Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
În această secţiune găsiţi Hotărârile adoptate de Consiliul local al Oraşului Vişeu de Sus în anul 2018.

Hotărârea nr. 108 / 2018

ROMÂNIA JUDEŢUL MARAMUREŞ ORAŞUL VIŞEU DE SUS CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂREA NR.108 Privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Vişeu de Sus pe anul 2018 Având in vedere expunerea de motive a Primarului orașului Viseu de Sus, la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al orașului Vişeu de Sus pe anul 2018. Ţinând seama de raportul comisiei buget-finanțe și al biroului contabilitate, Ţinând seama de prevederile art.36 din Legea nr.273 /2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 36, alin. 4, lit. a) din Legea nr. 215/2001- Legea administraţiei publică locale republicată, cu modificările si completările ulterioare, În baza prevederilor art.45,alin.2 ,lit .a din Legea 215/2001- Legea administraţiei publică locale,republicată cu modificările si completările ulterioare,Legea 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, Consiliul local al oraşului Vişeu de Sus, judeţul Maramureş adoptă prezenta, HOTĂRÂRE: Art. 1 Bugetul general consolidat al oraşului Vişeu de Sus pentru anul 2018 se aprobă la suma de : 49.982,09 mii lei total venituri, din care : - Venituri proprii: 10.270 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate : 3.581 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare : 3.123 mii lei - sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale : 994 mii lei - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat : 963 mii lei - finanțarea programului național de dezvoltare locală : 1.019 mii lei - subvenţii sprijin ajutor încălzire : 30 mii lei - Fond social European Prefinantare : 21.09 mii lei - bugetul instituţilor publice finanţate integral sau partial din venituri proprii : 29.981 mii lei Art.2 Desfăşurarea bugetului general , la venituri pe capitole si subcapitole la cheltuieli în sumă de : 49.982,09 mii lei pe capitole, subcapitole , articole şi aliniate, precum şi pe trimestre este redactată în anexele care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică: - Instituţiei Prefectului Judeţului Maramureş; - Primarului oraşului Vişeu de Sus; - Trezoreriei Vişeu de Sus ; - Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi Controlului Financiar de Stat a judeţului Maramureş ; - Biroului contabilitate; - Secretarului oraşului Vişeu de Sus. VIȘEU DE SUS 21.05.2018 Preşedinte de şedinţă VLAD VASILE NICOLAIE Contrasemnează Secretar TOMOIAGĂ ANCA Prezenta hotărâre a fost adoptată în şedinţă de indată a Consiliului local al orașului Vişeu de Sus din 13.06.2018 cu unanimitate de voturi, ( voturi pentru , ) Număr total consilieri 16 cu 16 in functțe , consilieri prezenți .
Copyright © Primăria Vişeu de Sus