Imprimă această pagină
Ciolpan Grigore

Ciolpan Grigore

Viceprimar - Consilier local PSD
Adresa: Str. 22 Decembrie nr. 19, Vișeu de Sus, Maramureș
Naţionalitatea: Română
Contact: Tel.: 0262.352.880, Fax: 0262.352.990
Atribuţiile principale ale Viceprimarului

Viceprimarul este ales din rândul consilierilor, conform legii, se subordonează primarului potrivit dispoziţiei de delegare a competenţelor acestuia şi a organigramei.

Viceprimarului, în realizarea competenţelor sale, îi revin următoarele atribuţii:
 • urmăreşte, verifică şi răspunde de modul de îndeplinire a competenţelor ce revin Primăriei, în efectuarea autorizată a transportului public de persoane pe raza oraşului Vișeu de Sus, potrivit Regulamentului aprobat de consiliul local;
 • participă la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate ale acestuia;
 • asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local;
 • controlează activitatea personalului din cadrul serviciilor pe care le coordonează;
 • primeşte, distribuie şi semnează corespondenţa serviciilor pe care le coordonează;
 • urmăreşte şi răspunde de aplicarea măsurilor de înfrumuseţare şi gospodărire a orasului Vișeu de Sus şi a Regulamentului de desfăşurare a activităţii de colectare, transport şi depozitare a reziduurilor urbane din municipiul Vișeu de Sus;
 • urmăreşte executarea obligaţiilor contractuale asumate prin contractele iniţiate de serviciile pe care le are în subordine;
 • se implică şi verifică realizarea măsurilor de igienizare, dezinsecţie şi deratizare, prin unităţile specializate, potrivit legii, şi pe care au obligaţia să le efectueze instituţiile publice, agenţii economici şi cetăţenii din municipiul Vișeu de Sus;
 • asigură prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public şi celelalte servicii, măsurile necesare pentru funcţionarea bazelor de agrement, în scopul petrecerii timpului liber al cetăţenilor, desfăşurarea activităţilor ştiinţifice, culturale, artistice, organizate cu ocazia sărbătoririi unor evenimente şi manifestări cu caracter naţional sau local;
 • urmăreşte încasarea taxelor şi chiriilor din pieţele orasului Vișeu de Sus, prevăzute de lege sau stabilite prin hotărâri ale consiliului local şi face propuneri în baza datelor prezentate de Direcţia administrare pieţe, târguri şi oboare, privind modul de utilizare a acestora în scopul desfăşurării unui comerţ civilizat;
 • răspunde şi coordonează activitatea de administrare a păşunilor din orașului Vișeu de Sus, şi fundamentează bugetul anual de venituri şi cheltuieli aferent acestei activităţi;
 • asigură identificarea şi aplicarea măsurilor pentru prevenirea şi combaterea pericolelor provocate de animale;
 • asigură şi ia măsuri privind activitatea de prevenire şi limitare a urmărilor incendiilor la nivelul orasului Vișeu de Sus, colaborând în acest sens, cu instituţiile abilitate;
 • urmăreşte verifică şi răspunde de modul de îndeplinire a atribuţiilor ce revin Direcţiei de Administrare a Domeniului Public;
 • avizează programul anual de efectuare a concediilor de odihnă a personalului din subordine, precum şi orele suplimentare efectuate de acesta;
 • acordă audienţe cetăţenilor în probleme a căror rezolvare este de competenţa direcţiei coordonate, conform programului stabilit;
 • semnează referate, informări privind activitatea serviciilor pe care le conduce;
 • asigură fundamentarea bugetului Direcţiei de Administrare a Domeniului Public şi face propuneri privind lucrările de investiţii şi reparaţii ce urmează a fi executate în regie proprie prin Direcţia de Administrare a Domeniului Public, precum şi a dotării necesare desfăşurării activităţii în condiţii de eficienţă;
 • participă, în calitate de membru în comisie, la şedinţele de aplicare a Legii 10/2001.