Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2017.

Hotărârea nr. 255 / 2017

ROMÂNIA
JUDEŢUL MARAMUREŞ
ORAŞ VIŞEU DE SUS
CONSILIUL LOCAL
 
HOTĂRÂREA NR. 255 / 2017
privind atestarea apartenentei unor imobile de natura terenuri, in suprafata de 40 mp, identificata in CF nr. 51792, cu nr. topo. 233/a/2/1/1 si nr. topo. 233/b/1/1, situat in Viseude Sus, strada 22 Decembrie, jud. Maramures; in suprafata de 29 mp, identificata in CF nr. 51422, cu nr. cad. 51422 situata in Viseu de Sus, strada Zorilor, Viseu de Sus, jud. Maramures; in suprafata de 166 mp, identificata in CF nr. 4207, nr. topo 1654/23/5/1 si a terenului in suprafata de 169 mp, identificata in CF nr. 4360 si nr. topo 1654/23/5/1, situate in Viseu de Sus, strada Gutinului, jud. Maramures; la domeniul privat al orasului Viseu de Sus
 
          Având în vedere expunerea de motive la proiectul de hotărâre iniţiat de catre d-nul Vlad Vasile-Nicolaie, consilier local, prin care propune, atestarea apartenentei unor imobile de natura terenuri, in suprafata de 40 mp, identificata in CF nr. 51792, cu nr. topo. 233/a/2/1/1 si nr. topo. 233/b/1/1, situat in Viseude Sus, strada 22 Decembrie, jud. Maramures; in suprafata de 29 mp, identificata in CF nr. 51422, cu nr. cad. 51422 situata in Viseu de Sus, strada Zorilor, Viseu de Sus, jud. Maramures; in suprafata de 166 mp, identificata in CF nr. 4207, nr. topo 1654/23/5/1 si a terenului in suprafata de 169 mp, identificata in CF nr. 4360 si nr. topo 1654/23/5/1, situate in Viseu de Sus, strada Gutinului, jud. Maramures; la domeniul privat al orasului Viseu de Sus, precum si faptul ca terenurile sunt situate in intravilanul orasului Viseu de Sus conform P.U.G. aprobat, raportul comisiei de specialitate si raportul biroului de specialitate.
          In conformitate cu prevederile art.36, alin.1 din Legea 18/1991, legea fondului funciar, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legii 7/1996, legea cadastrului si a publicitatii imobiliare, cu modificarile si completarile ulterioare;
          Tinand seama de prevederile art. 4, a Legii 213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia cu modificarile si completarile ulterioare, de art. 36, alin.2, lit.c, alin.6, lit.a, pct.19, lit.c, art.122, alin.1 si art.124 din Legea 215/2001 – Legea administraţiei locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
          În temeiul prevederilor art.45 si art. 115 din Legea nr. 215/2001 – Legea administraţiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica,
          Consiliul local adoptă prezenta
 
HOTĂRÂRE:
 
          Art.1. Se atesta apartenenta la domeniul privat al orasului Viseu de Sus a imobilelor de natura teren, respectiv:
  • suprafata de 40 mp, teren identificat in CF nr. 51792, cu nr. topo. 233/a/2/1/1 si nr. topo. 233/b/1/1, situat in Viseu de Sus, strada 22 Decembrie, jud. Maramures;
  • suprafata de 29 mp, identificat in CF nr. 51422, cu nr. cad. 51422 situata in Viseu de Sus, strada Zorilor, Viseu de Sus, jud. Maramures;
  • suprafata de 166 mp, identificat in CF nr. 4207, nr. topo 1654/23/5/1 si a terenului in suprafata de 169 mp, identificata in CF nr. 4360 si nr. topo 1654/23/5/1, situate in Viseu de Sus, strada Gutinului, jud. Maramures;
          Art.2. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de catre dnul Primar al orasului Viseu de Sus.
          Art.3. Prezenta hotărâre se comunică:
  • Instituţiei Prefectului judeţului Maramureş;
  • Primarului orasului Viseu de Sus;
  • Secretarului Orasului Viseu de Sus;
  • Biroului UAT;
  • Directiei Investitii;
  • Celor interesati
 
PREŞEDINTE DE SEDINTA
BERSAN IOAN-ADRIAN
CONTRASEMNEAZA
SECRETAR ORAS
ANCA TOMOIAGA
Viseu de Sus, 29.11.2017
 
Prezenta hotarare a fost adoptata în şedinţa ordinara a Consiliului local al orasului Viseu de Sus din 29.11.2017, cu unanimitate de voturi (16 voturi “pentru”), prezenti 16 consilieri. Nr. total consilieri - 16
Copyright © Primăria Vişeu de Sus