Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2016.

Hotărârea nr. 248 / 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 248 / 2016
privind aprobare alocarii sumei de 94.436,82 lei in vederea achizitionarii de combustibil la Spitalul Orasenesc Viseu de Sus, jud. Maramures, pentru sezonul de iarna 2016-2017

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de domnul Timis Grigore, consilier locaL, care propune, urmare a cererii nr. 5234/21.11.2016 a Spitalului Orasenesc Viseu de Sus, alocarea sumei de 94.436,82 lei, de la bugetul local, in vederea asigurarii agentului termic la Spitalul Orasenesc Viseu de Sus, jud. Maramures, pentru sezonul de iarna 2016-2017, rapoartele comisiilor de specialitate si raportul compartimentului de specialitate;
          Tinand seama de prevederile Legii nr.95/2006, lege privind reforma in domeniul sanatatii, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, de H.C.L. nr.70/2010 privind preluarea managementului asistentei medicale al unitatii sanitare publice, a Spitalului Orasenesc Viseu de Sus de catre Consiliul local Viseu de Sus si insusirea protocolului de predare – primire intre Directia de Sanatate publica Maramures si Consiliul local Viseu de Sus, de Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modifcarile si completarile ulterioare, de art. 36, alin.2, lit.”d”siart. 36, alin.6, lit.a, pct. 3 din Legea 215/2001 – Legea administraţiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
          În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit.,,b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Consiliul local Viseu de Sus aproba alocarea sumei 94.436,82 lei, de la bugetul local, in vederea asigurarii agentului termic la Spitalul Orasenesc Viseu de Sus, jud. Maramures, pentru sezonul de iarna 2016-2017;
          Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza Biroului Contabilitate al aparatului de specialitate al primarului orasului Viseu de Sus, jud. Maramures;
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului orasului;
  • Spitalului Orasenesc Viseu de Sus;
  • Biroului Contabilitate;
  • Celor interesati.

PREŞEDINTE DE SEDINTA
PASLARU ARTUR
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 21.12.2016

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 21.12.2016 cu unanimitate de voturi (11 voturi“pentru”), prezenti 11 consilieri. Nr. total consilieri - 17.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus