Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2014.

Hotărârea nr. 56 / 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului „Construirea unui pod peste pârâul ValeaViseului - str. Radeasa, ”Moara”, oraş Vişeu de Sus, jud. Maramureş”

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către d-nul Vasile Coman, primar, prin care propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului ”Construirea unui pod peste pârâul Valea Viseului - Radeasa, „Moara”, oraş Vişeu de Sus, jud. Maramureş”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Ţinând seama de prevederile, art. 36, alin. (2), litera „b” , art. 36, alin. 2, lit.”c”, art. 36, alin. 2, lit. ”d”, pct. 13, art. 45 și art. 115 din Legea 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare,
          Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Consiliul local Vişeu de Sus aprobă indicatorii tehnico-economici a proiectului „Construirea unui pod peste râul Valea Viseului - Radeasa, „Moara”, oraş Vişeu de Sus, jud. Maramureş”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează Primarul Oraşului Vişeu de Sus.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus;
  • Biroului contabilitate;
  • Celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
pt. CIOLPAN ALEXA
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
ANCA TOMOIAGĂ
Vişeu de Sus, 19.03.2014
Nr. 56

Prezenta hotărâre a fost adoptătă în şedinţa extraordinară a Consiliului local al Oraşului Vişeu de Sus din 19.03.2014, cu unanimitate de voturi (12 voturi “pentru”). Nr. total consilieri - 17 din care 12 consilieri prezenţi.

Documente ataşate

Copyright © Primăria Vişeu de Sus