul de proiect.


Afişat în data de 07.05.2018

PRIMAR
VASILE COMAN
Copyright © Primăria Vişeu de Sus