Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.

Hotărârea nr. 251 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL
 
HOTĂRÂREA NR. 251 / 2017
privind alocarea de la bugetul local al Orasului Viseu de Sus, a sumei de 10.000 lei, in vederea achizitionarii 4 mese de tenis de masa
 
          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de catre dnul Ciolpan Grigore, viceprimar, cererea nr. 14774/23.11.2017, prin care se solicita Consiliului Local Viseu de Sus, alocarea, de la bugetul local al Orasului Viseu de Sus, a sumei de 10.000 lei, in vederea achizitionarii 4 mese de tenis de masa, necesare pentru desfasurarea campionatului AMATUR, care va avea loc in luna ianuarie 2018, raportul comisie de specialitate si raportul biroului de specialitate;
          Tinand seama de prevederile Legii nr. 98/2016- privind achizitiile publice, Hotărâre nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractul de achizitie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016- privind achiziţiile, Legea nr . 273/2015 - privind finantele publice locale, art. 36, alin.2, lit.b, art.36, alin.6, lit.a, pct. 1 si pct.6 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
          In temeiul pervederilor art. 45 alin. (1) şi art. 115 alin.(1) lit.,,b” din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare,
          Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art 1. Consiliul local aproba, alocarea de la bugetul local al Orasului Viseu de Sus, a sumei de 10.000 lei, in vederea achizitionarii 4 mese de tenis de masa, pe baza de documente justificative;
          Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre dnul Primar al orasului Viseu de Sus.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului orasului Viseu de Sus;
  • Secretarului Orasului Viseu de Sus;
  • Biroului contabilitate;
  • Directiei Investitii;
  • Celor interesati.
 
PREŞEDINTE DE SEDINTA
BERSAN IOAN-ADRIAN
CONTRASEMNEAZA 
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 29.11.2017
 
Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 29.11.2017, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”), prezenti 16 consilieri. Nr. total consilieri - 16.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus