Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.

Hotărârea nr. 244 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 244 / 2017
pentru alocarea de la bugetul local, a sumei de 50.000 lei in vederea asigurarii pachetelor pentru copiii orasului Viseu de Sus, cu ocazia evenimentelor specifice sarbatorilor de iarna, 2017 - 2018

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de către dl Coman Vasile, primar, care propune alocarea sumei 50.000 lei, din bugetul local, in vederea organizarii unor evenimente specifice sarbatorilor de iarna, 2017-2018 (asigurarea pachetelor pentru copiii orasului Viseu de Sus), raportul biroului de specialitate si raportul comisiei de specialitate;
          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, Legea 227/2015- Codul Fiscal, art. 36 alin (2), lit. d) si alin.(6), pct. 19 din Legea administraţiei publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare,
          În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 52/2003- legea transparentei decizionale, cu modificarile si completarile ulterioare;
          Consiliul Local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, adopta prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Se aproba alocarea sumei de 50.000 lei, din bugetul local, in vederea asigurarii pachetelor pentru copiii orasului Viseu de Sus, cu ocazia evenimentelor specifice sarbatorilor de iarna, 2017 -2018, pe baza de documente justificative;
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredinteaza Primarul orasului Viseu de Sus;
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului oraşului Vişeu de Sus
  • Biroului contabilitate;

PREŞEDINTE DE SEDINTA
BERSAN IOAN-ADRIAN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 29.11.2017

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 29.11.2017, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”), prezenti 16 consilieri. Nr. total consilieri - 16.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus