Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2014.

Hotărârea nr. 67 / 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru încetarea contractului de concesiune nr. 1672/2002, încheiat între S.C.Radimex S.R.L. si Consiliul local Vişeu de Sus, prin renunţăre

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către d-nul Ţiplea Nelu, consilier local, care propune, urmare a cererii nr. 2202/2014 a S.C. Radimex S.R.L., încetarea contractului de concesiune nr. 1672/2002, prin renunţăre;
          Ţinând seama de cererea nr. 2202/2014 a S.C. Radimex S.R.L. care aduce la cunostinţă Consiliului local Vişeu de Sus ca renunţă la contractul de concesiune nr. 1672/2002 încheiat între subscrisa şi Consiliul local Vişeu de Sus, raportul biroului de specialitate şi a comisie de specialitate;
          În conformitate cu prevederile Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, aprobăte prin H.G.R. nr. 216/1999, art. 36 alin. (2), lit. „c” , art. 45 şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie Publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate Publică, Consiliul local Vişeu de Sus

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Consiliul local Vişeu de Sus ia act de încetarea contractului de concesiune, nr. 1672/2002, încheiat între S.C. Radimex S.R.L. şi Consiliul local Vişeu de Sus, prin renunţăre, şi care are ca obiect imobilul de natură teren, situate pe str. 22 Decembrie, în suprafaţă de 56 mp, identificat în C.F. nr. 6094 cu nr. top. 220/a/1/2/2/1, C.F. nr. 5586, cu nr. top. 223/b/1/3/2/1 si C.F. nr. 5524 cu nr. top. 220/b/3/2/1.
          Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - judeţul Maramure;
  • Primarului Oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului Oraşului Vişeu de Sus;
  • Biroul Impozite si Taxe;
  • Biroului Contabilitate;
  • Biroul U.A.T.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CIOLPAN ALEXA
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
ANCA TOMOIAGĂ
Vişeu de Sus, 26.03.2014
Nr. 67

Prezenta hotărâre a fost adoptătă în şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Vişeu de Sus din 26.03.2014, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”). Nr. total consilieri - 17 din care 16 consilieri prezenţi.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus