Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Anunţuri / comunicate de presă
Mai multe informaţii

Publicare anunț examen de promovare în gradul profesional imediat următor celui detinut, pentru urmatoarele functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Vișeu de Sus, în perioada 09.12.2020 - 10.12.2020

Nr. înregistrare 13691 / 05.11.2020

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile art. 476 – art. 485 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Primăria orașului Viseu de Sus cu sediul în Viseu de Sus, str. 22 Decembrie nr.19, jud.Maramureș, organizează în perioada 09.12.2020 - 10.12.2020, examen de promovare în gradul profesional imediat următor celui detinut, pentru urmatoarele functii publice de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului:
Biroul Buget, finanțe, contabilitate
 • un post, din inspector - grad profesional principal, în inspector - grad profesional superior;

Biroul Agricol
 • un post, din inspector - grad profesional asistent, în inspector - grad profesional principal;
 • un post, din consilier - grad profesional asistent, în consilier - grad profesional principal;

Compartimentul Juridic
 • un post, din consilier juridic - grad profesional asistent, în consilier jurdic - grad profesional principal;

Compartimentul proiecte
 • un post, din inspector - grad profesional asistent, în inspector - grad profesional principal;

Serviciu Politie locala
 • un post, din politist local - grad profesional principal, în politist local - grad profesional superior;

Serviciul Public comunitar local de evidența persoanei
 • un post, din inspector - grad profesional principal, în inspector - grad profesional superior;

Examenul se va organizeaza la sediul Primăriei oraşului Viseu de Sus, strada 22 Decembrie nr.19, jud.Maramureş, după cum urmează:
 • proba scrisă va avea loc în ziua de 09.12.2020, ora 10,00;
 • interviul va avea loc în ziua de 10.12.2020, ora 10,00;

Dosarele de înscriere la examen se pot depune în termen de 20 zile de la data afisarii prezentului anunț, la sediul Primăriei orasului Viseu de Sus si va cuprinde, conform prevederilor art. 127 din H.G nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, modificata si completata, urmatoarele documente:
 • formularul de înscriere, conform anexei nr. 3 la H.G. nr. 611/2008, modificată;
 • copia carnetului de muncă sau adeverinţă eliberata de compartimentul de resurse umane în vederea atestarii vechimii in gradul professional din care se promoveaza;
 • copii de pe rapoartele de evaluare a performantelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretariatul comisiei de concurs, sau în copii legalizate.

Candidatii trebuie sa indeplineasca cumulativ conditiile:
 • sa aiba cel putin 3 ani vechime în gradul profesional al functiei publice din care promoveaza;
 • să fi obținut un număr minim de credite prin participarea la programe de formare/perfecționare profesională, cu durata de minim 30 de ore în ultimii 3 ani de activitate;
 • sa fi obtinut cel putin calificativul «bine» la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani de activitate;
 • sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiată;


ANEXA LA ANUNȚ

Bibliografie concurs

În cadrul Biroului Agricol
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • O.G. nr. 28/2008, privind registrul agricol, modificările şi completările ulterioare;
 • Ordinul nr. 289/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2015-2019;
 • O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • H.G. nr. 401/2013 pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire în natură sau prin echivalent a imobilelor preluate abuziv in perioada regimului comunist din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată;
 • H.G. nr. 890/2005 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuțiile și funcționarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului și modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum și punerea în posesie a proprietarilor;
 • Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 și ale Legii nr. 169/1997;

În cadrul Compartimentului Juridic:
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile și completarile ulterioare;
 • Legea nr. 554/2004 Legea contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea 134/2010 privind Codul de procedura civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative;

În cadrul Serviciului Poliția locală:
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 155/2010 privind Poliţia locală;
 • H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare;

În cadrul Compartimentului Proiecte:
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;
 • Legea nr. 101/2016 privind căile de atac în materia achzițiilor publice;
 • Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime;
 • H.G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, publicată în Monitorul Oficial nr. 517 din 1 august 2007, cu modificări ulterioare;
 • H.G. nr. 523/2013 pentru completarea H. G. nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale, publicată în Monitorul Oficial nr. 480 din 1 august 2013;

În cadrul Biroului Buget, finanțe, contabilitate
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr. 273/ 2006 privind finante publice locale;
 • Titlul IX și Titlul X din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;

În cadrul Serviciului Public comunitar local de evidența persoanei
 • O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 • Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, republicată;
 • H.G. nr. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;


PRIMAR
VASILE COMAN

Întocmit,
Inspector resurse umane, salarizare
Oana Zăgrean
Copyright © Primăria Vişeu de Sus