Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2016.

Hotărârea nr. 241 / 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 241 / 2016
privind acordarea unui sprijin financiar, in cuantum de 500 lei, doamnei Funer Simona, domiciliata in Viseu de Sus, strada Mierlei, nr. 69, jud Maramures

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de catre dl. Rosca Stefan, consilier local, prin care se propune alocarea sumei de 500 lei, doamnei Funer Simona, domiciliata in Viseu de Sus, str. Mierlei, nr. 69, jud. Maramures, caz social deosebit, cererea cu nr. 11252/05.10.2016, prin care dna. Funer Simona, urmare a situatiei materiale precare, mama singura cu doi copii minori in intretinere, care nu au stabilita paternitatea, familie care nu realizeaza venituri, singurul venit stabil il reperzinta alocatia de stat al copiilor, lucrand ocazional incercand sa suplimenteze venitul familiei, solicita sprijin financiar din partea Consiliului local, necesar lucrarilor de consolidare al acoperisului, raportul biroului de specialitate si raportul comisiilor de specialitate;
          Tinand seama de H.C.L. nr. 68/2012 privind stabilirea altor situatii deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta, de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr.50/2011 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, ancheta sociala intocmita de catre Serviciul Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara cu nr. 11252/R/17.10.2016,
          In temeiul art. 36, (2) lit. d), pct.1, pct.2 si art. 45 si art. 115, alin. 1 li.b din Legea 215/2001 – Legea administratiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
          Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 500 lei, doamnei Funer Simona, domiciliata in Viseu de Sus, str. Mierlei, nr. 69, jud. Maramures, identificandu-se cu CI seria MM, nr. 488804 si CNP 2840316242831, caz social deosebit, in vederea efectuarii lucrarilor de consolidare a acoperisului casei;
          Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza biroului contabilitate;
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului orasului Viseu de Sus;
  • Biroului contabilitate;
  • Doamnei Funer Simona, domiciliata in Viseu de Sus, str. Mierlei,nr. 69.

PREŞEDINTE DE SEDINTA
PASLARU ARTUR
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 21.12.2016

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 21.12.2016 cu unanimitate de voturi (11 voturi“pentru”), prezenti 11 consilieri. Nr. total consilieri - 17.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus