Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.

Hotărârea nr. 252 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL
 
HOTĂRÂREA NR. 252 / 2017
privind atribuirea locuintei sociale, proprietatea Orasului Viseu de Sus, situata pe strada Spiru Haret, nr. 16/1, jud. Maramures, domnului Faltin Vasile, domiciliat in Viseu de Sus, strada Taului, nr. 37, jud. Maramures
 
          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de Hritiuc Ionel, consilier local, care propune atribuirea unei locuinte de tip sociala domnului Faltin Vasile, domiciliat in Viseu de Sus, strada Taului, nr. 37, jud. Maramures, cu CNP 1810525243825, care solicita locuinta sociala urmare a faptului ca nu are o locuinta proprietate personala, nu detine bunuri decat cele de stricta necesitate, cererea nr. 8800/02.08.2016 a domnului Faltin Vasile, cererea doamnei Ciuban Viorica, inregistrata la UAT Oras Viseu de Sus, jud. Maramures, cu nr. 13387/25.10.2017, prin care sus-numita renunta la imobilul de natura locuinta sociala, situata in Viseu de Sus, strada Spiru Haret, nr. 16/1, proprietatea orasului Viseu de Sus, rapoartele comisiei de specialitate şi raportul compartimentului de specialitate;
          Ţinând seama de prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin H.G.R. nr. 1275/2000, cu modificările si completările ulterioare , art. 36 alin 2, litera „d”, art. 36 alin 6, litera „a” pct. 17 din Legea 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicata,cu modificarile si completarile ulterioare, H.C.L.222/2016 privind aprobarea criteriilor de repartizare a locuintelor sociale; In temeiul art. 45 si art. 115, alin. 2, lit. b) din Legea 215/2001 – Legea administraţiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
          Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş, adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Consiliul local Viseu de Sus aprobă atribuirea locuntei de tip social, proprietatea Orasului Viseu de Sus, situata pe strada Spiru Haret, nr. 16/1, jud. Maramures, domnului Faltin Vasile, domiciliat in Viseu de Sus, strada Taului, nr. 37, jud. Maramures, cu CNP 1810525243825;
          Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se incredinteaza S.G.C.L. si biroului U.A.T;
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului- judeţul Maramureş;
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus
  • Secretarului orasului Viseu de Sus
  • S.G.C.L. Viseu de Sus;
  • Biroul U.A.T;
  • Domnului Faltin Vasile, domiciliat in Viseu de Sus, strada Taului, nr. 37, jud. Maramures.
 
PREŞEDINTE DE SEDINTA
BERSAN IOAN-ADRIAN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 29.11.2017
 
Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 29.11.2017, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”), prezenti 16 consilieri. Nr. total consilieri - 16.
Copyright © Primăria Vişeu de Sus