Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.

Hotărârea nr. 250 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 250 / 2017
privind estimarea consumului propriu de masa lemnoasa a proprietarului fondului forestier-proprietatea publica a UAT oras Viseu de Sus

          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de catre d-nul Coman Vasile, primar, care propune, urmare a adresei cu nr. 8544/08.11.2017 a R.N.P., Directia Silvica Maramures, Ocolul Silvic Viseu de Sus si inregistrata la UAT Oras Viseu de Sus cu nr. 14080/08.11.2017, estimarea consumului propriu de masa lemnoasa a proprietarului fondului forestier-proprietatea publica a UAT oras Viseu de Sus, care va fi asigurat din produsele secundare si cele accidentate aparute in cursul anului 2018, in plus fata de masa lemnoasa pe picior, raportul comisiei de specialitate si raportul compartimentului de specialitate;
          Tinand seama de prevederile Legii 46/2008, republicata, privind codul silvic, HG nr. 715/05.10.2017 privind regulamentul de vanzare a masei lemnoase din fondul forestier, proprietatea publica, prevederile art. 3 alin. 4 din Legea nr. 213/1998 - privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare; In baza prevederilor art. 45 alin. (3) si art. 115 alin.(1), lit. b), din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
          Consiliul local al oraşului Viseu de Sus, judeţul Maramureş adopta prezenta:

HOTĂRÂRE

          Art.1. Consumul propriu de masa lemnoasa, a proprietarului fondului forestier-proprietatea publica a UAT oras Viseu de Sus, va fi asigurat din produsele secundare, rarituri si cele accidentale, aparute in cursul anului 2018, prin prestari servicii;
          Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza primarului Orasului Viseu de Sus
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunica:
  • Institutiei Prefectului Judetului Maramures;
  • Primarului orasului Viseu de Sus;
  • Secretarului oraşului Viseu de Sus;
  • Biroului contabilitate;
  • Directia Silvica Maramures, Ocolul Silvic Viseu de Sus
  • Celor interesati.

PREŞEDINTE DE SEDINTA
BERSAN IOAN-ADRIAN
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 29.11.2017

Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 29.11.2017, cu 14 voturi “pentru” si 2 „abtineri” (domnul Vlad Vasile-Nicolaie si domnul Rosca Stefan ), prezenti 16 consilieri. Nr. total consilieri - 16.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus