Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.

Hotărârea nr. 243 / 2017

ROMANIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 243 / 2017
privind aprobarea unui sprijin financiar de urgenta, in cuantum de 10.000 lei, doamnei Zavaschi Ana, domiciliata in Viseu de Sus, strada Poduri, nr. 2/B, jud. Maramures, identificata cu CNP 2720110244210, suma necesara reabilitarii locuintei

           Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de catre domnul Hritiuc Ionel, consilier local, prin care propune alocarea sumei de 10.000 lei, ajutor financiar, de la bugetul local, doamnei Zavaschi Ana, cu CNP 2720110244210, domiciliata in Viseu de Sus, str. Poduri, nr. 2/B, pentru refacerea locuintei, cererea nr. 8100/2017 a doamnei Zavaschi Ana, prin care solicita sprijin, din partea Consiliului Local, pentru refacerea locuintei, care se afla intr-o stare avansata de deteriorare, ancheta sociala a Serviciului Public de Asistenta Sociala si Autoritate Tutelara, inregistrata cu nr. 12.623/R/30.10.2017, referatul de necesitate intocmit de compartimentul Situatii de Urgenta si Protectie Civila, cu nr. 13.671/31.10.2017, raportul biroului de specialitate si cel al comisie de specialitate;
          Tinand seama de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, art. 36, alin (2), litera „d”, pct.2, pct.16 si pct. 19 din Legea nr. 215/2001 – Legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; In baza prevederilor Legii nr. 416/2001- privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare, ale prevederilor HCL nr. 68/31.07.2012, prin care se aproba situatiile deosebite pentru acordarea ajutoarelor de urgenta;
          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 52/2003- legea transparentei decizionale, cu modificarile si completarile ulterioare;
          Consiliul Local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 10.000 lei, ajutor financiar, de la bugetul local al orasului Viseu de Sus, doamnei Zavaschi Ana, cu CNP 2720110244210, domiciliata in Viseu de Sus, str. Poduri, nr. 2/B, pentru refacerea locuintei, care este grav deteriorata;
          Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza serviciul buget-finante, pe baza de documente justificative.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus;
  • Serviciul buget-finante;
  • Doamnei Zavaschi Ana, domiciliata pe strada Poduri, nr. 2/B;
  • Celor interesati.

PREŞEDINTE DE SEDINTA
BERSAN IOAN-ADRIAN
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 29.11.2017

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 29.11.2017, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”), prezenti 16 consilieri. Nr. total consilieri - 16.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus