Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2014.

Hotărârea nr. 69 / 2014

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTARĂRE
privind aprobarea dezmembrării nr. top. 5908/28/74 din C.F. nr. 50044 în vederea reglementării situaţiei de carte funciară

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către dl. Ţiplea Nelu, consilier local, care propune, în vederea reglementării situaţiei de carte funciară aprobarea dezmembrării nr. top. 5908/28/74 din C.F. nr. 50044, raportul biroului de specialitate si a comisie de specialitate;
          Ţinând seama de prevederile art. 36, alin. 2, lit. ”c ” si art. 36, alin. 2, lit. ”d”, pct. 18 din Legea nr. 215/2001 - Legea administraţiei publice locale, republicată, de art. 36, alin. 1 a Legii nr. 18/1991 legea fondului funciar, republicată cu modificări şi completări ulterioare, de prevederile Legii nr. 7/1996, legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare şi de P.A.D. întocmit de către Tomoiagă Nicolae;
          Terenul este situat în intravilanul Oraşului Vişeu de Sus, str. Poduri, conform P.U.G. aprobat, iar în conformitate cu prevederile Legii nr. 18/1991 a fondului funciar, republicată cu modificări şi completări ulterioare acestea sunt proprietatea privată a Oraşului Vişeu de Sus.
          În temeiul prevederilor art. 45 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legii 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia Publică.
          Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Consiliul local Vişeu de Sus aprobă dezmembrarea nr. top. 5908/28/74 din C.F. nr. 50044, conform P.A.D. întocmit de către TomoiagăĂ Nicolae, după cum urmează: nr. top. 5908/28/75 in suprafaţă de 870 mp şi nr. top. 5908/28/76 în suprafaţă de 4 ha şi 0275 mp;
          Art.2. În conformitate cu avizul O.C.P.I. Maramureş nr. 1232/2014, nr. top. 5908/28/75 primesc nr. cadastral 53586 în suprafaţă totala de 870 mp;
          Art.3. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către biroul U.A.T.
          Art.4. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului Oraşului Vişeu de Sus;
  • Biroului U.A.T.;
  • Celor interesaţi.


PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
CIOLPAN ALEXA
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR
ANCA TOMOIAGĂ
Vişeu de Sus, 26.03.2014
Nr. 69

Prezenta hotărâre a fost adoptătă în şedinţa ordinară a Consiliului local al Oraşului Vişeu de Sus din 26.03.2014, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”). Nr. total consilieri - 17 din care 16 consilieri prezenţi.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus