Casa "Pop Simion"
Construcţia care adăposteşte astăzi Sediul Primăriei şi al Consiliului Local al Oraşului Vişeu De Sus, era fosta administraţie a moşilor lui Pop Simion, şi datează de la începutul secolului al XX-lea. Citeşte mai departe
Despre Vişeu de Sus
Oraşul Vișeu de Sus este situat în nord-estul județului Maramureș, în Depresiunea Maramureșului, la confluența dintre Valea Vișeului și Valea Vaserului. Prima mențiune documentară a localității apare în lucrarea "Diplome maramureșene din sec. XIV-XV", de Ioan Mihaly de Apsa, 1900, sub forma... Citeşte mai departe
Parcul Naţional Munţii Maramureşului
Situat in nord-estul județului Maramureș, Parcul Natural Munții Maramureșului are o suprafață de 148.850 ha și este cel mai mare parc natural din România. Partea centrală și cea mai inaltă a lanțului muntos traversează parcul de la nord-vest la sud-est și cuprinde cele mai reprezentative vârfuri:... Citeşte mai departe
Valea Vaserului
Cel mai valoros obiectiv natural din zona Vişeu de Sus este Valea Vaserului care se remarcă prin existența Mocăniței (trenul cu aburi), locația principală de atracție a turiștilor, cu o tradiţie a turismul în această zonă datând încă din secolul XX. Citeşte mai departe
Mocănița de pe Valea Vaserului
Începând cu anul 1932, Calea Ferată Foresteră Vișeu de Sus funcționează aproape fără întrerupere, fiind ultima de acest gen din Europa care mai este încă folosită pentru transportul lemnului. Din anul 2000 circulă regulat pe Valea Vaserului trenuri cu abur pentru turiști. Sezonul începe primăvara... Citeşte mai departe
Primăria Vişeu de Sus
Mai multe informaţii

Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al Oraşului Vişeu de Sus

 • CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE
            Art.1. In acceptiunea Legii nr.393/2004 privind Statutul alesilor locali, actualizata, prin alesi locali se înţelege consilierii locali, primarul şi viceprimarul.
            Art.2. (1). Participarea alesilor locali la activitatea autoritatilor administratiei publice locale are un caracter public si legitim, fiind in acord cu interesele generale ale colectivitatii in care isi desfasoara mandatul.
            (2). In exercitarea mandatului, alesii locali sunt in serviciul colectivitatii locale si sunt responsabili in fata acesteia.
            Art.3. In asigurarea liberului exercitiu al mandatului lor, alesii locali indeplinesc o functie de autoritate publica si sunt ocrotiti de lege.
 • CAPITOLUL II - CONSTITUIREA CONSILIULUI LOCAL AL ORAŞULUI VIŞEU DE SUS
            Art.4. (1). Autoritatile administratiei publice locale prin care se realizeaza autonomia locala, sunt Consiliul local al orasului Viseu de Sus, ca autoritate deliberativa si Primarul, ca autoritate executiva.
            (2). In conformitate cu prevederile art.30 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata, prefectul convoaca consilierii declarati alesi pentru sedinta de constituire in termen de 20 zile de la data desfasurarii alegerilor, dupa ce mandatarul financiar al fiecarui partid politic din care fac parte consilierii alesi, depune la Autoritatea Electorala Permanenta un raport detaliat de venituri si cheltuieli, in termen de 15 zile de la data alegerilor, conform prevederilor art.38 alin.(1) si (1^1) din Legea nr. 334/2006 privind finantarea partidelor politice si a campaniilor electorale, cu modificarile si completarile ulterioare. La sedinta de constituire pot participa prefectul sau reprezentantul sau, precum si primarul, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.
            (3). Sedinta este legal constituita daca participa cel putin doua treimi din numarul consilierilor declarati alesi. In cazul in care nu se poate asigura aceasta majoritate, sedinta se va organiza in aceleasi conditii, peste 3 zile, la convocarea prefectului, prin ordin de convocare. Daca nici la o a doua convocare reuniunea nu este legal constituita, se va proceda la o noua convocare de catre prefect, peste alte 3 zile, in aceleasi conditii.
            (4). In situatia in care consiliul local nu se poate reuni nici la aceasta ultima convocare, din cauza absentei fara motive temeinice motive determinate de: boala care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat, deplasarea in strainatate in interes de serviciu, evenimente de forta majora: inundatii sau catastrofe care au impiedicat deplasarea, deces in familie asu alte situatii similare), prefectul va declara vacante, prin ordin, locurile consilierilor alesi care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocari anterioare, daca acestia nu pot fi inlocuiti de supleantii inscrisi pe listele de candidati respective, organizandu-se alegeri pentru completare, in termen de 30 zile, in conditiile Legii nr. 115/2015- privind alegerea autoritatilor administratiei publice locale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
            (5). Ordinul prefectului prin care se declara vacante locurile consilierilor care au lipsit nemotivat poate fi atacat de cei in cauza la instanta de contencios administrativ, in termen de 5 zile de la comunicare. Hotararea instante este definitiva si irevocabila.
            (6). La sedinta de constituire legal intrunita poate participa si primarul care a fost declarat ales, chiar daca procedura de validare a mandatului acestuia nu a fost finalizata.
            Art.5. (1).Sedinta de constituire este deschisa de prefect sau de reprezentantul acestuia, care il invita pe cel mai in varsta consilier, precum si pe cei 2 asistenti ai acestuia, sa preia conducerea lucrarilor sedintei.
            (2). Dupa preluarea conducerii sedintei se ia o pauza, in timpul careia se constituie grupurile de consilieri, potrivit Statutului alesilor locali iar secretarul unitatii administrativ-teritoriale prezinta presedintelui de varsta si asistentilor acestuia dosarele consilierilor declarati alesi si pe cele ale supleantilor de pe lista, inaintate de la biroul electoral de cicumscriptie. Dosarele pot fi insotite de optiunile scrise ale consilierilor alesi care ocupa functii incompatibile, potrivit legii, cu calitatea de consilier.
            (3). Consilierii se pot constitui în grupuri, în funcţie de partidele sau alianţele politice pe ale căror liste au fost aleşi, dacă sunt în număr de cel puţin 3.
            (4). Consilierii care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(3) pot constitui un grup prin asociere.
            (5). Grupul de consilieri este condus de un lider, ales prin votul deschis al majorităţii membrilor grupului.
            (6). Prevederile art.2 alin. (3) se aplică şi consilierilor independenţi.
            (7). Consilierii nu pot forma grupuri în numele unor partide care nu au participat la alegeri sau care nu au întrunit numărul de voturi necesar pentru a intra în consiliu cu cel puţin un consilier.
            (8). În cazul fuzionării, două sau mai multe partide, care sunt reprezentate în consiliu sau care au deja constituite grupuri, pot forma un grup distinct.
            (9). Daca primarul declarat ales a candidat si pentru functia de consilier si a obtinut mandatul, dosarul acestuia va fi insotit de optiunea scrisa a acestuia pentru una din aceste functii, daca procedura de validare a mandatului primarului a fost finalizata.
            Art.6. (1). La reluarea lucrarilor, pentru validarea mandatelor de consilieri, consilierii declarati alesi vor alege, prin vot deschis, exprimat prin ridicarea de maini, dintre membrii lor, o comisie de validare alcatuita din 3-5 consilieri locali. Comisia functioneaza pe intreaga durata a mandatului, cu respectarea dispozitiilor art.31 alin.3, 4 si 5 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si actualizata.
            (2). Desemnarea candidatilor pentru comisia de validare se face de catre grupurile de consilieri constituite, potrivit art.3 alin.(2) din Ordonanta nr. 35/2002. Numarul de locuri cuvenite fiecarui grup se determina in functie de numarul de mandate obtinute de grupul in cauza.
            (3). Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat in HOTARAREA NR. 1.
            (4). Comisia de validare a mandatelor alege din rândul membrilor săi un preşedinte şi un secretar, cu votul majoritatii consilierilor prezenti, conform art. 4 alin. (3) din Ordonanta nr. 35/2002.
            Art.7. (1). După alegerea comisiei de validare presedintele va dispune o noua pauza, în timpul căreia va fi examinata de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de preşedintele de varsta, şi vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal, conform modelului din anexa nr.1 din OUG 35/2002
            (2). Dacă primarul, al cărui mandat a fost validat, a fost ales şi consilier şi optează pentru funcţia de primar sau dacă consilierii care deţin funcţii incompatibile optează în scris pentru renunţarea la funcţia de consilier, va fi examinat, în vederea validării, dosarul supleantului, respectiv supleanţilor de pe aceeaşi lista, în ordinea în care cei în cauza au fost înscrişi pe lista de candidaţi.
            (3). Invalidarea alegerii unui consilier poate fi propusa de comisia de validare numai in cazul in care aceasta a constatat ca au fost incalcate conditiile de eligibilitate stabilite expres prin lege sau daca alegerea s-a facut prin frauda electorala constatata de catre biroul electoral, potrivit prevederilor Legii nr.70/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, constatata in conditiile Legii privind alegerea autoritatilor publice locale. Invalidarea mandatului se va propune si in cazul validarii primarului, alin.(2).
            (4). Consilierii care lipsesc motivat de la şedinţa de constituire pot fi validati sau invalidati în lipsa.
            (5). In cazul in care, pana la data validarii, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a carui lista a fost ales, la cererea scrisa a partidului respectiv, mandatul acestuia nu va fi validat, urmand a fi validat primul supleant pe lista.
            Art.8. (1).Validarea sau invalidarea mandatelor se face in ordine alfabetica, prin votul deschis al majoritatii consilierilor prezenti la sedinta. Persoana al carei mandat este supus validarii sau invalidarii nu participa la vot.
            (2). Rezultatul validării mandatelor se consemnează în HOTARAREA NR. 2 si se comunica de îndată consilierilor care au absentat motivat.
            (3). Hotararea de validare sau invalidare a mandatelor poate fi atacata de cei interesati la instanta de contencios administrativ in termen de 5 zile de la adoptare sau, in cazul celor absenti de la sedinta, de la comunicare. Instanta de contencios administrativ se pronunta in cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva.
            Art.9. (1). Dupa validarea a cel putin doua treimi din numarul de consilieri se va proceda la depunerea juramantului prevazut de art.32 din legea administratiei publice locale ”Jur sa respect Constitutia si legile tarii si sa fac, cu buna credinta, tot ceea ce sta in puterile si priceperea mea pentru binele locuitorilor orasului...Asa sa-mi ajute Dumnezeu”
            (2). Juramantul se depune de fiecare consilier validat in ordine alfabetica, dupa urmatoarea procedura: secretarul orasului va da citire juramantului, dupa care consilierii validati se vor prezenta in fata unei mese special amenajate, pe care se afla cate un exemplar din Constitutie si Biblie. Consilierul va pune mana stanga, atat pe Constitutie, cat si pe Biblie, daca este cazul si va pronunta cuvantul “Jur”, dupa care va semna juramantul de credinta, care va fi imprimat pe un formular special.
            (3) Juramantul se semneaza in doua exemplare. Un exemplar se pastreaza la dosarul de validare, iar al doilea se inmaneaza consilierului. Juramantul se depune in limba romana, cu sau fara formula religioasa. In cel din urma caz, juramantul va fi imprimat pe formular fara aceasta formula.
            (4). Consilierii locali care refuza sa depuna juramantul sunt considerati demisionati de drept, fapt ce se consemneaza in procesul verbal de sedinta, urmand sa se supuna validarii mandatul primului supleant de pe lista, daca pana la validarea mandatului, partidul politic sau alianta politica confirma in scris apartenenta la partid a consilierului in cauza.
            (5). Dupa depunerea juramantului de catre cel putin doua treimi din numarul membrilor consiliului local, presedintele in varsta declara consiliul legal constituit. Declararea consiliului ca legal constituit se constata prin HOTARÂREA NR. 3.
 • CAPITOLUL III - ORGANIZAREA CONSILIULUI LOCAL
  SECTIUNEA 1. Preşedintele de sedinţa

            Art.10. (1). Dupa declararea Consiliului Local ca legal constituit, se procedeaza la alegerea presedintelui de sedinta prin votul deschis al majoritatii consilierilor in functie. Durata mandatului presedintelui de sedinta nu poate fi mai mare de 3 luni, el va conduce sedintele consiliului si va semna hotararile adoptate de acesta .
            (2). Dupa alegerea presedintelui de sedinta, acesta preia conducerea lucrarilor consiliului. Rezultatele alegerii presedintelui de sedinta se consemneaza in HOTARÂREA NR. 4.
            (3). Hotarârile 1-4 se semneaza de presedintele de varsta si de cei 2 asistenti ai acestuia si se contrasemneaza de secretar.
            Art.11. (1). Presedintele de sedinta ales, are urmatoarele atributii principale:
  • conduce sedintele consiliului local;
  • supune votului consilierilor proiectele de hotarari, asigura numararea voturilor si anunta rezultatul votarii, cu precizarea voturilor pentru, a voturilor contra si a abtinerilor;
  • semneaza hotararile adoptate de consiliul local, chiar daca a votat impotriva adoptarii acestora, precum si procesul verbal;
  • asigura mentinerea ordinii conform prevederilor art.39-45 din Legea nr.215/2001, republicată şi actualizată;
  • supune votului consilierilor orice problema care intra in competenta de solutionare a consiliului;
  • aplica, daca este cazul, sanctiunile prevazute de statutul alesilor locali sau propune consiliului aplicarea unor asemenea sanctiuni.

            (2). Presedintele de sedinta indeplineste orice alte atributii prevazute de lege, de prezentul regulament-cadru sau insarcinari date de consiliul local.
            Art.12. (1). Dupa preluarea conducerii lucrarilor consiliului de catre presedintele de sedinta se trece conform legii, la ceremonia de depunere a juramantului de catre primar, daca procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizata. In acest scop judecatorul sau alta persoana desemnata de presedintele judecatoriei care a validat mandatul prezinta in fata consiliului hotarare de validare.
            (2). Dupa prezentarea hatararii de validare, primarul va depune juramantul prevazut de art.32 alin.1 din Legea nr.215/2001, folosindu-se procedura stabilita in art.8 alin.1 din din Ordonanţa nr.35/2002 pentru aprobarea Regulamentului – cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizata.
            (3). Dupa depunerea juramantului primarul intra in exercitiul de drept al mandatului.
            Art.13. (1). Primarul participa la sedintele consiliului si are dreptul sa isi exprime punctul de vedere asupra tuturor problemelor inscrise pe ordinea de zi. Punctul de vedere al primarului se consemneaza, in mod obligatoriu, in procesul verbal de sedinta.
            (2). Primarul va ocupa un loc distinct în sala de şedinţe a Consiliului local.

  SECTIUNEA 2. Alegerea viceprimarului

            Art.14. (1). Consiliul local alege din rândul membrilor săi viceprimarul, cu votul majoritatii consilierilor locali in functie, conform art.57 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata. Alegerea se face prin vot secret.
            (2). Propunerea de candidaţi pentru alegerea viceprimarului, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri.
            (3). După înregistrarea candidaturilor se ia o pauza în timpul căreia se completează buletinele de vot.
            (4). Exercitarea votului se face într-o cabina special amenajată, putându-se folosi, la alegere, una dintre următoarele modalităţi:
  1. fiecare consilier primeşte un singur buletin de vot pe care sunt trecute numele tuturor candidaţilor. Intrand în cabina, din lista candidaţilor vor fi barate printr-o linie orizontala numele tuturor candidaţilor pe care consilierul nu doreşte sa îi aleagă. Pe buletin va rămâne nebarat numele consilierului pe care doreşte sa îl aleagă votantul;
  2. pe buletinul de vot se scrie cuvântul "DA" în dreptul numelui/numelor celui/celor pe care doreşte sa îl/sa îi voteze;
  3. alte modalităţi, la alegerea consiliului.

            (5). Este declarat viceprimar candidatul care a obţinut votul majorităţii consilierilor în funcţie.
            (6). În situaţia în care nu s-a întrunit majoritatea prevăzută la alin. (5), se organizează un al doilea tur de scrutin, în aceeaşi şedinţa, la care vor participa candidaţii situati pe primele doua locuri. La al doilea tur de scrutin este declarat ales viceprimar consilierul care a obţinut cel mai mare număr de voturi.
            (7). În caz de balotaj se va proceda la un nou tur de scrutin, la care vor participa numai candidaţii care se afla în aceasta situaţie. Va fi declarat ales candidatul care a obţinut cel mai mare numar de voturii. Viceprimarul intra in exercitarea mandatului dupa declararea lor ca alesi locali.
            (8). Pe durata exercitarii mandatului, viceprimarul isi pastreaza statutul de consilier local, fara a beneficia de indemnizatia aferenta acestui statut.
            Art.15. (1). Alegerea viceprimarului va fi consemnată în HOTĂRÂREA NR. 5 a consiliului local.
            (2). Durata mandatului viceprimarului este egala cu durata mandatului consiliului local. În cazul în care mandatul consiliului local încetează înainte de expirarea duratei normale de 4 ani, încetează de drept şi mandatul viceprimarului, fără vreo alta formalitate.
            (3). Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de consiliul local prin hotarare adoptata cu votul a doua treimi din numarul consilierilor locali in functie, la propunerea motivatat a primarului sau a unei treimi din numarul consilierilor(art. 57, alin. 4 din Legea nr. 215/2001) SECTIUNEA a 3-a Comisiile de specialitate
            Art.16. (1). In functie de specificul local si nevoile activitatii sale, consiliul local organizeaza comisii de specialitate, in principalele domenii de activitate, la constituirea acestora aplicandu-se repartizarea potrivit numarului de membrii, care va fi intotdeauna impar, conform alcatuirii consiliului local, dupa cum urmeaza:
  1. Comisia pentru programme de dezvoltare economico – sociale, buget, finante, comert, prestari servicii si administrarea domeniului public si privat al orasului
  2. Comisia pentru urbanism si amenajarea teritoriului, realizarea lucrarilor publice, disciplina in constructii, protectias monumentelor istorice si protectia mediului
  3. Comisia pentru invatamant, cultura, sanatate, culte, sport, turism, ecologie si probleme sociale
  4. Comisia pentru administratie publica locala, juridica, de disciplina, apararea drepturilor si libertatilor cetatenesti, relatii cu alte consilii locale si organizarii neguvernamentale( O.N.G.)

            (2). Pot fi membri ai comisiilor de specialitate numai consilierii.
            Art.17. (1). Comisiile de specialitate lucrează valabil în prezenta majorităţii membrilor şi iau hotărâri cu votul majorităţii membrilor lor.
            (2). Comisia poate invita sa participe la şedinţele sale specialişti din cadrul aparatului propriu al consiliului local sau din afară acestuia, în special de la unităţile aflate în subordinea consiliului. Au dreptul sa participe la şedinţele comisiei şi consilierii care au făcut propunerile ce stau la baza lucrărilor comisiei. Şedinţele comisiei de specialitate sunt, de regula, publice. Comisia poate invita şi alte persoane care sa participe la dezbateri.
            (3). Comisia poate hotărâ ca unele şedinţe sau dezbaterea unor puncte de pe ordinea de zi sa se desfăşoare cu uşile închise.
            (4). Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenţi, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regula, opţiunea acestora, pregătirea lor profesională şi domeniul în care isi desfăşoară activitatea.
            (5). În funcţie de numărul membrilor consiliului, un consilier poate face parte din 1-3 comisii, dintre care una este comisia de baza. Indemnizaţia de şedinţa se va achita numai pentru activitatea desfasurata în comisia de baza.
            (6). Fiecare comisie de specialitate isi alege, prin votul deschis al majorităţii consilierilor ce o compun, câte un preşedinte şi câte un secretar.
            Art.18. (1) Comisiile de specialitate au următoarele atribuţii principale:
  1. analizează proiectele de hotărâri ale consiliului local;
  2. se pronunţa asupra altor probleme trimise de consiliul local spre avizare;
  3. întocmesc avize asupra proiectelor de hotărâri şi asupra problemelor analizate, pe care le prezintă consiliului local.

            (2). Comisiile de specialitate îndeplinesc orice alte atribuţii stabilite prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări date prin hotărâri ale consiliului local, dacă acestea au legatura cu activitatea lor.
            Art.19. (1). Preşedintele comisiei de specialitate are următoarele atribuţii principale:
  1. asigura reprezentarea comisiei în raporturile acesteia cu consiliul local şi cu celelalte comisii;
  2. convoacă şedinţele comisiei;
  3. conduce şedinţele comisiei;
  4. propune ca la lucrările comisiei sa participe şi alte persoane din afară acesteia, dacă apreciază ca este necesar;
  5. participa la lucrările celorlalte comisii care examinează probleme ce prezintă importanta pentru comisia pe care o conduce;
  6. susţine în şedinţele de consiliu avizele formulate de comisie;
  7. anunta rezultatul votarii, pe baza datelor comunicate de secretar.

            (2). Preşedintele comisiei îndeplineşte orice alte atribuţii referitoare la activitatea comisiei, prevăzute de lege, de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau stabilite de consiliul local.
            Art.20. Secretarul comisiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  1. efectuează apelul nominal şi tine evidenta participării la şedinţe a membrilor comisiei;
  2. numara voturile şi îl informează pe preşedinte asupra cvorumului necesar pentru adoptarea fiecărei hotărâri şi asupra rezultatului votarii;
  3. asigura redactarea avizelor şi proceselor-verbale etc. Secretarul comisiei îndeplineşte orice alte sarcini prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului sau însărcinări stabilite de comisie sau de către preşedinte.

            Art.21. (1). Convocarea şedinţelor comisiei se face de către preşedintele acesteia cu cel puţin 3 zile înainte.
            (2). Ordinea de zi se aproba de comisie la propunerea preşedintelui. Oricare dintre membrii comisiei poate cere includerea pe ordinea de zi a unor probleme.
            (3). Participarea membrilor comisiei la şedinţele acesteia este obligatorie.
            (4). In caz de absenta la şedinţa comisiei de baza consilierului în cauza nu i se acorda indemnizaţie de şedinţa. Dacă absentele continua, fără a fi motivate, preşedintele comisiei poate aplica sancţiunile prevăzute în competenta sa de Statutul aleşilor locali sau poate propune consiliului aplicarea altor sancţiuni statutare, inclusiv înlocuirea lui din comisie.
            Art.22. Şedinţele comisiilor de specialitate se desfăşoară, de regula, înaintea şedinţelor consiliului, atunci când ordinea de zi a şedinţei acestuia cuprinde probleme sau proiecte de hotărâri asupra cărora i se solicita avizul.
            Art.23. (1). Pentru dezbaterea proiectelor de hotărâri sau a celorlalte probleme repartizate comisiei preşedintele acesteia va desemna un consilier care va face în cadrul şedinţei o scurta prezentare a problemei aflate pe ordinea de zi, dacă aceasta nu este prezentată de initiator. Consilierul desemnat va redacta avizul comisiei, pe baza amendamentelor şi a propunerilor formulate de membrii acesteia, care au fost aprobate cu majoritatea voturilor consilierilor prezenţi.
            (2). Avizele întocmite de comisie vor cuprinde separat, cu motivarea necesară, atât amendamentele şi propunerile acceptate, cat şi cele respinse.
            (3). Avizul intocmit potriv. Alin. (2) si (3) se prezinta secretarului unitatii administrativ teritoriale, care se va ingriji de multiplicarea si difuzarea acestora catre consilieri, odata cu ordinea de zi. Votul în comisii este, de regula, deschis. În anumite situaţii comisia poate hotărî ca votul sa fie secret, stabilind de la caz la caz şi modalitatea de exprimare a acestuia.
            Art.24. (1). Lucrările şedinţelor comisiei se consemnează, prin grija secretarului acesteia, într-un proces-verbal. După încheierea şedinţei procesul-verbal va fi semnat de către toţi membrii comisiei.
            (2). Preşedintele poate incuviinta ca procesele-verbale ale şedinţelor sa fie consultate de alte persoane interesate care nu au participat la şedinţa, cu excepţia proceselor-verbale întocmite în şedinţele ale căror lucrări s-au desfăşurat cu uşile închise. Dacă în urma dezbaterilor din şedinţa consiliului local se impun modificări de fond în conţinutul proiectului, preşedintele de şedinţa poate hotărî retrimiterea proiectului pentru reexaminare de către comisia sau compartimentul de specialitate care a întocmit avizul, respectiv raportul.
            (3). Activitatea comisiilor de specialitate poate fi verificata printr-o ancheta hotarata de consiliul local, la cererea a cel putin doua treimi din numarul consilierilor in functie
            (4). Consiliul local poate hotărî organizarea unor comisii speciale de analiza şi verificare, la propunerea consilierilor sau a primarului.
            (5). Componenta nominală a comisiilor speciale, obiectivele şi tematica activităţii acestora, perioada în care vor lucra şi mandatul lor se stabilesc prin hotărâre a consiliului local.
            (6). Comisia de analiza si de verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor şi verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de imbunatatire a activităţii în domeniul supus analizei sau verificării.
            (7). Operaţiunile desfăşurate în cadrul procedurii de constituire a comisiilor de specialitate, numărul şi denumirea acestora, numărul membrilor fiecărei comisii şi modul de stabilire a locurilor ce revin fiecărui grup de consilieri sau consilieri independenţi, precum şi componenta nominală a acestora se stabilesc prin hotărârea nr. 6 a consiliului local.
            Art.25. Secretarul orasului Viseu de Sus participa in mod obligatoriu la sedintele consiliului, fara drept de vot si are urmatoarele atributii principale privitoare la sedintele consiliului local:
  1. asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local, la cererea primarului sau a cel putin unei treimi din numarul consilierilor in functie;
  2. asigura efectuarea lucrarilor de secretariat;
  3. efectueaza apelul nominal si tine evidenta participarii la sedinte a consilierilor;
  4. numara voturile si consemneaza rezultatul votarii, pe care il prezinta presedintelui de sedinta;
  5. informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la cvorumul necesar pentru adoptarea fiecarei hotarari a consiliului local;
  6. asigura intocmirea procesului-verbal, pune la dispozitie consilierilor inaintea fiecarei sedinte procesul-verbal al sedintei anterioare, asupra continutului carora solicita acordul consiliului;
  7. asigura intocmirea dosarelor de sedinta, legarea, numerotarea paginilor, semnarea si stampilarea acestora;
  8. urmareste ca la deliberarea si adoptarea unor hotarari ale consiliului local sa nu ia parte consilierii care se incadreaza in dispozitiile art. 46, alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, republicata, actualizata. Il informeaza pe presedintele de sedinta cu privire la asemenea situatii si face cunoscute sanctiunile prevazute de lege in asemenea cazuri;
  9. prezinta in fata consiliului local punctul sau de vedere cu privire la legalitatea unor proiecte de hotarare sau a altor masuri supuse deliberarii consiliului; daca este cazul, refuza sa contrasemneze hotararile pe care le considera ilegale;
  10. contrasemneaza, in conditiile legii si ale prezentului regulament, hotararile consiliului local, pe care le considera legale;
  11. poate propune primarului inscrierea unor probleme in proiectul ordinii de zi a sedintelor ordinare ale consiliului local;
  12. acorda membrilor consiliului asistenta si sprijin de specialitate in desfasurarea activitatii, inclusiv la redactarea proiectelor de hotarari sau la definitivarea celor discutate si aprobate de consiliu. Secretarul indeplineste orice alte atributii, stabilite de lege sau insarcinari date de consiliul local privitoare la buna organizare si desfasurare a sedintelor consiliului.
 • CAPITOLUL IV - FUNCŢIONAREA CONSILIULUI LOCAL
  SECTIUNEA I. Elaborarea proiectelor de hotarare

           Art.26. Dreptul la initiativa pentru proiectele de hatarari apartine primarului, consilierilor locali si cetatenilor.
           Art.27. (1). Proiectele de hotarari vor fi insotite de o expunere de motive si vor fi redactate in conformitate cu normele de tehnica legislativa. In acest scop, secretarul unitatii administrativ-teritoriale si personalul de specialitate din aparatul propriu al consiliului vor acorda sprijin si asistenta tehnica de specialitate.
            (2). Proiectele de hotarare se inscriu in ordinea de zi a sedintelor, prin mentionarea titlului si a initiatorului si se aduc la cunostinta consilierilor de indata, cu indicarea comisiilor carora le-au fost trimise spre avizare si cu invitatia de a formula si depune amendamente si se realizeaza prin grija secretarului unitatii administrativ – teritoriale.
            Art.28. (1). Proiectele de hotarari si celelalte materiale se transmit spre dezbatere si avizare comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum si compartimentelor de resort ale aparatului propriu al consiliului, in vederea intocmirii raportului. Nominalizarea comisiilor si compartimentelor carora li se trimit materiale spre analiza se face de catre primar impreuna cu secretarul.
            (2). Odata cu transmiterea proiectelor se va preciza si data de depunere a raportului si a avizului, avandu-se grija ca raportul sa poata fi trimis si comisiei de specialitate inainte de intocmirea de catre aceasta a avizului.
            (3). Initiatorul proiectului sau al altor propuneri le poate retrage sau poate renunta, in orice moment, la sustinerea lor.
            Art.29. (1). Dupa examinarea proiectului sau propunerilor, comisia de specialitate a consiliului local intocmeste un aviz cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului sau propunerilor examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente
            (2). Proiectele de hotarare si celelalte propuneri, insotite de avizul comisiei de specialitate si de raportul compartimentului de resort din aparatul propriu al consiliului in prima sedinta ordinara a cestuia.

  SECTIUNEA II. Initiativa cetatenilor si pomovarea proietelor de hotarare

            Art.30. (1). Cetatenii pot propune consiliului local spre dezbatere si adoptare, proiecte de hotarari.
            (2). Promovarea unui proiect de hotarare poate fi initiata de unul sau mai multi cetateni cu drept de vot, daca acesta este sustinut prin semnaturi de cel putin 5 % din populatia cu drept de vot al unitatii administrativ teritoriale respective;
  Art. 31.(1)Initiatorii depun la secretarul unitatii administrativ teritoriale forma propusa pentru proiectul de hotarare. Proiectul va fi afisat spre informare publica prin grija secretarului unitatii administrativ teritoriale.
            (2). Initiatorii asigura intocmirea listelor de sustinator pe fomulare puse la dispozitie de secretarul unitatii administrativ teritoriale.
            (3). Listele de sustinatori vor cuprinde numele, prenumele si domiciliul, seria si numarul actului de identitate si semnaturile sustinatorilor.
            (4). Listele de sustinatori pot fi semnate numai de cetatenii cu drept de vot care au domiciliul pe raza unitatii administrativ- teritoriale respective.

  SECTIUNEA III. Transparenta in lurea deciziilor

            Art.32. (1). În cadrul procedurii de elaborare a proiectelor cu caracter de act normativ administraţiei publice locale are obligaţia să publice un anunţ referitor la această acţiune în site-ul propriu, să-l afişeze la sediul propriu, într-un spaţiu accesibil publicului, şi să-l transmită către mass-media centrală sau locală, după caz. Autoritatea administraţiei publice va transmite proiectele de hotărâre tuturor persoanelor care au depus o cerere pentru primirea acestor informaţii.
            (2). Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre va fi adus la cunoştinţa publicului cu cel puţin 30 de zile înainte de supunerea spre analiză, avizare şi adoptare de către autorităţile publice. Anunţul va cuprinde o notă de fundamentare, o expunere de motive sau un referat de aprobare privind necesitatea adoptării proiectului de hotărâre propus, textul complet al proiectului actului respectiv, precum şi termenul limită, locul şi modalitatea în care cei interesaţi pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre. Anunţul referitor la elaborarea unui proiect de hotărâre cu relevanţă asupra mediului de afaceri se transimte de către iniţiator asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite, pe domenii de activitate. Perioada pentru a dezbaterii publice este de cel putin 10 zile. Dacă o asociaţie legal constituită sau o altă autoritate publică solicită dezbaterea publică a unui proiect de hotărâre, autoritatea publică este obligată să decidă organizarea unei întâlniri în acest scop, întâlniri organizate în cel mult 10 zile de la publicarea datei şi locului unde urmează să fie organizate. Aceste întâlniri trebuiesc organizate cu excepţia cazului în care se impune adoptarea de soluţii imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse examinate. Daca se propune adoptarea proiectului, se pot formula amendamente.
            (3). Avizul se transmite secretarului orasului Viseu de Sus, care va dispune masurile corespunzatoare difuzarii lui catre primar si catre consilieri, cel mai tarziu o data cu invitatia pentru sedinta.

  SECTIUNEA IV. Procedura de vot

            Art.33. (1). Votul consilierilor este individual si poate fi deschis sau secret.
            (2). Votul deschis se exprima public prin ridicarea mainii sau prin apel nominal.
            (3). Consiliul local hotaraste, la propunerea presedintelui de sedinta, ce modalitate de vot va folosi, in afara de cazul in care, prin lege, se stabileste o anumita modalitate.
            Art.34. (1). Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletine de vot.
            (2). Redactarea buletinelor de vot va fi clara si precisa, fara echivoc si fara putinta de interpretari diferite. Pentru exprimarea optiunilor se vor folosi, de regula, cuvintele „da” sau „nu”.
            (3). Buletinele de vot se introduc in urna. La numararea voturilor nu se iau in calcul buletinele de vot pe care nu a fost exprimata optiunea clara a consilierului sau au fost folosite ambele cuvinte. Numaratul buletinelor se realizeaza de catre o comisie desemnata prin vot deschis, din randul consilierilor.
            (4). Votarea prin apel nominal se desfasoara in modul urmator: presedintele explica obiectul votarii si sensul cuvintelor ”pentru” si ”contra”. Secretarul unitatii administrativ-teritoriale va da citire numelui si prenumelui fiecarui consilier, in ordinea alfabetica. Consilierul nominalzat se ridica si pronunta cuvantul ”pentru” sau “contra”, in functie de optiunea sa. Dupa citirea listei votul se repeta prin citirea din nou a numelui consilierilor care au lipsit la primul tur.
            Art.35. (1). Hotararile si alte propuneri se adopta cu votul majoritatii consilierilor prezenti, in afara de cazul in care, prin lege, se dispune altfel.
            (2). Abtinerile se contabilizeaza la voturile „contra”.
            Art.36. Consilierii au dreptul sa solicite ca in procesul-verbal sa se consemneze expres modul in care au votat, secretarul fiind obligat sa se conformeze.
            Art.37. Proiectul de hotarare respins nu poate fi readus in dezbaterea acestuia in cursul aceleiasi sedinte.

  SECTIUNEA V. Funcţionarea consiliului local

            Art.38. (1). Consiliul local se alege pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organică, în caz de război sau catastrofă.
            (2). Consiliul local îşi exercită mandatul de la data constituirii până la data declarării ca legal constituit a consiliului nou-ales.
            Art.39. (1).Consiliul local se întruneşte în şedinţe ordinare, lunar, la convocarea primarului. Acestea se vor desfasura de regula in data de 21 a fiecarei luni, cu exceptia zilelor nelucratoare, cand se vor programa in prima zi lucratoare dupa aceasta data. Lucrarile sedintelor ordinare vor fi filmate si prezentate in mass-media.
            (2). Consiliul local se poate întruni şi în şedinţe extraordinare, la cererea primarului sau a cel puţin unei treimi din numărul membrilor consiliului.
            (3). Convocarea consiliului local se face în scris, prin intermediul secretarului unităţii administrativ-teritoriale, cu cel puţin 5 zile înainte şedinţelor ordinare sau cu cel puţin 3 zile înainte de şedinţele extraordinare. Odată cu notificarea convocării, sunt puse la dispoziţie consilierilor locali materialele înscrise pe ordinea de zi.
            (4). În caz de forţă majoră şi de maximă urgenţă, pentru rezolvarea intereselor locuitorilor oraşului sau în alte situaţii stabilite de regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local, convocarea consiliului local se poate face de îndată.
            (5). În invitaţia la şedinţă se vor preciza data, ora, locul desfăşurării şi ordinea de zi a acesteia.
            (6). Ordinea de zi a şedinţei consiliului local se aduce la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
            (7). În toate cazurile convocarea se consemnează în procesul-verbal al şedinţei.
            Art.40. (1). Şedinţele consiliului local se desfăşoară legal în prezenţa majorităţii consilierilor locali în funcţie.
            (2). Prezenţa consilierilor locali la şedinţă este obligatorie. Cazurile în care absenţa este motivată se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare a consiliului local. Consilierul local care absentează nemotivat de două ori consecutiv este sancţionat. Absenţa consilierului este motivată dacă se încadrează în prevederile art.30, alin.(5) din legea nr.215/2001 republicată, actualizată, respectiv, daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora.
            Art.41. Şedinţele consiliului local sunt conduse de un preşedinte de şedinţă.
            Art.42. (1). Şedinţele consiliului local sunt publice.
            (2). Lucrările şedinţelor se desfăşoară în limba română.
            (3). Dezbaterile din şedinţele consiliului local, precum şi modul în care şi-a exercitat votul fiecare consilier local se consemnează într-un proces-verbal, semnat de preşedintele de şedinţă şi de secretarul orasului Viseu de Sus.
            (4). Preşedintele de şedinţă, împreună cu Secretarul orasului Viseu de Sus îşi asumă, prin semnătură, responsabilitatea veridicităţii celor consemnate.
            (5). La începutul fiecărei şedinţe, Secretarul supune spre aprobare procesul-verbal al şedinţei anterioare. Consilierii locali au dreptul ca, în cadrul şedinţei, să conteste conţinutul procesului-verbal şi să ceară menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa anterioară.
            (6). Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă se depun într-un dosar special al şedinţei respective, care va fi numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă şi de secretar, după aprobarea procesului-verbal.
            (7). În termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, Secretarul orasului Viseu de Sus afişează la sediul primăriei şi după caz, pe pagina de internet a primariei, o copie a procesului-verbal al şedinţei.
            Art.43. (1). Ordinea de zi a şedinţelor se aprobă de consiliul local, la propunerea celui care, a cerut întrunirea consiliului. Suplimentarea ordinii de zi se poate face numai pentru probleme urgente, care nu pot fi amânate până la şedinţa următoare, cu acordul initiatorului şi numai cu votul majorităţii consilierilor locali prezenţi. Scoaterea unui proiect de hotărâre de pe proiectul ordinii de zi se face numai cu acordul iniţiatorului sau dacă acesta nu îndeplineşte condiţiile legale. Ordinea de zi a şedinţelor ordinare ale Consiliului local să se încheie întotdeauna cu punctul Diverse.
            Art.44. (1). Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoţite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum şi de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 39 alin.(2)şi (4) din legea nr.215/2001, cand consiliul local se intruneste in sedinte extraordinare si de indata.
            Art.45. (1). Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
            (2). Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
  1. atributii privind organizarea si functionarea aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local si ale societatilor comerciale si regiilor autonome de interes local;
  2. atributii privind dezvoltarea economico-sociala si de mediu a comunei, orasului sau municipiului;
  3. atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului;
  4. atributii privind gestionarea serviciilor furnizate catre cetateni;
  5. atributii privind cooperarea interinstitutionala pe plan intern si extern.

            (3). In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. a), consiliul local:
  1. aproba statutul comunei, orasului sau municipiului, precum si regulamentul de organizare si functionare a consiliului local;
  2. aproba, in conditiile legii, la propunerea primarului, infiintarea, organizarea si statul de functii ale aparatului de specialitate al primarului, ale institutiilor si serviciilor publice de interes local, precum si reorganizarea si statul de functii ale regiilor autonome de interes local;
  3. exercita, in numele unitatii administrativ-teritoriale, toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societati comerciale sau regii autonome, in conditiile legii.

            (4). In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. b), consiliul local:
  1. aproba, la propunerea primarului, bugetul local, virarile de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
  2. aproba, la propunerea primarului, contractarea si/sau garantarea imprumuturilor, precum si contractarea de datorie publica locala prin emisiuni de titluri de valoare, in numele unitatii administrativ-teritoriale, in conditiile legii;
  3. stabileste si aproba impozitele si taxele locale, in conditiile legii;
  4. aproba, la propunerea primarului, documentatiile tehnico-economice pentru lucrarile de investitii de interes local, in conditiile legii;
  5. aproba strategiile privind dezvoltarea economica, sociala si de mediu a unitatii administrativ-teritoriale;
  6. asigura realizarea lucrarilor si ia masurile necesare implementarii si conformarii cu prevederile angajamentelor asumate in procesul de integrare europeana in domeniul protectiei mediului si gospodaririi apelor pentru serviciile furnizate cetatenilor.

            (5). In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. c), consiliul local:
  1. hotaraste darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, precum si a serviciilor publice de interes local, in conditiile legii;
  2. hotaraste vanzarea, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate privata a comunei, orasului sau municipiului, dupa caz, in conditiile legii;
  3. avizeaza sau aproba, in conditiile legii, documentatiile de amenajare a teritoriului si urbanism ale localitatilor;
  4. atribuie sau schimba, in conditiile legii, denumiri de strazi, de piete si de obiective de interes public local.

            (6). In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. d), consiliul local:
  1. asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind:
   • educatia;
   • serviciile sociale pentru protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a familiei si a altor persoane sau grupuri aflate in nevoie sociala;
   • sanatatea;
   • cultura;
   • tineretul;
   • sportul;
   • ordinea publica;
   • situatiile de urgenta;
   • protectia si refacerea mediului;
   • conservarea, restaurarea si punerea in valoare a monumentelor istorice si de arhitectura, a parcurilor, gradinilor publice si rezervatiilor naturale;
   • dezvoltarea urbana;
   • evidenta persoanelor;
   • podurile si drumurile publice;
   • serviciile comunitare de utilitate publica: alimentare cu apa, gaz natural, canalizare, salubrizare, energie termica, iluminat public si transport public local, dupa caz;
   • serviciile de urgenta de tip salvamont, salvamar si de prim ajutor;
   • activitatile de administratie social-comunitara;
   • locuintele sociale si celelalte unitati locative aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea sa;
   • punerea in valoare, in interesul comunitatii locale, a resurselor naturale de pe raza unitatii administrativ-teritoriale; 19. alte servicii publice stabilite prin lege;
  2. hotaraste acordarea unor sporuri si altor facilitati, potrivit legii, personalului sanitar si didactic;
  3. sprijina, in conditiile legii, activitatea cultelor religioase;
  4. poate solicita informari si rapoarte de la primar, viceprimar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local;
  5. aproba construirea locuintelor sociale, criteriile pentru repartizarea locuintelor sociale si a utilitatilor locative aflate in proprietatea sau in administrarea sa;
  6. poate solicita informari si rapoarte specifice de la primar si de la sefii organismelor prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local.

           (7). In exercitarea atributiilor prevazute la alin. (2) lit. e), consiliul local:
  1. hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu persoane juridice romane sau straine, in vederea finantarii si realizarii in comun a unor actiuni, lucrari, servicii sau proiecte de interes public local;
  2. hotaraste, in conditiile legii, infratirea comunei, orasului sau municipiului cu unitati administrativ-teritoriale din alte tari;
  3. hotaraste, in conditiile legii, cooperarea sau asocierea cu alte unitati administrativ-teritoriale din tara sau din strainatate, precum si aderarea la asociatii nationale si internationale ale autoritatilor administratiei publice locale, in vederea promovarii unor interese comune.

            (8). Consiliul local poate conferi persoanelor fizice romane sau straine cu merite deosebite titlul de cetatean de onoare al comunei, orasului sau municipiului, in baza unui regulament propriu. Prin acest regulament se stabilesc si conditiile retragerii titlului conferit.
            (9). Consiliul local indeplineste orice alte atributii stabilite prin lege.
            Art.46. Persoanele imputernicite sa reprezinte interesele unitatii administrativ-teritoriale in societati comerciale, regii autonome de interes local, asociatii de dezvoltare intercomunitara si alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnate prin hotarare a consiliului local, in conditiile legii, respectandu-se configuratia politica de la ultimele alegeri locale.
            Art.47. (1). In exercitarea atributiilor ce ii revin consiliul local adopta hotarari, cu votul majoritatii membrilor prezenti, in afara de cazurile in care legea sau regulamentul de organizare si functionare a consiliului cere o alta majoritate.
            (2) Se adopta cu votul majoritatii consilierilor locali in functie urmatoarele hotarari ale consiliului local:
  1. hotararile privind bugetul local;
  2. hotararile privind contractarea de imprumuturi, in conditiile legii;
  3. hotararile prin care se stabilesc impozite si taxe locale;
  4. hotararile privind participarea la programe de dezvoltare judeteana, regionala, zonala sau de cooperare transfrontaliera;
  5. hotararile privind organizarea si dezvoltarea urbanistica a localitatilor si amenajarea teritoriului;
  6. hotararile privind asocierea sau cooperarea cu alte autoritati publice, cu persoane juridice romane sau straine.

            Art.48. Hotararile privind patrimoniul se adopta cu votul a doua treimi din numarul total al consilierilor locali in functie.
            Art.49. Daca bugetul local nu poate fi adoptat dupa doua sedinte consecutive, care vor avea loc la un interval de cel mult 7 zile, activitatea se va desfasura pe baza bugetului anului precedent pana la adoptarea noului buget, dar nu mai tarziu de 45 de zile de la data publicarii legii bugetului de stat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
            Art.50. Consiliul local stabileşte ca unele hotărâri să se ia cu vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la persoane vor fi luate întotdeauna prin vot secret. Modalitatea de vot se stabileşte înaintea dezbaterii proiectului de hotărâre propus prin votul a 2/3 din votul consilierilor prezenţi. În cazul în care nu se votează cu vot secret hotărârile se iau cu vot deschis.
            Art.51. Proiectele de hotărâri pot fi propuse de consilieri locali, de primar, viceprimar sau de cetăţeni. Redactarea proiectelor se face de cei care le propun, cu sprijinul secretarului unităţii administrativ-teritoriale şi al serviciilor din cadrul aparatului de specialitate al primarului.
            Art.52. (1). Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local.
            (2). Hotărârile adoptate de consiliul local cu încălcarea dispoziţiilor alin. (1) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de către instanţa de contencios administrativ. Acţiunea poate fi introdusă de orice persoană interesată.
            Art.53. (1). Hotărârile consiliului local se semnează de preşedintele de şedinţă, ales in conditiile prevazute in art.35 şi se contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar. În cazul în care preşedintele de şedinţă refuză să semneze, hotărârea consiliului local se semnează de 3-5 consilieri locali.
            (2). In cazul in care presedintele de sedinta lipseste, la propunerea consilierilor locali, din randul acestora este ales un alt presedinte de sedinta, prin hotarare adoptata cu votul majoritatii consilierilor locali prezenti, care va conduce sedinta respectiva. Acesta exercita atributiile prevazute de lege pentru presetintele de sedinta.
            Art.54. (1). Secretarul orasului Viseu de Sus nu va contrasemna hotărârea în cazul în care consideră că aceasta este ilegală. În acest caz, va depune în scris şi va expune consiliului local opinia sa motivată, care va fi consemnată în procesul-verbal al şedinţei.
            (2). Secretarul orasului Viseu de Sus va comunica hotărârile consiliului local primarului şi prefectului de îndată, dar nu mai târziu de 10 zile lucrătoare de la data adoptării.
            (3). Comunicarea, însoţită de eventualele obiecţii cu privire la legalitate, se face în scris de către secretar şi va fi înregistrată într-un registru special destinat acestui scop.
            Art.55. (1). Hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinţă publică, iar cele individuale, de la data comunicării.
            (2). Aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect.
            Art.56. (1). În exercitarea mandatului, consilierii locali sunt în serviciul colectivităţii locale.
            (2). Primarul este obligat ca, prin intermediul secretarului şi al aparatului de specialitate, să pună la dispoziţie consilierilor locali în termen de minim 5 zile şi maxim 10 zile informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului.
            (3). Consilierii locali sunt obligaţi ca în îndeplinirea mandatului, cel puţin o dată pe lună să acorde audienţă în sala de audienţe a Primăriei, conform graficului întocmit şi afişat. Intâlnirile cu cetăţenii ale consilierilor locali se vor desfăşura o dată pe trimestru.
            (4). Fiecare consilier local, precum şi viceprimarul sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului.
            (5). Pentru participarea la şedinţele consiliului local şi ale comisiilor de specialitate, consilierul local primeşte o indemnizaţie stabilită în condiţiile legii.
            (6). Consilierii locali au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le efectuează în îndeplinirea mandatului lor, în condiţiile legii.
            (7). Consiliul local poate hotărî diminuarea cuantumului indemnizaţiei prevăzute la alin. (5) şi a cotei în care se face decontarea conform prevederilor alin. (6), în concordanţă cu posibilităţile de finanţare.
            Art.57. La lucrările consiliului local pot asista şi lua cuvântul, fără drept de vot, prefectul, preşedintele consiliului judeţean sau reprezentanţii acestora, deputaţii şi senatorii, miniştrii şi ceilalţi membri ai Guvernului, secretarii şi subsecretarii de stat, şefii serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, în problemele ce privesc domeniile de responsabilitate a acestor servicii, precum şi persoanele interesate, invitate de primar.

  SECTIUNEA VI. Desfăşurarea şedinţelor

            Art.58. (1). Ordinea de zi a şedinţelor consiliului local cuprinde proiecte de hotărâri, rapoarte ale comisiilor de specialitate, rapoarte sau informări ale conducătorilor unităţilor subordonate sau care se afla sub autoritatea consiliului, timpul acordat declaraţiilor politice, intrebarilor, interpelarilor, petitiilor şi altor probleme care se supun dezbaterii consiliului. Ordinea de zi este înscrisă în cuprinsul invitatiei de şedinţa transmise consilierilor şi se aduce la cunostinta locuitorilor prin mass-media sau prin orice alt mijloc de publicitate.
            (2). Proiectul ordinii de zi se întocmeşte la propunerea primarului, consilierilor, secretarului, comisiilor de specialitate sau la solicitarea cetăţenilor.
            (3). Proiectul ordinii de zi se supune aprobării consiliului.
            (4). Proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează sa se delibereze se înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoţite de avizul comisiilor de specialitate cărora le-au fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului propriu al consiliului local. Raportul compartimentului de resort se întocmeşte şi se depune la secretarul unităţii administrativ-teritoriale, înainte de întocmirea avizului de către comisia de specialitate, spre a putea fi avut în vedere de către aceasta comisie.
            Art.59. (1). Consilierii sunt obligaţi sa fie prezenţi la lucrările consiliului şi sa îşi înregistreze prezenta în evidenta ţinuta de secretar.
            (2). Consilierul care nu poate lua parte la şedinţa este obligat sa aduca la cunostinta aceasta situatie preşedintelui de şedinţa sau secretarului unitatii administrativ teritoriale.
            Art.60. (1). Dezbaterea problemelor se face, de regula, in ordinea in care acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobata, urmand ca apoi sa se faca prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi pe care o face iniţiatorul, apoi se dă cuvântul presedintelui comisiei de specialiatate si dacă este cazul şefului compartimentului care a întocmit raportul.
            (2). După efectuarea prezentarilor prevăzute la alin. (1) se trece la dezbateri.
            (3). Consilierii vor participa la dezbateri în ordinea înscrierii la cuvânt. Preşedintele de şedinţa are dreptul sa limiteze durata luarilor de cuvânt, în funcţie de obiectul dezbaterii. În acest scop el poate propune consiliului spre aprobare timpul ce va fi afectat fiecărui vorbitor, precum şi timpul total de dezbatere a proiectului. Consilierul este obligat ca în cuvântul sau sa se refere exclusiv la problema care formează obiectul dezbaterii. Preşedintele de şedinţa va urmări ca prezenta la dezbateri sa se facă din partea tuturor consilierilor. În cazul unor probleme deosebite se va aloca un anumit timp fiecărui consilier.
            Art.61. Preşedintele de şedinţa va permite oricând unui consilier sa răspundă într-o problema de ordin personal sau atunci când a fost nominalizat de un alt vorbitor sau in cazul in care se cere cuvântul în probleme privitoare la regulament.
            Art.62. Preşedintele de şedinţa sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discuţia consiliului local. Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului. Discutiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.
            Art.63. (1). Este interzisă proferarea de insulte sau calomnii de către consilierii prezenţi la şedinţa, precum şi dialogul dintre vorbitori şi persoanele aflate în sala.
            (2). În cazul în care desfăşurarea lucrărilor este perturbata, preşedintele de şedinţa poate întrerupe dezbaterile. El poate aplica sancţiunile stabilite de Statutul aleşilor locali în competenta sa ori poate propune consiliului aplicarea de sancţiuni corespunzătoare.
            Art.64. (1).Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale şi pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului în ordinea formularii lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.
 • CAPITOLUL V - ÎNTREBĂRI, INTERPELĂRI, PETIŢII ŞI INFORMAREA CONSILIERILOR LOCALI
            Art.65. (1). Consilierii pot adresa intrebari primarului, viceprimarului si secretarului orasului, precum si sefilor compartimentelor din aparatul de specialitate al primarului sau ai serviciilor si unitatilor subordonate.
            (2). Prin intrebare se solicita informatii cu privire la un fapt necunoscut.
            (3). Cei intrebati vor raspunde, de regula, imediat sau, daca nu este posibil, la urmatoarea sedinta a consiliului.
            Art.66. Interpelarea consta intr-o cerere prin care se solicita explicatii in legatura cu un fapt cunoscut. Cel interpelat are obligatia de a raspunde in scris, pana la urmatoarea sedinta a consiliului, sau oral, la prima sedinta, potrivit solicitarii autorului interpelarii.
            Art.67. (1) Consilierii pot solicita informatiile necesare exercitarii mandatului, iar compartimentul, serviciul sau unitatea vizata sunt obligate sa i le furnizeze la termenul stabilit.
            (2). Informatiile pot fi cerute si comunicate in scris.
            Art.68. (1) Orice cetatean are dreptul sa se adreseze cu petitii consiliului local. Acestea se inscriu intr-un registru special, primesc numar, consemnandu-se elementele principale, cu privire la petent si obiectul cererii. Secretarul orasului transmite petitia autoritatilor competente spre analiza si solutionare. Petitionarului i se aduce la cunostinta solutia adoptata, in termenul prevazut de lege.
            (2). Semestrial consiliul analizeaza modul de solutionare a petitiilor.
 • CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII PRIVIND EXERCITAREA MANDATULUI DE CONSILIER
  SECTIUNEA I Protecţia legală a aleşilor locali

            Art.69. (1). În exercitarea mandatului, aleşii locali sunt în serviciul colectivităţii, fiind ocrotiţi de lege.
            (2). Libertatea de opinie şi de acţiune în exercitarea mandatului alesului local este garantată.
            Art.70. Aleşii locali nu pot fi traşi la răspundere juridică pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
            Art.71. Reţinerea, arestarea sau trimiterea în judecată penală ori contravenţională a aleşilor locali, precum şi faptele săvârşite care au determinat luarea măsurilor se aduc la cunoştinţă atât autorităţii administraţiei publice din care fac parte, cât şi prefectului, în termen de cel mult 24 de ore, de către organele care au dispus măsurile respective.
            Art.72. (1). Pe întrega durată a mandatului, aleşii locali se consideră în exerciţiul autorităţii publice şi se bucură de protecţia prevăzută de lege.
            (2). De aceeaşi protecţie juridică beneficiază şi membrii familiei – soţ, soţie şi copii – în cazul în care agresiunea împotriva acestora urmăreşte nemijlocit exercitarea de presiuni asupra alesului local în legătură cu exercitarea mandatului său.

  SECTIUNEA a II-a Drepturile consilierilor locali

            Art.73. (1). Pentru participarea la lucrările consiliului local si ale comisiilor de specialitate, consilierii au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă.
            (2). Indemnizaţia de şedinţă pentru membrii consiliului care participă la şedinţele ordinare ale consiliului şi ale comisiilor de specialitate va fi în cuantum de 5% din indemnizaţia lunară a primarului orasului Viseu de Sus.
            (3). Numarul minim de sedinte este de 3 iar numărul maxim de şedinţe pentru care se poate acorda indemnizaţia, potrivit alin.(2) este de o şedinţă de consiliu şi 1-2 şedinţe de comisii de specialitate pe lună.
            (4). Plata indemnizaţiilor stabilite potrivit prevederilor alin. (2)-(3) se efectuează exclusiv din veniturile proprii ale bugetelor locale.
            (5). Consilierii au dreptul la decontarea cheltuielilor pe care le-au făcut în exercitarea mandatului, în condiţiile legii.
            Art.74. Drepturile băneşti cuvenite aleşilor locali, potrivit legii, pot fi cumulate cu pensia sau cu alte venituri, în condiţiile legii.
            Art.75. (1)Consilierii care participă la şedinţele de consiliu organizate în mod excepţional în timpul programului de lucru, se consideră învoiţi de drept, fără a le fi afectat salariul şi celelalte drepturi ce le revin, potrivit legii, de la locul de muncă.
            (2). Alesii locali care folosesc autoturismul proprietate personala sau mijloacele de transport in comun pentru a se deplasa din localitatea in care domiciliaza in localitatea in care se desfasoara sedinta consiliului local vor primi contravaloarea transportului.
            (3). Alesii locali beneficiaza de plata cursurilor de pregatire, formare si perfectionare profesionala orgsnizate de institutiile specializate in decursul mandatului, conform hotararii consiliului local.
            (4) Alesii locali au obligatia de a participa la cel putin un curs de pregatire in domeniul administratiei publice locale, in cursul primului an de mandat.
            (5) Se excepteaza de prevederile aliniatului (4) consilierii locali care au detinut anterior un alt mandat de consilier local, primar sau au fost functionari publici, au detinut un mandat de parlamentar sau au studii economice, juridice sau administrative.
            Art.76. (1). Dreptul aleşilor locali de a avea acces la orice informaţie de interes public nu poate fi îngrădit.
            (2). Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile, serviciile publice, precum şi persoanele juridice de drept privat sunt obligate să asigure informarea corectă a aleşilor locali, potrivit competenţelor ce le revin, asupra treburilor publice şi asupra problemelor de interes local.
            Art.77. (1). Dreptul de asociere este garantat aleşilor locali.
            (2). În virtutea mandatului reprezentativ acordat de colectivităţile locale, structurile asociative legal constituite ale aleşilor locali vor fi consultate de către autorităţile administraţiei publice centrale în toate problemele de interes local.
            (3). In urma indeplinirii unor misiuni oficiale, alesii locali sunt obligati, ca in maxim 30 de zile, sa prezinte la prima sedinta ordinara de consiliu, un raport privind deplasarile efectuate.
            (4). În cazul nerespectării prevederilor alin. (3), aleşii locali vor suporta cheltuielile deplasării.

  SECTIUNEA a III-a Obligaţiile consilierilor locali

            Art.78.  Aleşii locali, în calitate de reprezentanţi ai colectivităţii locale, au îndatorirea de a participa, pe durata mandatului la exercitarea funcţiilor autorităţilor administraţiei publice locale din care fac parte sau pe care le reprezintă, cu bună credinţă şi fidelitate faţă de ţară şi de colectivitatea care i-a ales.
            Art.79. Consilierii locali sunt obligaţi să respecte Constituţia şi legile ţării, precum şi prezentul regulament, să se supună regulilor de curtoazie şi disciplină şi să nu folosească în cuvântul lor sau în relaţiile cu cetăţenii expresii injurioase, ofensatoare ori calomnioase.
            Art.80. Aleşii locali sunt obligaţi să menţioneze expres situaţiile în care interesele lor personale contravin intereselor generale.În cazurile în care interesul personal nu are caracter patrimonial, consiliul local poate permite participarea la vot a consilierului.
            Art.81. Aleşii locali sunt obligaţi la probitate şi discreţie profesională.
            Art.82. Aleşii locali sunt obligaţi să dea dovadă de cinste şi corectitudine; este interzis alesului local să ceară, pentru sine sau pentru altul, bani, foloase materiale sau alte avantaje.
            Art.83. (1) Aleşii locali au obligaţia de a aduce la cunoştinţa cetăţenilor toate faptele şi actele administrative ce interesează colectivitatea locală.
            (2). Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii şi să acorde audienţe. La începutul fiecărui trimestru va fi prezentat în cadrul consiliului local un program de organizare a acestor audienţe şi/sau întâlniri.
            (3). Aleşii locali sunt obligaţi să prezinte în consiliul local o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.
            (4). Comisiile de specialitate sunt obligate să prezinte consiliului un raport anual de activitate, care va fi făcut public prin grija secretarului orasului Viseu de Sus.
            Art.84. (1). Aleşii locali au indatorirea de a-si perfecţiona pregătirea în domeniul administraţiei publice locale, urmând cursurile de pregătire, formare şi perfecţionare organizate în acest scop de instituţiile abilitate.
            Art.85. (1). Participarea consilierilor la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate este obligatorie.
            Art.86. (1). Nu se consideră absent consilierul care nu participă la lucrări întrucât se află în îndeplinirea unei însărcinări oficiale.
            (2). Consilierul nu poate lipsi de la sedintele consiliului sau ale comisiilor de specialitate din care face parte, decat in cazul in care a obtinut aprobarea consiliului, respectiv a presedintelui comisiei, daca are motive temeinice, conform art.30, alin.5 din Legea 215/2001, legea administratiei publice locale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv daca se face dovada ca aceasta a intervenit din cauza unei boli care a necesitat spitalizarea sau a facut imposibila prezenta acestora, a unei deplasari in strainatate in interes de serviciu sau a unor evenimente de forta majora.
            Art.87. Consilierul local care absenteaza nemotivat la doua şedinte consecutive va fi sancţionat, potrivit prevederilor statutului alesilor locali.
            Art.88. Aleşii locali nu pot face uz şi nu se pot prevala de această calitate în exercitarea unei activităţi private.
            Art.89. Fiecare membru al consiliului local are obligaţia depunerii la secretarul orasului Viseu de Sus a raportului anual de activitate.
            Art.90. Consiliul local va prezenta un raport anual privind transparenţa decizională în administraţia publică în conformitate cu art. 12 din Legea nr. 52/2003.
            Art.91. (1). Consilierul local poate demisiona anuntand in scris consiliul.
            (2). Solutionarea cererii se va face in conditiile si cu procedurile stabilite porivit statutului alesilor locali.

  SECTIUNEA a IV-a Răspunderea aleşilor locali

            Art.92. Aleşii locali răspund, în condiţiile legii, administrativ, civil sau penal, după caz, pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
            Art.93. (1). Consilierii răspund în nume propriu pentru activitatea desfăşurată în exercitarea mandatului, precum şi solidar pentru activitatea consiliului din care fac parte şi pentru hotărârile pe care le-au votat.
            (2). În procesul verbal al şedinţei consiliului va fi consemnat rezultatul votului, iar la cererea consilierului, se va menţiona în mod expres votul acestuia.
            Art.94. (1).Încălcarea de către consilieri a prevederilor Legii nr. 215/2001, republicata, actualizata, a prevederilor Legii nr. 393/2004, privind Statutul aleşilor locali şi ale prezentului regulament atrage aplicarea următoarelor sancţiuni:
  1. avertismentul;
  2. chemarea la ordine;
  3. retragerea cuvântului;
  4. eliminarea din sala de şedinţă;
  5. excluderea temporară de la lucrările consiliului şi ale comisiei de specialitate;
  6. retragerea indemnizaţiei de şedinţă, pentru 1-2 şedinţe;

            (2). Sancţiunile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) se aplică de către preşedintele de şedinţă, iar cele de la alin (1) lit. e) şi f) de către consiliu, prin hotărâre.
            (3). Pentru aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. 1 lit. e), cazul se va transmite comisiei de specialitate care are în obiectul de activitate şi aspectele juridice, aceasta prezentând un raport întocmit pe baza cercetărilor efectuate, inclusiv a explicaţiilor furnizate de cel în cauză.
            Art.95. La prima abatere, preşedintele de şedinţa atrage atenţia consilierului în culpa şi îl invita sa respecte regulamentul.
            Art.96. (1).Consilierii care nesocotesc avertismentul şi invitaţia preşedintelui şi continua sa se abata de la regulament, precum şi cei care încalca în mod grav, chiar pentru prima data, dispoziţiile regulamentului vor fi chemaţi la ordine.
            (2). Chemarea la ordine se înscrie în procesul – verbal de şedinţa.
            Art.97. (1).Înainte de a fi chemat la ordine, consilierul este invitat de catre preşedinte sa-şi retraga sau sa explice cuvântul sau expresiile care au generat incidentul şi care ar da loc la aplicarea sancţiunii.
            (2). Daca expresia întrebuinţata a fost retrasa ori daca explicaţiile date sunt apreciate de preşedinte ca satisfacatoare, sancţiunea nu se mai aplica.
            Art.98. În cazul în care, dupa chemarea la ordine un consilier continua sa se abata de la regulament, preşedintele îi va retrage cuvântul, iar daca persista, îl va elimina din sala. Eliminarea din sala echivaleaza cu absenţa nemotivata de la şedinţa.
            Art.99. (1). În cazul unor abateri grave, savârşite în mod repetat sau al unor abateri deosebit de grave, consiliul poate aplica sancţiunea excluderii temporare a consilierului de la lucrarile consiliului şi ale comisiilor de specialitate.
            (2). Gravitatea abaterii va fi stabilita de comisia de specialitate care are în obiectul de activitate aspecte juridice, în cel mult 10 zile de la sesizare.
            Art.100. Excluderea temporara de la lucrarile consiliului şi ale comisiilor de specialitate nu poate depaşi doua şedinţe consecutive.
            Art.101. Excluderea de la lucrarile consiliului şi ale comisiilor de specialitate are drept consecinţa neacordarea indemnizaţiei de şedinţa pe perioada respectiva.
            Art.102. În caz de opunere, interzicerea participării la şedinţe se executa cu ajutorul forţei publice pusa la dispoziţie preşedintelui.
            Art.103. (1).Sancţiunile prevazute la art. 94., lit. e si f se aplica prin hotarâre adoptata de consiliu cu votul a cel puţin doua treimi din numarul consilierilor în funcţie.
            (2). Pe perioada aplicarii sancţiunii, consilierii în cauza sunt scoşi din cvorumul de lucru.
            Art.104. Pentru menţinerea ordinii în şedinţele comisiilor de specialitate, preşedinţii acestora au aceleaşi drepturi ca şi preşedintele de şedinţa. Aceştia pot aplica sancţiunile prevazute la art. 94 alin.(1) lit.a) – d).
            Art.105. (1). Pentru abateri grave şi repetate savârşite în exercitarea mandatului de viceprimar, persoanelor în cauza li se pot aplica urmatoarele sancţiuni:
  1. mustrare;
  2. avertisment;
  3. diminuarea indemnizaţiei cu 5-10% pe timp de 1-3 luni;
  4. eliberarea din funcţie.

            (2). Sancţiunile prevazute la alin.(1), lit.a) şi b) se aplica, prin hotarâre a consiliului, la propunerea motivata a primarului. Motivele care justifica propunerea de sancţionare vor fi aduse la cunoştinţa consilierilor cu cel puţin 5 zile înaintea şedinţei.
            (3). În cazul sancţiunilor prevazute la alin (1) lit.a) şi b), hotarârea se adopta cu votul deschis al majoritaţii consilierilor în funcţie, iar în cazul sancţiunilor prevazute la lit.c) şi d), cu votul secret a majorităţii consilierilor în funcţie.
            (4). Aplicarea sancţiunilor prevazute la alin.(1) lit.c) şi d) poate fi făcută numai dacă se face dovada ca viceprimarul a încalcat Constituţia, celelalte legi ale ţarii sau a prejudiciat interesele ţarii, ale orasului Viseu de Sus sau ale locuitorilor acestuia.
            (5). La eliberarea din funcţie se aplica, în mod corespunzator, prevederile Legii nr. 215/2001, republicata.
            Art.106. Împotriva sancţiunii prevazute la art.105, alin.(1) lit.c) şi d), persoana în cauza se poate adresa instanţei de contencios administrativ competenta. Procedura prealabila nu este obligatorie.

  SECTIUNEA a V-a Incetarea mandatului consilierilor

            Art.107. (1). Calitatea de consilier local încetează la data declarării ca legal constituit a noului consiliu ales.
            (2). Calitatea de consilier local încetează de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, în următoarele cazuri:
            a) demisie;
            b) incompatibilitate;
            c) schimbarea domiciliului într-o alta unitate administrativ-teritorială, inclusiv ca urmare a reorganizării acesteia;
            d) lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare consecutive ale consiliului;
            e) imposibilitatea exercitării mandatului pe o perioada mai mare de 6 luni consecutive, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege;
            f) condamnarea, prin hotărâre judecătorească rămasă definitiva, la o pedeapsa privativă de libertate;
            g) punerea sub interdicţie judecătorească;
            h) pierderea drepturilor electorale;
            h^1) pierderea calitatii de membru al partidului politic sau al organizatiei minoritatilor nationale pe a carei lista a fost ales,
            i) deces.

            (3). Încetarea de drept a mandatului de consilier se constata de către consiliul local, prin hotărâre, la propunerea primarului ori, după caz sau a oricărui consilier.
            (4). In cazurile prevazute la alin. (2) lit. c)-e) si h1), hotararea consiliului poate fi atacata de consilier, la instanta de contencios administrativ, in termen de 10 zile de la comunicare. Instanta se va pronunta in termen de cel mult 30 de zile. In acest caz, procedura prealabila nu se mai efectueaza, iar hotararea primei instante este definitiva si irevocabila.
            (5). Dispozitiile art. 107 alin. (2) lit. h1), intra in vigoare la data depunerii declaratiei, in respectarea prevederilor legale, in vigoare.
            Art.108. Consilierii locali pot demisiona, anuntand în scris preşedintele de şedinţa, respectiv preşedintele consiliului local, care ia act de aceasta. Preşedintele propune consiliului adoptarea unei hotărâri prin care se ia act de demisie şi se declara locul vacant.
            Art.109. (1). Încetarea mandatului de consilier în cazul schimbării domiciliului în alta unitate administrativ-teritorială poate interveni numai după efectuarea în actul de identitate al celui în cauza a menţiunii corespunzătoare, de către organul abilitat potrivit legii.
            (2). Prevederile art. 107 alin. (2) lit. e) nu se aplica în cazul în care consilierul a fost însărcinat de către consiliul din care face parte, de către Guvern sau de către Parlament cu exercitarea unei misiuni în ţara sau în străinătate. Pe durata exercitării misiunii încredinţate exercitarea mandatului se suspenda.
            (3). Prevederile art. 107 alin. (2) lit. f-h) devin aplicabile numai după rămânerea definitiva şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti.
            Art.110. (1). Cu exceptia cazului prevazut la art. 9 alin. (2), lit. h^1, in situaţiile de încetare a mandatului înainte de expirarea duratei normale a acestuia, consiliul local adopta în prima şedinţa ordinară, la propunerea primarului, o hotărâre prin care se ia act de situaţia aparuta şi se declara vacant locul consilierului în cauza.
            (2) Hotărârea va avea la baza, în toate cazurile, un referat constatator semnat de primar şi de secretarul orasului Viseu de Sus. Referatul va fi însoţit de actele justificative.
            (3). In cazul prevazut la art. 9 alin. (2), lit. h^1, in 30 de zile de la data sesizarii partidului politic sau a organizatiei cetatenilor apartinand minoritatilor nationale pe a acrei lista, consilierul a fost ales, prfectul constata, prin ordin, incetarea mandatului consilierului local inainte de expirarea duratei normale a acestuia si declara vacant locul consilerului local.

  SECTIUNEA a VI a Suspendarea mandatului de consilier

            Art.111. Mandatul de consilier local se suspenda de drept numai in cazul in care acesta a fost arestat preventiv. Masura supendarii preventive se comunica de indata prefectului care prin ordin, in termen de maxim 48 de ore de la comunicare, constata suspendarea mandatului.Suspendarea dureaza pana la incetarea situatiei prevazute mai sus. Ordinul de suspendare se comunica consiliului local, in termen de 48 de ore de la emiterea ordinului.

  SECTIUNEA a VII a Dizolvarea consiliului local

            Art.112. (1)Consiliul local se dizolva de drept sau prin referendum local. Consiliul local se dizolva de drept:
  1. In cazul in care acesta nu se intruneste timp de 2 luni consecutiv, desi a fost convocat conform prevederilor legale;
  2. In cazul in care nu a adoptat in 3 sedinte ordinare consecutive nicio hotarare;
  3. In situatia in care numarul consilierilor locali se reduce sub jumatate plus unu si se poate completa prin supleanti.

            (2). Primarul, viceprimarul, secretarul unitatii administrativ-teritoriale, prefectul sau orice alta persoana interesata poate sa sesizeze instanta de contencios administrativ cu privire la cazurile prev. la alin. (1). Instanta analizeaza situatia de fapt si se pronunta cu privire la dizolvarea consiliului local. Hotararea instantei este definitiva si se comunica prefectului.
            (3). Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat in conditiile legii. Referendumul se organizeaza ca urmare a cererii adresate in acest sens prefectului de cel putin 25 % din numarul cetatenilor cu drept de vot inscrisi pe listele electorale ale unitatii administrativ- teritoriale.
            (4). Cheltuielile pentru organizarea referendumului prevazut la alin. (3) se suporta de bugetul local.
            (5). Referendumul local este organizat in conditiile legii, de catre o comisie numita prin ordin al prefectului, compusa dintr-un reprezentant al prefectului, cate un reprezentant al primarului, al consiliului local si un judecator de la judecatoria in a carei jurisdictie se afla unitatea administrativ teritoriala in cauza. Secretarul comisiei este asigurat de institutia prefectului.
            (6). Referendumul este valabil daca s-au prezentat la urne cel putin jumatate plus unu din numarul total al locuitorilor cu drept de vot. Activitatea consiliului local inceteaza inainte dee termen daca s-au pronuntat in acest sens cel putin jumatate plus unu din numarul total al voturilor valabil exprimate.
            (7). Pana la constituirea noului consiliu local, primarul sau in absenta acestuia, secretarul unitatii administrativ teritoriale va rezolva problemele curente ale orasului potrivit atributiilor ce le revin.
            (8). in situatii exceptionale in care primarul se afla in imposibilitatea exercitarii mandatului in conformitate cu prev. art. 60 sau art. 69-71 din Legea 215/2001, consiliul local este dizolvat, iar functia de secretar al unitatii administrativ teritoriale este vacanta, prefectul numeste prin ordin o persoana prin detasare in conditiile art. 89 alin. (1) si (2) si, dupa caz, art. 92 din Lefea nr. 188/1999 privin statutul functionarilor publici, care sa exercite atributiile de secretar al unitatii pentru a rezolva problemele recurente ale orasului, pana la ocuparea functiei publice de secretar in conformitate cu prevederile legislatiei privind functia publica si functionarii publici.
            (9). Consiliile locale pot organiza din propria initiativa sau din initiativa primarului, comisii mixte formate din consilieri locali, functionari publici si alti specialisti pe perioada determinata. Componenta comisiilor mixte, obiectivele si perioada de desfasurare a a activitatii acestora se stabilesc prin hotarari ale consiliilor locale.
            (10). In cazul dizolvarii consiliului local, in conditiile art. 112 alin (1) lit a si b, acesta se reconstituie din membrii supleanti, convocarea consilierilor supleanti fiind facuta de catre prefect. Sedinta de reconstituire este legal intrunita, daca la aceasta participa un numar de membrii supleanti mai mare decat jumatate plus unu din numarul total al consilierilor din consiliul local respectiv.
 • CAPITOLUL VII - REGISTRU DE AVERE ŞI INTERESE
            Art.113. (1) Declaratiile de avere si de interese reprezinta acte personale si irevocabile, putand fi rectificate numai in conditiile prevazute de Legea 144/2007, privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, cu modificarile si completarile ulterioare.
            (2) Declaratia de avere se face in scris, pe proprie raspundere, si cuprinde bunurile proprii, bunurile comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati in intretinere, potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 115/1996 pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici, precum si prevederilor Legii nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr. 144/2007, republicata, privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, care se aplica in mod corespunzator.
            (3) Declaratia de interese se face, in scris, pe proprie raspundere si cuprinde functiile si activitatile, potrivit prevederilor Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare, a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal
            (4) Un exemplar al declaraţiei privind interesele personale se păstrează de către secretar într-un dosar special, denumit registru de interese.
            (5) Al doilea exemplar al declaraţiei de interese se transmite la secretarul general al prefecturii, care le va păstra într-un dosar special, denumit registru general de interese.
            Art.114. Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru: a) soţ, soţie, rude sau afini până la gradul al doilea inclusiv;
  1. orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia;
  2. o societate comercială la care deţin calitatea de asociat unic, funcţia de administrator sau de la care obţin venituri;
  3. o altă autoritate din care fac parte;
  4. orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care fac parte, care a făcut o plată către aceştia sau a efectuat orice fel de cheltuieli ale acestora;
  5. o asociaţie sau fundaţie din care fac parte.

            Art.115. În declaraţia privind interesele personale, aleşii locali vor specifica:
  1. funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor şi instituţiilor publice, asociaţiilor şi fundaţiilor;
  2. veniturile obţinute din colaborarea cu orice persoană fizică sau juridică şi natura colaborării respective;
  3. participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta depăşeşte 5% din capitalul societăţii;
  4. participarea la capitalul societăţilor comerciale, dacă aceasta nu depăşeşte 5% din capitalul societăţii, dar depăşeşte valoarea de 10.000 lei;
  5. asociaţiile şi fundaţiile ai căror membri sunt;
  6. bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune;
  7. funcţiile deţinute în cadrul societăţilor comerciale, autorităţilor sau instituţiilor publice de către soţ/soţie;
  8. bunurile imobile deţinute în proprietate sau în concesiune de către soţ/soţie şi copii minori;
  9. lista proprietăţilor deţinute pe raza unităţii administrativ-teritoriale din ale căror autorităţi ale administraţiei publice locale fac parte;
  10. cadourile şi orice beneficii materiale sau avantaje făcute de orice persoană fizică ori juridică, legate sau decurgând din funcţia deţinută în cadrul autorităţii administraţiei publice locale; orice cadou sau donaţie primită de aleşii locali într-o ocazie publică sau festivă devin proprietatea acelei instituţii ori autorităţi;
  11. orice alte interese, stabilite prin hotărâre a consiliului local.

            Art.116. (1) Consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii.
            (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
            (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al şedinţei.
            Art.117. Registrul de interese are caracter public, putând fi consultat de către orice persoană, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public.
            Art.118. (1) Declaraţia privind interesele personale se depune în termen de 15 zile de la data declarării consiliului ca legal constituit.
            Art.119. (1) Consilierii locali au obligaţia să reactualizeze declaraţia privind interesele personale la începutul fiecărui an, dar nu mai târziu de 1 februarie, dacă au intervenit modificări semnificative faţă de declaraţia anterioară.
            (2) Secretarul unităţii administrativ-teritoriale va transmite secretarului general al prefecturii, până la data de 1 martie a fiecărui an, un exemplar al declaraţiilor reactualizate.
            Art.120. Hotărârile adoptate cu nerespectarea dispozitiilor art. 116, alin.(1), precum si a dispoziţiilor art. 46 alin. (1) si alin. (2) din Legea nr. 215/2001, republicata, cu modificările şi completările ulterioare sunt nule de drept.
            Art.121. (1) Nerespectarea declaraţiei privind interesele personale în termen atrage suspendarea de drept a mandatului, până la depunerea declaraţiei.
            (2) Refuzul depunerii declaraţiei privind interesele personale atrage încetarea de drept a mandatului.
            (3) Suspendarea sau încetarea mandatului se constată prin hotărâre a consiliului local, respectiv judeţean.
            Art.122. Cadourile şi orice beneficii materiale nedeclarate sunt supuse confiscării.
            Art.123. Primarul orasului Viseu de Sus, prin biroul contabilitate va achizitiona aparatura necesara inregistrarii pe banda magnetica a lucrarilor sedintelor Consiliului local.
            Art.124. Anual Consiliul local si Primarul vor intocmi un raport anual privind transparenta decizionala care va fi adus la unostinta publica prin afisare la sediul Consiliului local si publicarea pe site –ul propriu.
 • CAPITOLUL VIII - APARATUL PERMANENT DE LUCRU AL CONSILIULUI LOCAL
            Art.125. (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum şi pentru soluţionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta îşi va organiza un aparat permanent de lucru, format din 1 persoana care, în mod obligatoriu va avea pregătire juridică sau administrativa.
            (2) Functia pe care va fi incadrata persoana prevazuta la alin.(1) se stabileste prin hotarare de consiliu local, pe perioada nedeterminata iar selectionarea acesteia se va face pe baza de concurs sau examen organizat in conditiile legii. Comisia de concurs se stabileste de consiliul local.
            Art.126. Salarizarea persoanei din aparatul permanent se face potrivit anexei nr. II la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, cu modificările şi completările ulterioare, iar cheltuielile aferente coroborata cu prevederile Legii nr. 284/2010, lege-cadru privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice si se suportă din bugetul local.
            Art.127. (1) Apărarea intereselor consiliului local în faţa instanţelor de judecată se face de catre persoana angajata, daca aceasta are pregatirea profesionala sau de catre un apărător ales, in masura in care asistenta juridica nu poate fi asigurata altfel, cheltuielile urmând să fie suportate din bugetul local.
            (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de preşedintele de şedinţă.
            Art.128. (1) Posturile din aparatul permanent de lucru al consiliului local nu se includ în numărul maxim de posturi stabilit potrivit O.U.G. nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatiile si institutiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
            (2) Personei din aparatul permanent al consiliului local nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare acesta urmand sa-si desfasoare activitatea in baza contractului de munca, pe perioada nedeterminata.
            (3) Personei din aparatul permanent al consiliului local isi desfasoara activitatea sub coordonarea secretarului unitatii administrativ –teritoriale si colaboreaza cu acesta la pregatirea sedintelor de consiliu local, asigurarea documentatiei si informarii consilierilor, intocmirea si difuzarea catre acestia a dosarelor de sedinta si a oricaror alte materiale.
 • CAPITOLUL IX - DISPOZIŢII FINALE
            Art.129. Secretarul orasului Viseu de Sus, precum si compartimentele de specialitate din aparatul propriu al consiliului local asigura consilierilor asistenta de specialitate.
            Art.130. Prezentul regulament se adopta si poate fi modificat in conditiile legii, cu votul a doua treimi din numarul membrilor consiliului local.


  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
  CIOLPAN GRIGORE

  CONTRAZEMNEAZA
  SECRETAR
  TOMOIAGA ANCA

Mai multe informaţii din categoria Primăria Vişeu de Sus « Buget local
Copyright © Primăria Vişeu de Sus