Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.

Hotărârea nr. 246 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 246 / 2017
privind aprobare vanzarii, prin negociere directa a imobilului de natura casa si teren, in suprafata de 540 mp, identificate in CF nr. 54398, cu nr. cad. 54398, strada Cimitirului, nr. 16, proprietatea privata a orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, doamnei Bartos Eva-Iuliana

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de catre dnul Rosca Stefan, consilier local, care propune vanzarea, prin negociere directa, catre Baros Eva-Iuliana, a imobilelor de natura teren in suprafata de 540 mp, identificat in CF nr. 54398, cu nr. cadastral 54398, precum si casa si anexa, proprietatea privata a orasului Viseu de Sus, situate pe str. Cimitirului, nr. 16, cu respectarea prevederilor art.123 din Legea nr.215/2001, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, cererea nr. 4171 din data de 13.04.2017 a doamnei Bartos Eva-Iuliana, raportul biroului de specialitate şi raportul comisiei de specialitate;
          Tinand seama de prevederile de art. 36, alin 2, lit.”c ” si art. 36, alin. 2, lit.”d” si art. 123, alin.3 din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicata, de prevederile Legii 7/1996, legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 112/1996, privind reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatie de locuinte, trecute in proprietatea Statului, cu modificarile si completarile ulterioare, H.G. nr.20/1996, normele metodologice privind aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, H.C.L. nr.166/2012 privind aprobarea Regulamentului privind vanzarea bunurilor imobile – terenuri si constructii – prorietatea privata a orasului Viseu de Sus si administrate de Consiliul local Viseu de Sus, de contractul de chirie incheiat intre S.G.C.L. Viseu de Sus si dna Bartos Eva-Iuliana;
          În temeiul prevederilor art. 36 alin.2 lit.c, art.. 45 , art. 121 alin. 1, art. 115, alin.1 lit. b, art.123, alin.3 din Legea 215/2001 a administratiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art. 1730 – 1732 cod civil, a Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica.
          Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, adoptă prezenta

HOTĂRÂRE

          Art.1. Consiliul local aproba vanzarea, prin negociere directa, a imobilului de natura teren, situat pe str. Cimitirului, nr. 16, in suprafata de 540 mp., identificat cu nr. cadastral 54398 si a casei de tip P, din lemn, edificata in 1956 in suprafata de 96 mp, identificata in C.F. nr. 54398-C1 si anexei identificata in C.F. nr. 54398-C2, in suprafata de 29 mp, anexei identificata in C.F. nr. 54398- C3, in suprafata de 31 mp catre dna Bartos Eva-Iuliana, identicicandu-se cu CI seria MM nr. 884328, CNP 2560330244219, in respectarea prevederilor Legii nr.112/1995, a H.G. nr.20/1996 si ale art. 123, alin.3 din Legea nr.215/2001, republicata cu modifcarile si completarile ulterioare.
          Art.2. Consiliul local isi insuseste raportul de evaluare intocmit de catre evaluator Rosca Dan Vasile, privind estimarea valorii de piata pentru proprietatea imobiliara de natura teren intravilan, in suprafata de 540 mp., in vederea vanzarii, care evaluaza pretul de vanzare in suma de 25.014 lei, la care se adauga T.V.A. si a fisei de calcul, potrivit legii nr. 112/1995, intocmite de catre S.G.C.L.Viseu de Sus privind estimarea valorii de piata pentru proprietatea imobiliara de natura casa de tip P si anexelor, care evaluaza pretul de vanzare in suma de 31.109 lei;
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus;
  • Secretarului orasului Viseu de Sus;
  • Biroului U.A.T. şi biroului contabilitate;
  • S.G.C.L. Viseu de Sus;
  • Bartos Eva-Iuliana.

PREŞEDINTE DE SEDINTA
BERSAN IOAN-ADRIAN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 29.11.2017

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 29.11.2017, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”), prezenti 16 consilieri. Nr. total consilieri - 16.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus