Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2016.

Hotărârea nr. 253 / 2016

ROMANIA
JUDETUL MARAMURES
ORAS VISEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 253 / 2016
privind aprobarea Planului de Achizitii pe anul 2017 al orasului Viseu de Sus

          Avand in vedere expunerea de motive a dlui Vasile Coman, primar, care propune, aprobarea planului de achizitii publice pentru anul 2017, intocmit conform Ordinului Agentiei Nationale pentru Achizitii Publice nr. 281 din 22 iunie 2016, inregistrat cu nr.1414/14.12.2016, referatul Directiei de Investitii cu nr. 1416/15.12.2016, prin care se solicita aprobarea Planului de Achizitii al Orasului Viseu de Sus, pe anul 2017 in respectarea prevederilor Legii nr. 98/2016- privind achizitiile publice, Hotararea Guvernului nr. 395/2016 pentru aplicarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acordului-cadru din Legea nr. nr. 98/2016- privind achizitiile publice, raportul biroului de specialitate si raportul comisie de specialitate; Tinand seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.b, din Legea nr. 215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publica;
          În temeiul dispoziţiilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit.,,b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          Consiliul local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aproba planul de achizitii publice pentru anul 2017 conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.
          Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Primarul orasului Viseu de Sus.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică la:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului orasului Viseu de Sus;
  • Directia Investitii;
  • Biroului contabilitate;
  • Celor interesati.

PREŞEDINTE DE SEDINTA
PASLARU ARTUR
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 21.12.2016

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 21.12.2016 cu unanimitate de voturi (11 voturi“pentru”), prezenti 11 consilieri. Nr. total consilieri - 17.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus