Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.

Hotărârea nr. 245 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 245 / 2017
privind alocarea sumei de 25.000 lei Gradinitei cu program prelungit, nr. 1 din Viseu de Sus, necesara in vederea achizitionarii centralei termice

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de catre dnul Timis Grigore, consilier local, prin care se propune alocarea sumei de 25.000 lei Gradinitei cu program prelungit, nr. 1 din Viseu de Sus, jud. Maramures, in vederea achizitionarii unei centrale termice noi, cererea nr. 389 din data de 22 august 2017 a Gradinitei cu program prelungit, nr. 1 din Viseu de Sus, inregistrata la UAT Oras Viseu de Sus, cu nr. 10.190 din data de 22 august 2017, prin care se solicita cele mai sus mentionate, raportul comisie de specialitate si raportul biroului de specialitate;
          Tinand seama de prevederile art. 36, alin.2, lit.d, art.36, alin.6, lit.a, pct. 1 si pct 16 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, Legea nr. 52/2003 - legea transparentei decizionale, cu modificarile si completarile ulterioare;
          In temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit.,,b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE:

          Art.1. Consiliul local aproba alocarea, de la bugetul local al orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, a sumei de 25.000 lei, Gradinitei cu program prelungit, nr. 1 din Viseu de Sus, jud. Maramures, in vederea achizitionarii unei centrale termice noi, pe baza de documente justificative;
          Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre dnul Primar al orasului Viseu de Sus;
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului orasului Viseu de Sus;
  • Secretarului Orasului Viseu de Sus;
  • Biroului contabilitate;
  • Gradinitei cu program prelungit, nr. 1 din Viseu de Sus,
  • Celor interesati.

PREŞEDINTE DE SEDINTA
BERSAN IOAN-ADRIAN
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 29.11.2017

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 29.11.2017, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”), prezenti 16 consilieri. Nr. total consilieri - 16.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus