Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2016.

Hotărârea nr. 249 / 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 249 / 2016
privind modificarea si completarea pct. 28 si pct.30 din Anexa la H.C.L. nr.10/2014 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Viseu de Sus

          Analizând expunerea de motive a primarului oraşului Viseu de Sus, Vasile Coman, primar, prin care propune modificarea si completarea pct. 28 si pct 30 din Anexa la H.C.L. nr.10/2014 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Viseu de Sus, in vederea reglementarii situatiei de carte funciara conform CF-urilor, rapoartele comisiei şi al serviciului de specialitate,
          Avand in vedere prevederile Legii nr. 214/2011 pentru organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Ordinului nr. 226/2003 pentru aprobarea Strategiei privind organizarea activitatii de imbunatatire si exploatare a pajistilor la nivel national pe termen mediu si lung, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art.33 din Legea nr. 18/1991- legea fondului funciar, repubilcata, cu modificarile si completarile ulterioare, HCL nr. 117/2014- privind modificarea si completarea pct. 28 din Anexa la H.C.L. nr.10/2014 privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului privat al orasului Viseu de Sus, art. 27, art.28, art.39, art. 40 din Legea nr. 7/1996- legea cadastrului si publicitatii imobiliare, rerepubilcata, cu modificarile si completarile ulterioare; si prevederile art. 4 din Legea nr. 213/1998-privind proprietatea publica si regimul juridic al acestora, cu modificarile si completarile ulterioare;
          Ţinând seama de prevederile 36 alin. (2) lit. „c”, art. 122 şi 124 din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
          În temeiul prevederilor art. 45 din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare,
          Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Consiliul local aproba modificarea si completarea pct.28 si pct 30 din Anexa la H.C.L. nr. 10/2014 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al orasului Viseu de Sus, pasuni, in vederea reglementarii situatie de carte funciara, in conformitate cu anexa care face parte integranta din prezenta HCL;
          Art.2. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului oraşului;
  • Secretarului orasului Viseu de Sus;
  • Serviciului buget-finanţe;
  • Biroului UAT;
  • Celor interesati.

PREŞEDINTE DE SEDINTA
PASLARU ARTUR
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 21.12.2016

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 21.12.2016 cu unanimitate de voturi (11 voturi“pentru”), prezenti 11 consilieri. Nr. total consilieri - 17.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus