Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2016.

Hotărârea nr. 250 / 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 250 / 2016
privind alocarea sumei de 84.000 lei de la bugetul local, Gradinitei cu Progaram Prelungit nr. 1 din Viseu de Sus, jud. Maramures, necesare onorarii contractelor incheiate cu SC Roly si Deny Electric SRL si cu SC Only si Vlady Trans SRL, privind reabilitarea sediului gradinitei, din Viseu de Sus, strada Libertatii, nr. 14

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de catre domnul Timis Grigore, consilier local care propune Consiliul Local al oraşului Vişeu de Sus alocarea, de la bugetul local, Gradinitei cu Progaram Prelungit nr. 1 din Viseu de Sus, jud. Maramures, a sumelor necesare onorarii contractelor incheiate cu SC Roly si Deny Electric SRL si cu SC Only si Vlady Trans SRL, privind reabilitarea sediului gradinitei, din Viseu de Sus, strada Libertatii, nr. 14, precum si adresa Gradinitei cu Program Prelungit nr. 1 cu nr. 12.803/15.11.2016, prin care se solicita sprijin din partea Consiliului Local al Orasului Viseu de Sus, in vederea achitarii contractelor mai sus amintite, rapoartele comisiilor de specialitate si raportul compartimentului de specialitate;
          Tinand cont de prevederile art. 105, alin. (2), lit. a) din Legea nr. 1/2011- privind educatia nationala, cu modificarile si completarile ulterioare, de prevederile art. 35 şi art. 44 din Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
          În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin.(2) lit. d), art. 36, alin. 6, lit. a), pct.1, art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit.,,b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures

HOTĂRĂŞTE

          Art.1. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 84.000 lei de la bugetul local, Gradinitei cu Progaram Prelungit nr. 1 din Viseu de Sus, jud. Maramures, necesare onorarii contractelor incheiate cu SC Roly si Deny Electric SRL si cu SC Only si Vlady Trans SRL, privind reabilitarea sediului gradinitei, din Viseu de Sus, strada Libertatii, nr. 14;
          Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza primarul orasului Viseu de Sus;
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţia Prefectului - Judeţului Maramureş;
  • Primarul oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarul orasului Viseu de Sus;
  • Directiei de Investitii;
  • Biroului de Contabilitate;
  • Celor interesati.

PREŞEDINTE DE SEDINTA
PASLARU ARTUR
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 21.12.2016

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 21.12.2016 cu unanimitate de voturi (11 voturi“pentru”), prezenti 11 consilieri. Nr. total consilieri - 17.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus