Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2014.

Hotărârea nr. 62 / 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea taxei de divorţ in cuantum de 500 lei

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către d-nul Coman Vasile, primar, care propune stabilirea taxei de divorţ în cuntum de 500 lei, care se va face venit la bugetul local;
          Ţinând seama de adresa cu nr. 56589/2013 a Consiliului judetean Maramureş, Direcţia Judeteana de Evidenţă a Populaţiei, de prevederile art. 283, alin.3¹ din Legea nr. 571/2003 privind codul fiscal, cu modificările si completările ulterioare, Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publice, raportul biroului de specialitate şi a comisie de specialitate;
          Potrivit compeţentelor conferite de prevederile art. 36, lit. b si art. 45 din Legea nr. 215/2001, legea administraţiei publice locale, republicată cu modificări şi completări ulterioare, Consiliul local Vişeu de Sus

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Se aprobă stabilirea taxei de divorţ în cuntum de 500 lei, care se va face venit la bugetul local.
          Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către biroul impozite şi taxe.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Primarului Oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului Oraşului Vişeu de Sus;
  • Biroul Impozite şi Taxe;
  • Biroului Contabilitate;
  • Compartimentul Stare civilă;
  • Mass media locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CIOLPAN ALEXA
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR
ANCA TOMOIAGĂ
Vişeu de Sus, 26.03.2014
Nr. 62

Prezenta hotărâre a fost adoptătă în şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Vişeu de Sus din 26.03.2014, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”). Nr. total consilieri - 17 din care 16 consilieri prezenţi.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus