Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 65 / 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTARĂRE
privind aprobarea alipirii imobilelor de natură teren, proprietatea Publică a Oraşului Vişeu de Sus, identificate cu nr. cad. 51058, nr. cad. 52865, nr. cad. 50127 şi nr. cad. 51056 în vederea reglementării situaţiei de carte funciară

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către dl. Vasile Coman, primar, care propune, în vederea reglementării situaţiei de carte funciară, aprobarea alipirii imobilelor de natură teren, proprietatea Publică a Oraşului Vişeu de Sus, identificate cu nr. cad. 51058, nr. cad. 52865, nr. cad. 50127 şi nr. cad. 51056, raportul biroului de specialitate şi a comisie de specialitate;
          Ţinând seama de prevederile art. 36, alin 2, lit.”c ” si art. 36, alin. 2, lit. ”d”, pct. 18 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, a Legii nr. 7/1996, legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare şi de P.A.D. întocmit de către Maris Vasile; Terenul este situat în intravilanul Oraşului Vişeu de Sus, str. Bogdan Voda, conform P.U.G. aprobăt, proprietate Publică a Oraşului Vişeu de Sus.
          În temeiul prevederilor art.. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legii 52/2003 privind transparenţa decizională in administraţia Publică.
          Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Consiliul local Vişeu de Sus aprobă alipirea imobilelor de natură teren, proprietatea Publică a Oraşului Vişeu de Sus, identificate cu nr. cad. 51058, în suprafaţă de 9573 mp, nr. cad. 52865, în suprafaţă de 951 mp, nr. cad. 50127, în suprafaţă de 4115 mp şi nr. cad. 51056 în suprafaţă de 5445 mp în vederea reglementării situaţiei de carte funciară, conform P.A.D. întocmit de către Maris Vasile, care în conformitate cu avizul O.C.P.I. Maramureş cu nr. 2011/2014 primesc nr. cad. 53615 în suprafaţă totală de 20084 mp.
          Art.2. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către biroul U.A.T.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului Oraşului Vişeu de Sus;
  • Biroului U.A.T.;
  • Celor interesaţi.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CIOLPAN ALEXA
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR
ANCA TOMOIAGĂ
Vişeu de Sus, 26.03.2014
Nr. 65

Prezenta hotărâre a fost adoptătă în şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Vişeu de Sus din 26.03.2014, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”). Nr. total consilieri - 17 din care 16 consilieri prezenţi.