Imprimă această pagină

Hotărârea nr. 67 / 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru încetarea contractului de concesiune nr. 1672/2002, încheiat între S.C.Radimex S.R.L. si Consiliul local Vişeu de Sus, prin renunţăre

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către d-nul Ţiplea Nelu, consilier local, care propune, urmare a cererii nr. 2202/2014 a S.C. Radimex S.R.L., încetarea contractului de concesiune nr. 1672/2002, prin renunţăre;
          Ţinând seama de cererea nr. 2202/2014 a S.C. Radimex S.R.L. care aduce la cunostinţă Consiliului local Vişeu de Sus ca renunţă la contractul de concesiune nr. 1672/2002 încheiat între subscrisa şi Consiliul local Vişeu de Sus, raportul biroului de specialitate şi a comisie de specialitate;
          În conformitate cu prevederile Legea nr. 219/1998, privind regimul concesiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, Normelor metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998, aprobăte prin H.G.R. nr. 216/1999, art. 36 alin. (2), lit. „c” , art. 45 şi art. 125 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, O.U.G. nr. 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie Publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate Publică, Consiliul local Vişeu de Sus

HOTĂRĂŞTE:

          Art.1. Consiliul local Vişeu de Sus ia act de încetarea contractului de concesiune, nr. 1672/2002, încheiat între S.C. Radimex S.R.L. şi Consiliul local Vişeu de Sus, prin renunţăre, şi care are ca obiect imobilul de natură teren, situate pe str. 22 Decembrie, în suprafaţă de 56 mp, identificat în C.F. nr. 6094 cu nr. top. 220/a/1/2/2/1, C.F. nr. 5586, cu nr. top. 223/b/1/3/2/1 si C.F. nr. 5524 cu nr. top. 220/b/3/2/1.
          Art.2. Prezenta hotărâre se comunică la:
  • Instituţia Prefectului - judeţul Maramure;
  • Primarului Oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului Oraşului Vişeu de Sus;
  • Biroul Impozite si Taxe;
  • Biroului Contabilitate;
  • Biroul U.A.T.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CIOLPAN ALEXA
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
ANCA TOMOIAGĂ
Vişeu de Sus, 26.03.2014
Nr. 67

Prezenta hotărâre a fost adoptătă în şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Vişeu de Sus din 26.03.2014, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”). Nr. total consilieri - 17 din care 16 consilieri prezenţi.