Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2016.

Hotărârea nr. 252 / 2016

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 252 / 2016
privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2017

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de catre dl. Vasile Coman, primar, prin care propune aprobarea valorilor impozabile, impozitele si taxele locale, aplicabile persoanelor fizice si juridice, pentru anul 2017, raportul comisiei de specialitate;
          Vazand raportul Directiei Economice din cadrul Primariei orasului Viseu de Sus, prin care in conformitate cu prevederile art. 495 pct f, 457, 458, 459, 460, 462, 465, 467, 468, 470, 472, 474, 475, 477, 478, 481, 483, 486, 489, 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, propune aprobarea valorilor impozabile, impozitele si taxele locale, aplicabile persoanelor fizice si juridice, pentru anul 2017
          In baza art 7 din Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare
          In temeiul art. 36 alin 4 lit c si art. 45 alin 2 , art. 45 lit.a si art. 115 alin1, lit. bdin Legea 215/ 2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
          Consiliul Local al orasului Viseu de Sus , adopta prezenta:

HOTARARE

          Art.1. Se aproba valorile impozabile, impozitele si taxele locale, respectiv amenzile contraventionale, aplicabile persoanelor fizice si juridice, pentru anul 2017, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
          Art.2. Se aproba urmatoarele cote de impozitare la persoane fizice:
 1. Nivelurile stabilite in sume fixe sunt prevazute in tabloul cuprinzand impozitele si taxele locale pentru anul 2017, constituind anexa 1;
 2. Cota prevazuta la art. 457 alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozitul pentru cladirile rezidentiale si cladirile – anexa in cazul persoanelor fizice) se stabileste la 0.1% din valoarea impozabila a cladirii;
 3. cota prevazuta la art. 458 alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice) se stabileste la 0.2%;
 4. cota prevazuta la art. 458 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozit pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor fizice, utilizate pentru activitati din domeniul agricol ) se stabileste la 0.4%;
 5. cota prevazuta la art. 458 alin ( 4) din Legea 227/2015 privind codul fiscal (impozit pentru cladirile nerezidentiale in care valoarea cladirii nu rezulta dintr-un raport de evaluare in cazul persoanelor fizice) se stabileste la 2%;

          Art.3. Se aproba urmatoarele cote de impozitare la persoane juridice:
 1. cota prevazuta la art. 460 alin (1) din Legea 227/2015 privind codul fiscal (impozit /taxa pentru cladirile rezidentiale in cazul persoanelor juridice) se stabileste la 0.2% asupra valorii impozabile a cladirii;
 2. cota prevazuta la art. 460 alin (2) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozit/taxa pentru cladirile nerezidentiale in cazul persoanelor juridice ) se stabileste la 1.1%;
 3. cota prevazuta la art. 460 alin (3) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozit /taxa pentru cladirile nerezidentiale aflate in proprietatea sau detinute de persoanele juridice utilizate pentru activitati in domeniul agricol) se stabileste la 0.4%;
 4. cota prevazuta la art. 460 alin (8) din legea 227/2015 privind Codul fiscal (impozitul /taxa pentru cladirile a caror valoare impozabila nu a fost actualizata in ultimii 3 ani anteriori anului de referinta in cazul persoanelor juridice) se stabileste la 5%;

          Art.4. Se stabileste cota taxei pentru servicii de reclama si publicitate, la 1% aplicata asupra valorii serviciilor de reclama si publicitate cu exceptia TVA.
          Art.5. Se stabilesc urmatoarele cote:
 1. cota prevazuta la art. 474 alin.(3) din Legea 227/2015 (taxa pentru prelungirea certificatului de urbanism) se stabileste la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea cerificatului de urbanism sau a autorizatiei initiale;
 2. cota prevazuta la art. 474 alin.(5) din Legea 227/2015 (taxa pentru eliberarea unei autorizatii de construire pentru o cladire rezidentiala sau o cladire anexa ) se stabileste la 0,5%, din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie
 3. cota prevazuta la art. 474 alin (6) din legea 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizatie de construire pentru alte constructii decat cele mentionate la alin (5) se stabileste la 1 %, din valoarea autorizata a lucrarilor de constructie, inclusiv valoarea instalatiilor aferente
 4. cota prevazuta ala art. 474 alin(8) din Legea 227/2015( taxa pentru prelungirea autorizatie de construire) se stabileste la 30% din cuantumul taxei pentru eliberarea cerificatului de urbanism sau a autorizatiei initiale;
 5. cota prevazuta la art. 474 alin (9) din Legea 227/2015 taxa pentru eliberarea autorizatiei de desfiintare totala sau partiala a unei constructii) se stabileste la 0.1% din valaoarea impozabila a constructiei, aferenta partii desfiintate
 6. cota prevazuta la art. 474 alin (12) din legea 227/2015 privind Codul fiscal (taxa pentru eliberarea autorizatie necesara pentru lucrarile de organizare de santier in vederea realizarii unei constructii care nu sunt incluse in alta autorizatie de construire ) se stabileste la 3% din valoarea autorizata a lucrarilor de organizare de santier;
 7. cota prevazuta la art. 474 alin (13) din legea 227/2015 (taxa pentru eliberarea autorizatie de amenajare de corturi, casute sau rulote ari campinguri) , se stabileste la 2% din valoare autorizata a lucrarilor de construire;
 8. cota prevazuta la art. 474 alin (14 ) din Legea 227/2015 (taxa pentru autorizarea amplasarii de chioscuri, containere, tonete, cabine, spatii de expunere, corpuri si panouri de afisaj, firme si reclame situate pe caile si spatiile publice este de 8 lei /mp pentru fiecare metru patrat de suprafata ocupata de constructie

          Art.6. Se stabileste taxa pentru eliberarea autorizatiilor saniatare de functionare in cuantum de 20 lei;
          Art.7. Se stabileste taxa pentru pentru eliberarea atestatului de producător si taxei pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol , după cum urmează:
 • Taxa pentru eliberarea atestatului de producător – 20 lei;
 • Taxa pentru eliberarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol - 30 de lei;

          Art.8. Se stabilesc urmatoarele scutiri de la plata impozitelor locale prevazute la art. 456 alin (1), art 464 alin (1) si art.469 alin (1) din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal.
          Art.9. Se stabileste aplicarea unei majorari de 500% pentru cladirile si terenurile neingrijite situate in intravilanul localitatii.
          Art.10. a)Pentru plata cu anticipatie a impozitului pe cladiri, a impozitului pe mijloace de transport, respectiv a impozitului pe teren, datorate pentru intregul an de catre persoanele fizice si juridice, pana la 31 martie inclusiv, se acorda o bonificatie de 10 % atat pentru persoane fizice cat si juridice.
          b) Se aproba ca, in temeiul art. 266 din Legea nr. 207/2015-privind Codul de procedura fiscala, creantele fiscale restante aflate in debit la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 20 lei, sa se anuleze. Plafonul se aplica totalului creantelor fiscale datorate si neachitate de debitori conform art. 266 alin. (5), (6) si (7)din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala
          Art.11. Se stabileste conform art. 484, alin. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal- Taxa pentru eliberarea autorizatie de functionare in cuantum de 68 lei /an, Taxa vizare/modificare autorizatie de functionare in cuantum de 34 lei/an;
          Art.12. Se stabileste cota de 2% reprezentand impozitului pentru spectacolele prevazute la art. 481 alin 2 lit e din Legea 227/2015, aplicat la suma incasata din vanzarea biletelor de intrare si abonamentelor si cota de 5% in cazul oricarei alte manifestari artistice decat cele enumerate la articolul mentionat mai sus.
          Art.13. Se aproba scutirea de la plata impozitului pe cladire si teren aferent, anului 2017 aflate in proprietatea Casei de ajutor a Pensionarilor, Asociatia culturala « Remeny Sandor », Forumul Democrat German, fundatia Est Europa Cluj si «Fundatia Ioan si Livia Piso » conform art. 456 alin (2), lit.c, respectiv art. 464 alin (2), lit. f din Legea 227/2015 privind Codul Fiscal privind Codul Fiscal.
          Art.14. Se revoca HCL nr.266/2015.
          Art.15. Prezenta se comunica:
 • Institutiei Prefectului
 • Primarului orasului Viseu de Sus
 • Serviciului economic
 • Serviciului juridic, relatii cu publicul si registratura arhiva
 • Celor interesati

PREŞEDINTE DE SEDINTA
PASLARU ARTUR
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 21.12.2016

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 21.12.2016 cu unanimitate de voturi (11 voturi“pentru”), prezenti 11 consilieri. Nr. total consilieri - 17.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus