Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2014.

Hotărârea nr. 66 / 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întărziere datorate bugetului local al Oraşului Vişeu de Sus de către persoanele fizice şi persoanele juridice

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către d-nul Filip Adrian Nicolae, viceprimar, care propune, acordarea de înlesniri la plată a majorărilor de întărziere datorate bugetului local al Oraşului Vişeu de Sus de către persoanele fizice şi persoanele juridice Consiliul Local Vişeu de Sus şi Ţinând seama de prevederile art. 9 pct. 3 Cartea europeană a autonomiei locale, adoptătă la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997, prevederile art. 125, alin. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedură Fiscală, actualizată şi republicată, ale H.G. nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publice, raportul biroului de specialitate si a comisie de specialitate;
          Potrivit compeţentelor conferite de prevederile art. 36 alin. (4) lit. c) şi art. 115 al. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată cu modificări şi completări ulterioare, Consiliul local Vişeu de Sus

HOTĂRĂŞTE:
          Art.1. Se acordă scutirea de la plata creanţelor bugetare accesorii, respectiv majorărilor de întârziere prevăzute la art. 2 din prezenta, începând cu data de 15.04.2014 până la data de 15.09.2014, contribuabililor persoane fizice şi persoane juridice, care îndeplinesc, cumulativ, în următoarele condiţii:
          a) au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei obligaţiile principale restante aferente anilor precedenţi şi anului în curs;
          b) au achitat integral de la intrarea în vigoare a prezentei sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor contestate pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendată;
          Art.2. În categoria creanţelor bugetare accesorii, majorari de întârziere, sunt cuprinse:
          a) majorările de întârziere datorate pentru neplata la termen a impozitelor şi a taxelor cuvenite bugetului local al Oraşului Vişeu de Sus, calculate până la data plăţii integrale a debitelor;
          b) majorările de întârziere stabilite prin acte de inspecţie fiscală încheiate de către inspectorii fiscali, pentru impozite şi taxe datorate bugetului local al Oraşului Vişeu de Sus, calculate până la data plăţii integrale a debitelor;
          Art.3. Pentru a beneficia de scutirea la plata, contribuabilii persoane fizice şi persoane juridice vor depune, o cerere motivată, la Biroul Impozite si Taxe. La cerere se vor anexa documentele din care să rezulte îndeplinirea condiţiilor cumulative prevăzute la art.1, respectiv ordine de plată, chitanţe.
          Art.4. De prezenta pot beneficia şi cei care au încheiate contracte de eşalonareş.
          Art.5. Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 15.04.2014.
          Art.6. Prezenta hotărâre se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - judeţul Maramureş;
  • Primarului Oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului Oraşului Vişeu de Sus;
  • Biroul Impozite si Taxe;
  • Biroului Contabilitate;
  • Compartimentul juridic;
  • Mass media locală.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CIOLPAN ALEXA
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
ANCA TOMOIAGĂ
Vişeu de Sus, 26.03.2014
Nr. 66

Prezenta hotărâre a fost adoptătă în şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Vişeu de Sus din 26.03.2014, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”). Nr. total consilieri - 17 din care 16 consilieri prezenţi.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus