Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.

Hotărârea nr. 254 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL
 
HOTĂRÂREA NR. 254 / 2017
privind aprobarea prelungirii perioadei contractuale la contractele de locatiune privind locuintele sociale din orasul Viseu de Sus, jud. Maramures
 
          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de catre dl. Hritiuc Ionel, consilier local, care propune aprobarea prelungirii perioadei contractuale la contractele de locatiune, privind locuintele sociale din orasul Viseu de Sus, jud. Maramures, proprietatea orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, referatul SGCL Viseu de Sus, prin care se solicita cele mai sus mentionate, rapoartele comisiei de specialitate şi raportul compartimentului de specialitate;
          Tinand cont de prevederile Legii nr. 114/1996, Legea locuinţei, republicata, cu modificările si completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 114/1996, aprobate prin H.G.R. nr. 1275/2000, cu modificările si completările ulterioare prevederile art. 36 alin. (2) lit. c, alin. (6) lit.a pct. 17 din Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
          In baza prevederilor art. 45 alin. 1 si art. 115, alin 1, lit. “b” din Legea 215/2001, Legea administraţiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si a Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
          Consiliul local al oraşului Viseu de Sus, judeţul Maramureş adopta prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Consiliul local al orasului Viseu de Sus aproba prelungirea perioadei contractuale, la contractele de locatiune, privind locuintele sociale din orasul Viseu de Sus, jud. Maramures, proprietatea publica a orasului Viseu de Sus, jud. Maramures, pentru 1 an (2017-2018),conform anexei care face parte integranta din prezentul proiect de hotarare;
          Art.2. Cu ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari se incredinteaza SGCL Viseu de Sus, strada Republicii, nr. 5, Viseu de Sus, jud. Maramures;
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului oraşului Vişeu de Sus;
  • Biroului Contabilitate
  • SGCL-Viseu de Sus;
  • Celor interesati.
 
PREŞEDINTE DE SEDINTA
BERSAN IOAN-ADRIAN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 29.11.2017
 
Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 29.11.2017, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”), prezenti 16 consilieri. Nr. total consilieri - 16
Copyright © Primăria Vişeu de Sus