Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Conducerea executivă
Mai multe informaţii
Coman Vasile

Coman Vasile

Primar
Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 19, Vișeu de Sus, Maramureș
Naţionalitatea: Română
Contact: Tel.: 0262.352.880, Fax: 0262.352.990
Atribuţiile principale ale Primarului:
 • asigurarea respectării drepturilor şi libertăţilorfundamentale ale cetăţenilor, a prevederilor Constituţiei, precum şi punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului;
 • dispune măsurile necesare şi acordă sprijin pentru aplicarea ordinelor şi instrucţiunilor cu caracter normativ ale miniştrilor şi ale celorlalţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi a hotărârilor consiliului judeţean;
 • asigurarea aducerii la îndeplinire a hotărârilor consiliului local. În situaţia în care apreciază că o hotărâre este ilegală, în termen de 3 zile de la adoptarea acesteia îl sesizează pe prefect;
 • consultarea populaţiei prin referendum, cu privire la problemele locale de interes deosebit. Pe baza hotărârii consiliului local ia măsuri pentru organizarea acestei consultări, în condiţiile legii;
 • prezentarea, anual sau ori de câte ori este necesar, a informării, privind starea economică şi socială a oraşului, în concordanţă cu atribuţiile ce revin autorităţilor administraţiei publice locale, precum şi a informării asupra modului de aducere la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 • întocmirea proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;
 • exercitarea funcţiei de ordonator principal de credite;
 • verificarea, din oficiu sau la cerere a încasării şi cheltuirii sumelor din bugetul local şi comunicarea de îndată consiliului local a celor constatate;
 • asigurarea prevenirii şi limitării urmărilor calamităţilor, catastrofelor, incendiilor, epidemiilor sau epizootiilor, împreună cu organele specializate ale statului. În acest scop poate mobiliza populaţia, agenţii economici şi instituţiile publice din oraş, acestea fiind obligate să execute măsurile stabilite în planurile de protecţie şi intervenţie elaborate pe tipuri de dezastre;
 • asigurarea ordinii publice şi a liniştii locuitorilor, prin intermediul poliţiei, jandarmeriei, agenţilor de pază, pompierilor şi unităţilor de protecţie civilă, care au obligaţia să răspundă solicitărilor sale, în condiţiile legii;
 • ia măsuri de înterzicere sau de suspendare a spectacolelor, reprezentaţiilor sau a altor manifestări publice care contravin ordinii de drept ori atentează la bunele moravuri, la ordinea şi liniştea publică;
 • asigură prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale, în condiţiile legii;
 • îndeplinirea funcţiei de ofiţer de stare civilă;
 • exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus