Imprimă această pagină
Tomoiagă Anca

Tomoiagă Anca

Secretar
Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 19, Vișeu de Sus, Maramureș
Naţionalitatea: Română
Contact: Tel.: 0262.352.880, Fax: 0262.352.990
Atribuţiile principale ale secretarului:
 • coordonează activitatea următoarelor structuri ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Vișeu de Sus şi ale serviciilor publice de interes local: ???????????????????
 • participă în mod obligatoriu la şedinţele Consiliului local al orașului Vișeu de Sus; avizează, pentru legalitate, proiectele de hotărâre ale consiliului local şi dispoziţiile Primarului orașului Vișeu de Sus;
 • contrasemnează, în condiţiile legii, hotărârile Consiliului local;
 • asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect;
 • organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului<
 • asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile şi persoanele interesate a actelor emise de consiliul local sau de primar, în termen de cel mult 10 zile;
 • asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor şi dispoziţiilor cu caracter normativ;
 • asigură, prin Compartiment pregătire documente, contencios: procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, asigură întocmirea proceselor-verbale ale şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local;
 • pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • eliberează extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, în afara celor cu caracter secret, stabilit potrivit legii;
 • legalizează semnături de pe înscrisurile prezentate de părţi şi confirmă autenticitatea copiilor cu actele originale, în condiţiile legii;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege precum şi însărcinări încredinţate de Consiliul local al orașului Vișeu de Sus sau de Primarul orașului Vișeu de Sus.