Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2014.

Hotărârea nr. 59 / 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind validarea mandatului de consilier local a d-lui Cucuruz Ioan urmare a vacantării funcţiei de consilier local a d-lui Ciolpan Grigore

          Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus, Judeţul Maramureş întrunit în sedinţă ordinară din data de 26.03.2014,
          Având în vedere referatul cu nr. 14837/2013 privind încetarea calităţii de consilier local a d-lui Ciolpan Grigore, prin demisie şi referatul cu nr. 3715/2014 semnat de către d-nul Vasile Coman, primar şi dna Anca Tomoiagă, secretarul Oraşului Vişeu de Sus, privind validarea în funcţia de consiler local a d-lui Cucuruz Ioan, raportul Comisie de validare privind verificarea legalităţii dosarului d-lui Cucuruz Ioan.
          Ţinând seama de prevederile art. 31, art.31¹ şi art. 32 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile O.G. nr. 35/2002 - Ordonanţă pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a consiliilor locale, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 393/2004 - Lege privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare, Legea 67/2004, privind alegerea autorităţilor publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.C.L. nr. 141/2013 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului local Vişeu de Sus, adresa cu nr. 503/2014 a U.N.P.R. Maramureş, a Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia Publică.
          Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Consiliul local Vişeu de Sus în urma vacantării funcţiei de consilier local al d-lui Ciolpan Grigore validează alegerea d-lui Cucuruz Ioan în funcţia de consilier local.
          Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului oraşului Vişeu de Sus;
  • D-lui Cucuruz Ioan;
  • Celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CIOLPAN ALEXA
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR
ANCA TOMOIAGĂ
Vişeu de Sus, 26.03.2014 Nr. 59

Prezenta hotărâre a fost adoptătă în şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Vişeu de Sus din 26.03.2014, cu unanimitate de voturi (15 voturi “pentru”). Nr. total consilieri - 17 din care 16 consilieri prezenţi.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus